wzór decyzji przyznającej dod. energetyczny

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 11 wrz 2017, 13:05

Bardzo proszę o wzór decyzji przyznającej dodatek energetyczny. z góry wielkie dzieki
ops4444
Praktykant
Posty: 45
Od: 24 kwie 2017, 10:31


Napisano: 12 wrz 2017, 8:44

bardzo proszę o wrzucenie wzoru takiej decyzji..... PLIS!!!!!!!!!!
ops4444
Praktykant
Posty: 45
Od: 24 kwie 2017, 10:31

Napisano: 12 wrz 2017, 11:43

Decyzja Nr...........
Zgodnie z art. 104 § 1, art. 107 § 4, art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2017r poz. 1257), na podstawie art. 5c i 5e Ustawy z dnia 10kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r poz. 220 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017r w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 m1j1 2017r do dnia 30 kwietnia 2018r (M.P. z 2017r poz. 394) Uchwały Nr ........ Rady Miejskiej w .......... z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ......... do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczacych zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Lub z ....r poz. ...), po rozpatrzeniu wniosku Nr ..... z dnia ...... złożonego przez Pana .......

O r z e k a m :
- przyznać dodatek energetyczny dl gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób od 2017-07-01 do 2017-12-31w kwocie 18,70 zł (słownie złotych: osiemnaście złotych 70/100) miesięcznie.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE
Dodatek energetyczny będzie przekazywany do dnia 10-go każdego miesiaca na konto bankowe wnioskodawcy Nr ...........
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ..... ul. ...... za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O zmianie adresu zamieszkania oraz o rozwiązaniu umowy z dostawcą energii elektrycznej należy niezwłocznie powiadomic organ przyznający dodatek energetyczny.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożliwość zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesieni skargi do sądu administracyjnego.
Otrzymują :
...
anonim1960
Praktykant
Posty: 39
Od: 07 kwie 2014, 11:39

Napisano: 12 wrz 2017, 13:35

Bardzo dziękuję. Jeszcze tylko jedno pytanko,a w tej decyzji nie musi być zawarte zwolnione z opłaty skarbowej tak jak do dodatku mieszkaniowego.?
ops4444
Praktykant
Posty: 45
Od: 24 kwie 2017, 10:31

Napisano: 12 wrz 2017, 13:41

nie musi byc, ja i w dod. mieszkaniowych nie pisze tego. Miałam kontrol i nikt mi tego nie zarzucił
anonim1960
Praktykant
Posty: 39
Od: 07 kwie 2014, 11:39


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]