Proszę o pomoc - wzór decyzji uchylającej DPS

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 25 paź 2013, 14:10

Podpowiedźcie czy może wyglądać tak decyzja osoby, która trafiła z DPS do Zakładu KArnego.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 163 k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 106 ust.5, art. 110 ust. i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), oraz działając z upoważnienia Burmistrza.......... (Zarządzenie nr .../2009 z dnia ..........) w prawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ............. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Postanawiam:
1) Uchylić z dniem ............... r. w całości decyzję nr ........... z dnia ............ r., przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie skierowania Pana ............ do Domu Pomocy Społecznej w ............


U Z A S A D N I E N I E
Na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany w sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust.5 ustawy o pomocy społecznej.
Decyzją nr .................. z dnia ............. r. przyznano stronie świadczenie z pomocy społecznej w formie skierowania do ......................................
W dniu .............., MOPS w ......... uzyskał informację o zmianie sytuacji osobistej strony. Zgodnie z zaświadczeniem znak ......... z dnia ............, z Zakładu Karnego w ............ strona odbywa karę pozbawienia wolności od dnia ...............
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie odbywającą karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Biorąc pod uwagę powyższe, MOPS w ........... postanowił uchylić w całości decyzję nr ................ z dnia ............... r. o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej w ...........
W związku z powyższym decyzja jest uzasadniona, orzeczono jak na wstępie.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ........... za pośrednictwem Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ........... w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 16.11.2006 r., o opłacie skarbowe (Dz.U.06.225.1635).
~df


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]