Decyzja na posiłki w szkole - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 09 sty 2014, 16:16

, dnia 2014-01-09

GOPS.5023.1.2014

Pani ..............

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 7 pkt 1, pkt 4, pkt 5, art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 48 ust. 1, 4 i 5, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm), § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823), art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), oraz upoważnienia Nr ..... z dnia ...... wydanego przez Wójta Gminy ..... w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w .... i do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, po rozpatrzeniu wniosku Nr 865 złożonego dnia ........, przez Panią ....................,

Orzekam
przyznać świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie:

1) posiłku dziecku:
a) ........ ucz. klasy ......, na okres od 2014-01-02 do końca roku szkolnego 2013/2014
2) realizatorem świadczenia pkt 1 lit. a będzie: ............... w ...... Przyznane świadczenie będzie rozliczane w okresach miesięcznych po otrzymaniu noty księgowej lub faktury VAT wystawionej przez w/w szkołę.
3) decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia ........ Pani ............ zwróciła się z wnioskiem o przyznanie świadczenia w formie posiłków w stołówce szkolnej dla syna ............ ucznia klasy ...................
W toku postępowania ustalono, iż rodzina składająca się z: 3 osób - ................................. posiadała w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dochody miesięczne niższe od określonych w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823), tj. od kwoty 1 368,00 zł, jest to kryterium dochodowe rodziny 3-osobowej, zaś kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456,00 zł, zgodnie z w/w rozporządzeniem. W związku z powyższym rodzina nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w związku z tym udzielono nieodpłatnej pomocy rodzinie w zakresie dożywiania dziecka w okresie od 2 stycznia 2014 r. do końca roku szkolnego 2013/2014.
Stosownie do uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. Nr 221) postanowiono przyznać świadczenie niepieniężne w formie dożywiania dziecka w/w okresie szkolnym. Sytuacja materialna rodziny jest trudna. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ............... za pośrednictwem OPS.............., w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.
Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny.

Otrzymują
1) adresat
2) a/a
~Ja :)

Napisano: 09 sty 2014, 16:42

Nie wrzucasz w podstawę Uchwały RM z 10 grudnia?????
~asia

Napisano: 09 sty 2014, 16:50

pytałam UW poinformoał ze nie mozna jej wstawiac w podstawę prawna
~ela

Napisano: 09 sty 2014, 16:53

zgadzam się z ~ela
~Ja :)

Napisano: 10 sty 2014, 9:08

Dziękuję. To ja też jej nie wstawię.
~asia

Napisano: 10 sty 2014, 9:29

Ta decyzja dotyczy dzieci do 100%. W pozostałych przypadkach w podstawie prawnej uchwała rady.
~Ryska

Napisano: 10 sty 2014, 9:38

Tak ta decyzja dotyczy do 100%, jak Rada Gminy podejmie uchwałę to wtedy wstawimy w podstawę prawną w decyzji.
~Ja :)

Napisano: 10 sty 2014, 11:55

Dziewczyny, przestańcie tworzyć coś czego nie ma w zapisach ustawy.Świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, a takim jest posiłek nie ma kryterium - poszukajcie zapis w ustawie o pomocy społecznej, że do przyznania posiłku stosujemy kryterium dochodowe. Nie ma takiego zapisu. W art. 36 pkt 2 ustawy macie wymienione rodzaje świadczeń niepieniężnych; w tym lit.e - pomoc rzeczowa i lit.j. posiłek. Art. 8 ust. 1 ustawy \"Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej... przysługuje:\" i dalej są kryteria, ale do świadczeń pieniężnych. Nie można więc m.in. na podst. art.8, ust.1 pkt 2 przyznać świadczeń niepieniężnych.
Uchwała R.M. natomiast posługuje się kryteriami, ale tylko dla celów \"wejścia\" w Program i w związku z tym otrzymania dotacji z budżetu państwa.
Mamy sytuacje: 1.Nie podejmuje gmina uchwał - wówczas ma dofinansowanie z dotacji do 100% kryterium, ale decyzje przyznajemy zgodnie z naszą ustawą - bez kryterium i nie ma wówczas dożywiania bez wywiadu (dawny art.6a) 2. Podejmujemy wymagane uchwały - wydajemy decyzje też zgodnie z ustawą o pomocy społ ( tu nic sie nie zmienia) - ale dofinansowanie mamy dla wszystkich do 150 % plus dla dożywianych z programu osłonowego (przedtem art.6a ustawy). I proszę Was dokładnie czytajcie wskazówki, przepisy itp... Program do 150 % wprowadzili jedynie po to, jak mniemam, aby zaoszczędzić kasę z budżetu państwa niestety.
~Grażyna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x