decyzja o odpłatności

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 25 paź 2021, 8:53

witam, czy może ktoś z Państwa podzielić się wzorem decyzji ustalającej odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS dla wnuków. Dla dzieci odpłatność nie wychodzi, zobowiązani są wnuki - 8 osób, żadna nie podpisała umowy
zogan
Stażysta
Posty: 54
Od: 15 kwie 2020, 7:18
Zajmuję się: PS


Napisano: 05 lis 2021, 14:44

czy może to być tak?

D E C Y Z J A
oryginał/kopia


Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.256) oraz art. 106 ust. 1 zgodnie z art. 36 pkt 2 lit. o, w związku z art. 59 ust. 1 art.60 ust.1, art.61 ust. 1, 2 i 3, art.96 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2020, poz.1876), oraz Zarządzenia Nr ……………… w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej:

orzekam

ustalić odpłatność Pana/Pani………………za pobyt stały dziadka/babci………………………w Domu Pomocy Społecznej w ………..od ……………………. zgodnie z decyzją kierującą nr ……………. z dnia…………..
Na pokrycie kosztów pobytu w wysokości…………zł od………………składać się będzie:
1) kwota……………….zł (słownie:…………………………)stanowiąca 70% dochodu własnego Pana/Pani……………..
2) kwota……………….zł (słownie:…………………………), którą wnosić będzie Pan/Pani……………………………….
Opłatę za pobyt dziadka/babci Pana/Pani…………………………………w Domu Pomocy Społecznej w ……………….. Pan/Pani zobowiązana/y jest wpłacić na rachunek bankowy numer…………….. w terminie do końca każdego miesiąca.

U z a s a d n i e n i e

Decyzją Kierownika OPS nr……………z dnia…….. dziadek/babcia Pana/Pani został skierowany do Domu Pomocy Społecznej w ………………. na pobyt stały. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Zobowiązani do opłaty są w kolejności:
1) mieszkaniec domu
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Ustalając opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w…….., organ ustalił, że zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt wnosi mieszkaniec domu pomocy społecznej w wysokości nie wyższej niż 70 % własnego dochodu, a w dalszej kolejności małżonek zstępni przed wstępnymi.

Zgodnie z zaświadczenie za rok…… Naczelnika Urzędu Skarbowego, które wpłynęły do organu w dniu……. uzyskuje Pan/Pani dochód w wysokości …….zł rocznie, czyli……..zł miesięcznie, a żona/mąż…….. uzyskuje dochód w wysokości ……..zł rocznie, czyli………zł miesięcznie. Łączny miesięczny dochód Pana/Pani rodziny wynosi …..…..zł, co stanowi …..zł na osobę w rodzinie.
W dniu……… do organu wpłynęło pismo Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia …… informujące, iż nie udało się przeprowadzić wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, a na pisemne wezwania się Pan/Pani nie zgłaszał/a.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528zł. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2b powyższej ustawy jest Pan/Pani zobowiązany/a do odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli dochód na osobę w Pan/Pani rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie stanowiąca kwotę ……zł i kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty jest wyższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zgodnie z powyższym przy zastosowaniu przepisów odnoszących się do kwestii ustalenia odpłatności za pobyt Pana/Pani dziadka w Domu Pomocy Społecznej w ……, dokonano porównania Pana/Pani sytuacji dochodowej z kryterium dochodowym i organ stwierdził, że istnieją przesłanki do dochodzenia od Pan/Pani udziału w odpłatności za pobyt dziadka w placówce.

W związku z powyższym ustala się, że Pan/Pani odpłatność za pobyt dziadka w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach od dnia………. wynosi ………zł (słownie: ………………..zł) miesięcznie.
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.


Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .............. za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w …………….. w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa
zogan
Stażysta
Posty: 54
Od: 15 kwie 2020, 7:18
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x