decyzja odmowna - Wzory pism

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
Informacja o przyznaniu świadczenia pieniężnego Ukraina Wzór decyzji przyznającej zasiłek rodzinny + dodatki ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ CV i adres Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych do AOON ZUS - pismo o zaprzestaniu płacenia skł. em-rent. Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej

Napisano: 31 sty 2013, 10:24

Czy ktoś mógłby podesłać mi wzór decyzji odmownej o umorzenie zadłużenia z F.A.??

Moj mail: [email protected]
~IZABELA - NOWA


Napisano: 31 sty 2013, 17:03

też proszę .
~aneta

Napisano: 01 lut 2013, 16:29

może na forum ktoś wrzuci prooooooooooooooooooooooszę................................
~ola

Napisano: 01 lut 2013, 17:27Pan


DECYZJA nr. GOPS/...../11/2012

Na podstawie art. 104 z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art.25, art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz 7 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy ..... dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ............ podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji.


ORZEKAM
Odmówić umorzenia spłaty należności ustalonej decyzją GOPS – GOPS/...11/2012 z dnia 11.04.2012r.z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej:
- .................ur.
w okresie od dnia 01.10.2010r. do dnia 30.09.2011 r.

UZASADNIENIE
W dniu .2012 r. została wydana decyzja nr GOPS/........./11/2012 orzekająca obowiązek zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego Pana ..............należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych na rzecz osoby uprawnionej - ....
W dniu .......... r. do tutejszego organu wpłynęło od Pana podanie z prośbą o umorzenie kwoty ........... zł. z decyzji Nr GOPS/.........11/2012 wystawionej w dniu .........r.
Zgodnie z art.30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.
Zgodnie z art. 27 ust . 1 ww. ustawy - dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Wniosek Pana ............. o umorzenie w całości długu z ww. decyzji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpatrzono zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Przesłanki z art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jednoznacznie wskazują możliwości umorzenia należności i wskazują, iż organ właściwy dłużnika może umorzyć te należności w konkretnych przypadkach:
1) 30% jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów:
2) 50% jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów:
3) 100% jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.
Z powyższej regulacji wynika, iż koniecznym i jedynym warunkiem umorzenia choćby części należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest skuteczna egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów, prowadzona przez okres minimum 3 lat. W sprawie niniejszej skuteczna egzekucja należności alimentacyjnych w pełnej miesięcznej wysokości wobec dłużnika alimentacyjnego nie miała miejsca.
Wniosek o umorzenie należności z decyzji Nr GOPS/......../../2012 powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie 2010/2011 rozpatrzono w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W celu zbadania sytuacji rodzinnej dłużnika alimentacyjnego wystosowano pismo do organu właściwego dłużnika z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Z otrzymanych informacji z ........... - organu właściwego dłużnika nr MGOPS............ z dnia ..........r. i pisma Nr MGOPS.............. z dnia ..........2012r. wynika iż pracownik socjalny będąc kilkakrotnie w miejscu zamieszkania dłużnika nie zastał nikogo w mieszkaniu a także podczas rozmowy telefonicznej ustalono termin zgłoszenia się dłużnika do OPS .......... , ale też się nie stawił w umówionym terminie.
W ocenie organu przez szczególne uzasadnione przypadki należy rozumieć pewne wyjątkowe, nietypowe okoliczności. Okoliczności takie w sprawie nie zachodzą. Umorzenie należności nie uzasadnia trudna sytuacja finansowa, brak stałej pracy i niewielkie dochody. Zła kondycja finansowa jest bowiem cechą większości zobowiązanych, których świadczenia wypłaca fundusz alimentacyjny. Umorzenie należności z tej przyczyny czyniłoby martwą regulację o obowiązku zwrotu organowi właściwemu świadczeń wypłacanych z funduszu. Sytuacja życiowa zobowiązanego mogłaby powodować umorzenie należności tylko w wypadku, gdyby była wyjątkowa, w sposób istotny różniąca się od sytuacji innych zobowiązanych. W badanej sytuacji uniemożliwił Pan, oceny sytuacji rodzinnej, unikając kontaktu z organem chcącym przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak na wstępie.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ................., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Otrzymują:
1. Dłużnik
2. aa.
Do wiadomości:
1. Organ właściwy dłużnika
2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ..............
KMP.........
3. księgowość w/m.
~gops


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x