uchylenie i zwrot

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 20 mar 2017, 16:53

Co ośrodek to inna wersja!Pan X zgłasza podjecie pracy od stycznia i zaswiadczenie za luty.Uchylam od marca.i teraz czy w decyzji uchylajacej ma być:
1 "uchylam od dnia 1 marca 2017r. decyzje nr ...... na dziecko"?
2. czy musi być tylko "uchylam na dziecko", bez daty?
3. Po uchyleniu decyzji czy czekam 14 dni od doreczenia i wystawiam decyzje uznającą , że kwota była nienaleznie pobranym świadczeniem ? tak?
4. Czy na jednej decyzji może być uznanie ze nienaleznie pobrane i zobowiązanie do zwrotu ?
Anka2016
Stażysta
Posty: 57
Od: 15 mar 2017, 10:06


Napisano: 21 mar 2017, 9:37

U nas robimy uchylenie na jednej decyzji i wpisujemy od kiedy , a nienależnie pobrane i zwrot na następnej.
martha13
Praktykant
Posty: 16
Od: 13 mar 2017, 10:58

Napisano: 21 mar 2017, 10:13

martha13 pisze:U nas robimy uchylenie na jednej decyzji i wpisujemy od kiedy , a nienależnie pobrane i zwrot na następnej.

a mogę Cię prosić o wzór decyzji dot. nienaleznie pobr i zwrotu???dziękuję
82gocha
Starszy referent
Posty: 756
Od: 04 gru 2014, 15:05

Napisano: 21 mar 2017, 10:42

MGOPS xxxxx .2017 XXXXX, dnia 24.02.2017r.

Pani
xxxxx
xxxx


Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z 2016r. Dz.U., poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 2 pkt. 20, art.5 ust. 3, art.7 ust. 3, art. 20 ust. 1, art. 25 ust. 2 pkt. 1, ust. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r,poz. 195 ze zmianami) oraz na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta xxxxxx Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Uznaję,
że kwota 500,00,-zł (słownie: pięćset złotych) wypłacona za okres 2017-01-01 do 2017- 01-31 jest nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym na dziecko:xxxxxxxxx
Zobowiązuję,
Panią do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00,-zł (słownie: pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, w wysokości liczonej od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.
martha13
Praktykant
Posty: 16
Od: 13 mar 2017, 10:58

Napisano: 21 mar 2017, 10:43

Uzasadnienie

Art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mówi, iż „ świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł.”
Art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy mówi, że „ w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.”
W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego ustalono, że decyzją Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej xxxxz dnia 19.05.2016r. przyznano Pani xxxxxx świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:xxxxxxx. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że w miesiącu grudniu 2016r. podjęła Pani pracę. O fakcie tym poinformowała Pani organ dopiero po wypłacie świadczenia wychowawczego, nie dopełniła Pani obowiązku niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenie wychowawcze. Po analizie dokumentów ustalono, że dochód na osobę wynosi 802,78,-zł , jest wyższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 800,00,-zł. W związku z powyższym świadczenie wychowawcze pobrane za miesiąc styczeń 2017r. jest świadczeniem nienależnie pobranym.
Art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „ za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się: świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania.” Natomiast art. 20 ust. 1 , iż „ w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.”
Organ uznał, że kwota wypłacona w okresie od 2017-01-01 do 2017-01-31 w wys. 500,-zł jest nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym na dziecko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zgodnie z art. 25 ust.9 kwota świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych podlega zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

Kwotę nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości liczonej od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty należy wpłacić na konto xxxxxx
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczegoxxxxxx, za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w xxxxxxx
martha13
Praktykant
Posty: 16
Od: 13 mar 2017, 10:58

Napisano: 21 mar 2017, 11:23

hallo no nic nikt?
Anka2016
Stażysta
Posty: 57
Od: 15 mar 2017, 10:06

Napisano: 21 mar 2017, 12:15

dziekuję:)
82gocha
Starszy referent
Posty: 756
Od: 04 gru 2014, 15:05

Napisano: 21 mar 2017, 15:57

Elmer Ty też się nic nie wypowiesz w mojej sprawie?
Anka2016
Stażysta
Posty: 57
Od: 15 mar 2017, 10:06

Napisano: 22 mar 2017, 12:37

nie wierze, że nikt nic nie wie w mojej sprawie :(
Anka2016
Stażysta
Posty: 57
Od: 15 mar 2017, 10:06


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]