Wzory Decyzji 500+

  
Strona 5 z 12    [ Posty: 117 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 18 maja 2016, 15:20

CHCECIE WZOR O NIENIAEZNIE POPBRANYM?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2016, 18:31 przez ona1238, łącznie zmieniany 1 raz
ona1238
Stażysta
Posty: 57
Od: 09 kwie 2016, 21:12


Napisano: 18 maja 2016, 17:41

do ona1238
TAK CHCEMY TAKI WZÓR :o
Stefan

Napisano: 18 maja 2016, 18:30

no proszę i ja nowa się na coś przydam :)


Prezydent Miasta ……………., dnia …………….. r.
OPS/…………

Pan/Pani
…………………………………
ul. ……………….…………
………–………………………

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, czy świadczenie wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej nr …………… z dnia …………… było świadczeniem nienależnie pobranym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 214), oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta ………… nr ……… z dnia ……………, udzielonego zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ……………, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach decyzji,
zawiadamiam,
że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, czy świadczenie wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej nr …………… z dnia ……………… było świadczeniem nienależnie pobranym.
Pouczenie
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że stronie postępowania przysługuje prawo przedstawienia dowodów, składania wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świadczenia Wychowawczego w …………… w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Na podstawie art. 41 § 1 i 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

……..…………………
(podpis)
Wykonano 2 egz.
Otrzymują:
1. Adresat
2. ……………….
ona1238
Stażysta
Posty: 57
Od: 09 kwie 2016, 21:12

Napisano: 18 maja 2016, 18:34

Prezydent Miasta ……………., dnia …………. r.
OPS/………..
Pan/Pani
………………………….
ul. ………….……………
………–…………………

Decyzja nr OPS/ ………
w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego przyznanego decyzją OPS/………… z dnia ……………

Na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 2 pkt 20, art. 7 ust. 3, art. 25 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 7, ust. 9, art. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 214) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta ………… nr ……… z dnia ……………, udzielonego zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ……………, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach decyzji,
uznaję,
że kwota wypłacona w okresie od ……………… r. do ………………… r. w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) jest nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym na syna ……………… .
Zobowiązuję
Pana/Panią ……………….., zam. ………………. do zwrotu kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości …………………%, naliczonymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego, do dnia spłaty.
Kwota nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, będzie potrącona z bieżących wypłat świadczenia wychowawczego.
ona1238
Stażysta
Posty: 57
Od: 09 kwie 2016, 21:12

Napisano: 18 maja 2016, 18:35

uzasadnienie
W dniu ………….. 2016 r. pani ………………. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w …………… oświadczenie informujące, że pełnoletni syn ……………… podjął zatrudnienie.
Wobec powyższego Ośrodek Pomocy Społecznej w …………… w dniu …………… 2016 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne (zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OPS/ŚR/……) w celu zbadania zasadności pobierania przez panią ……………….. świadczenia wychowawczego przyznanego na córkę …………… – pierwsze dziecko decyzją nr OPS/ ……… z ……………… r. Jednocześnie r. organ skierował do pani ………………. wezwanie o dostarczenie zaświadczenia o dochodzie uzyskanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu oraz do złożenia oświadczenia o jej obecnej sytuacji rodzinnej.
Strona we wszczętym postępowaniu administracyjnym została poinformowana o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości dostarczania dodatkowych dokumentów/informacji mogących mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie.
Zainteresowana zgłosiła się ……………… r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w ……………… i złożyła zaświadczenie o dochodzie uzyskanym przez syna. Jednocześnie złożyła oświadczenie, że utraciła zatrudnienie i że utrzymuje się z prac dorywczych, i alimentów przyznanych na starszą córkę. Nie pobiera świadczeń rodzinnych.
Organ, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci związku z art. 163 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzją nr OPS/……… z ……………… r. uchylił pani ………………… prawo do świadczenia wychowawczego przyznanego na córkę – pierwsze dziecko od dnia 1 kwietnia 2016 r. od do dnia 30 września 2017 r. Jednocześnie utrzymał prawo do świadczenia wychowawczego na młodszą córkę – drugie dziecko. Decyzja stała się ostateczna.
W dniu ……………… r. organ wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, czy świadczenie wychowawcze wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej nr OPS/………… z ………………… r. było świadczeniem nienależnie pobranym.
W toku postępowania administracyjnego, w wyniku analizy zgromadzonych dokumentów (w tym zaświadczeń i oświadczeń), organ uznał, że kwota wypłacona w okresie od ………………… r. do ………………… r. w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) jest nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym na córkę ………………. – pierwsze dziecko. Organ zobowiązał panią ………………. do zwrotu kwoty 500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Jednocześnie skorzystał z możliwości potrącenia zaległości bezpośrednio z bieżących wypłat świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
ona1238
Stażysta
Posty: 57
Od: 09 kwie 2016, 21:12

Napisano: 18 maja 2016, 18:36

Podstawa prawna
Artykuł 2 pkt 20 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Artykuł 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Artykuł 25 ust. 1 ustawy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.
Artykuł 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
2) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie (…).
Artykuł 25 ust. 7 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Artykuł 25 ust. 9 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie
ona1238
Stażysta
Posty: 57
Od: 09 kwie 2016, 21:12

Napisano: 18 maja 2016, 18:37

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ……………… za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ………………, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie art. 41 § 1 i 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
ona1238
Stażysta
Posty: 57
Od: 09 kwie 2016, 21:12

Napisano: 19 maja 2016, 14:27

A czy ktoś już uchylał decyzję przyznającą z powodu uzyskania dochodu? Jeśli tak bardzo proszę o wzór.
JAK MA BYĆ

Napisano: 19 maja 2016, 19:58

czy w przypadku uzyskania dochodu( przyniesie nam zaswiadczenie za miesiac nastepujacy po zatrudnieniu, tj. maj)sklada ponowny wniosek? czy samo oswiadczenie dostarcza? prosze o wytlumaczenie jak to powinno wygladac i jak ktos ma ewentualne wzory pism z gory dziekuje
pagap
Stażysta
Posty: 96
Od: 02 maja 2016, 20:23

Napisano: 19 maja 2016, 20:08

A wydawał kros decyzje z opieka naprzemienna???
pagap
Stażysta
Posty: 96
Od: 02 maja 2016, 20:23

PoprzedniaNastępna

  
Strona 5 z 12    [ Posty: 117 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]