pani nie przedstawiła faktur do stypendium

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 09 mar 2018, 10:04

wydałam pani decyzję na okres od września do grudnia. do 20 grudnia miała przedstawić faktury (tak mamy w regulaminie) . nie pokazała się do dziś, ja oczywiście stypendium jej nie wypłaciłam. czy coś jeszcze powinnam zrobić? w decyzji pisałam jej że wypłata po okazaniu faktur. czy po protu zostawiam tak to i już?
Aps
Ewasjana
Podinspektor
Posty: 1026
Od: 24 mar 2015, 11:00


Napisano: 09 mar 2018, 18:59

22. Przykładowy wzór decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji przyznającej stypendium szkolne

..............................., dnia ...........................

Wójt Gminy
........................................
Znak sprawy …………….


Pan (i).....................................................
zam. .......................................................
................................................................D E C Y Z J A NR .............
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Nr ........ z dnia .....................
w sprawie przyznania prawa do stypendium szkolnego

Na podstawie art. 104 § 1, art. 162 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), w związku z § ...................... uchwały Rady Gminy .............................................Nr ...................... z dnia .................................. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ............................................. (Dz. Urz. Woj. ....... Nr ................, poz. .............):


Stwierdzam wygaśnięcie decyzji Nr .............. z dnia .................................. w sprawie przyznania Panu .......................................... stypendium szkolnego na syna ........................................................ w roku szkolnym ........../......... .

Uzasadnienie

Decyzją Nr ................ z dnia ........................ r. Wójt Gminy .......................................... przyznał Panu ............................................................. prawo do stypendium szkolnego dla syna ............................................... w roku szkolnym ........../.......... w formie częściowego pokrycia kosztów zakupu podręczników i lektur szkolnych oraz przyborów szkolnych. W sentencji tej decyzji wójt wyraźnie zastrzegł warunek, zgodnie z którym wypłata stypendium nastąpi dopiero po dostarczeniu przez stronę faktur lub rachunków dokumentujących dokonanie zakupów. Stypendium przyznane w tej formie polega na refundacji dokonanych wydatków. Do zakończenia roku szkolnego, na który przyznano stypendium, strona nie udokumentowała organowi przyznającemu faktu dokonania zakupów. W związku z tym, że upłynął okres stypendialny, zawarty w decyzji, na który przyznano świadczenie i strona nie może już ponieść kosztów w stosunku do tego okresu (roku szkolnego), decyzja stała się bezprzedmiotowa i należało stwierdzić jej wygaśnięcie.
Zgodnie z art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 104 § 1 k.p.a. w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (a więc i stypendiów szkolnych) organ (wójt gminy) rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnych. Natomiast w oparciu o art. 162 § 1 pkt 2 i § 3 k.p.a., jeżeli strona nie dopełni warunku ciążącego na niej na mocy decyzji, organ pierwszej instancji, który wydał tę decyzję stwierdza jej wygaśnięcie w drodze decyzji administracyjnej – co uczyniono w niniejszej decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w ........................................... w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy ................................................... ........................................................
(pieczątka i podpis)


Otrzymują:
1. Pan(i) ...............................................,
2. Księgowość w/m,
3. a/a.
OPSM
Praktykant
Posty: 30
Od: 15 sty 2018, 23:49

Napisano: 13 mar 2018, 10:12

teraz mamy marzec, czy nie za późno na taka decyzję?
Aps
Ewasjana
Podinspektor
Posty: 1026
Od: 24 mar 2015, 11:00

Napisano: 16 mar 2018, 11:54

Myślę , ze lepiej uregulować sprawę niż zostawić tak .
Kinga2701
Praktykant
Posty: 8
Od: 30 paź 2017, 21:28
Mazowickie


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
'); }
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]