DECYZJA UCHYLAJĄCA zasiłek stały z powoduPRZEKROCZENIA DOCH.

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: heiland

Napisano: 11 lip 2014, 12:16

czy byłby ktoś tak uprzejmy i podał na forum wzór takiej decyzji, proszę.
prac. ops


Napisano: 11 lip 2014, 13:13

może ktos sie zlituje bardzo proszę
prac. ops

Napisano: 11 lip 2014, 16:32

nikt nie chce pomóc :(
prac. ops

Napisano: 14 lip 2014, 8:38

Decyzja nr OPS.8210. .04.2014
Na podstawie art. 104,108 i 163  KPA (j.t.Dz.U.z dnia 27.02.2013r.,poz.267), art.8 ust.1, pkt 2, art.37 ust. 1 pkt 2, art.37 ust.2 pkt 2,art.106 ust.5 i art. 110 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (j.t.Dz.U.z 2013 r.,poz.182 ze zm.)  oraz  Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy z dnia w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w... do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej- po rozpatrzeniu wniosku pracownika socjalnego-notatka służbowa z dnia 01.04.2014.
postanawiam
uchylić decyzję nr OPS.8210....08.2013 z dnia ..... 2013 dotyczącą zasiłku stałego dla osoby w rodzinie z dniem 1 kwietnia 2014 oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne z dniem 1 kwietnia 2014.
Powodem uchylenia decyzji jest : przekroczone kryterium dochodowe.<br><br>Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. </font>
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej " decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art.11,12 i 107 ust.5. Zmiana decyzji administracyjnej  na korzyść strony nie wymaga jej zgody".<br>  Na mocy decyzji nr OPS.8210......8.2013 z dnia 2013/08/26 przyznany został Panu zasiłek stały od 1 sierpnia 2013 roku. Obecnie nastąpiła zmiana w Pana sytuacji dochodowej, wspołmałżonka podjęła zatrudnienie (w ramach stażu z PUP) o czym poinformował Pan pracownika socjalnego. W związku z tym  na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez pracownika socjalnego z dnia 01 kwietnia 2014r. oraz przedłożonych dokumentów ustalono, co następuje. Zgodnie z treścią art.37 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456,00 zł. Jak wynika z posiadanej przez OPS dokumentacji rodzina Pana uzyskała dochód w kwocie  988,40 zł, co na osobę w rodzinie daje kwotę 494,20zł. Dochód ten jest wyższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj.456zł. W tym stanie faktycznym z uwagi na posiadanie dochodu, którego wysokość przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, zasiłek stały od dnia 1 kwietnia 2014r. nie przysługuje.<br>W związku z powyższym decyzja jest uzasadniona, tak więc orzeczono jak na wstępie.<br>Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadano w oparciu o art. 108 k.p.a. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.
POUCZENIE
Stosownie do art. 109 ustawy o pomocy społecznej, korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej zobowiązani są poinformować kierownika tut. Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.<br>Należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej oraz nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu przymusowemu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.<br>Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .... za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymują: </font>
bartek


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]