Decyzja OPS mam płacić a z czego mam żyć - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 19 ]
Wybrane tematy:
odpłatność za DPS - żyjące dzieci i wnuki Odpłatność za DPS sposób nalicznia świadczenie ratownicze- mieszkaniec DPS Ustalenie odpłatności DPS - stare zasady Decyzja OPS mam płacić a z czego mam żyć Wywiady alimentacyjne u dzieci

Napisano: 30 lip 2021, 12:01

W realiach obowiązujących w Polsce dochody moje są za wysokie, ale dochód który otrzymuję za granicą w tym przypadku w Niemczech nie jest wysoki i wystarcza tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Wysyłałem wyszczególnione moje wydatki ponoszone przez moją rodzinę których nie uwzględniono. Burmistrz miasta tłumaczył mi że jestem Polakiem i obowiązuje mnie prawo które jest w Polsce, ja tłumaczyłem że poniższy współczynnik na zdrowy rozum dotyczy tylko osób które na co dzień zamieszkują w kraju i w nim ponoszą koszty utrzymania. Wyjaśniałem że ja przecież mieszkam i pracuję za granicą i tam ponoszę o wiele większe koszty utrzymania niż w Polsce.
Decyzja gminy powoduje że ja nie mam środków na pokrycie swoich bieżących kosztów utrzymani, powoduje brak środków na dojazd do pracy itp co następstwem jest zwolnienie dyscyplinarne z pracy, co powoduje że Urząd pracy nie wypłaca mi świadczenia a do gminy muszę płacić.

Zgodnie z obowiązującymi stawkami MOPS wylicza 528 zł na osobę razy 300 procent co daje nam 1584 zł na osobę.
A więc w przypadku
- rodzinna jedno osobowa 1584 zł
- rodzina 2 osobowa 3168
- rodzinna 3 osobowa 4752
- rodzina 4 osobowa 6336 +na każdą kolejną osobę 1584 zł.
Wyżej wymienione stawki moim zdaniem powinny obowiązywać tylko i wyłącznie osób które mieszkają i pracują w Polsce oraz osób które stale mieszkają w Polsce i na co dzień dojeżdżają za granice kraju do pracy.

Żeby nie dochodziło do sytuacji wręcz krytycznej opisanej powyżej osoby które pracują i mieszkają w innym państwie niż Polska po winne być przyjęte przepisy obowiązujące w kraju w którym obecnie mieszka.

https://www.verbraucherzentrale.de/wiss ... mmen-28892

Jeśli rodzice nie mają wystarczającej ilości pieniędzy na opiekę na starość, państwo każe potomstwu zapłacić za wyższe dochody i majątek. Pokazujemy, kiedy iw jakim stopniu musisz zapłacić za opiekę nad rodzicami.
Podstawowe informacje w skrócie:
• Od 1 stycznia 2020 r. dzieci są zobowiązane do utrzymywania rodziców tylko z rocznym dochodem brutto w wysokości 100 000 euro lub więcej.
• Tylko dochód dziecka decyduje o sprawdzeniu limitu dochodów. Jeśli więc z dochodem współmałżonka osiągniesz więcej niż 100 000 euro, nie zobowiązuje cię to do wspierania rodziców - obowiązują tylko własne dochody.
• Z reguły instytucje pomocy społecznej roszczą sobie prawo do alimentów rodzicielskich i żądają ujawnienia dochodów i majątku.
• Jeśli nie musisz płacić alimentów na rzecz swoich rodziców lub jeśli wypłacone alimenty nie pokrywają kosztów, Twoi rodzice otrzymają pomoc społeczną.
Michael
Praktykant
Posty: 28
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse


Napisano: 30 lip 2021, 13:24

Twoje wyliczenie jest błędne. Rodzina jednoosobowa ma inne kryterium.
W pierwszym poście podajesz ile MOPS wyliczył Twoją odpłatność i wyliczył ją dobrze.
Tyle powinna wynosić Twoja odpłatność. Oczywiście możesz się z nią nie zgodzić. Ale jak wiemy MOPS obciążył Cię całą ta kwotą wydając decyzję. Więc najlepszym wyjściem dla Ciebie jest teraz odwołanie.
Karola91
Stażysta
Posty: 135
Od: 22 cze 2021, 12:29
Zajmuję się: PS/KDR

Napisano: 30 lip 2021, 23:33

Nie wyliczył je dobrze gdyż przyją kryteria dochodowe dla osób które mieszkają i pracują w Polsce lub na co dzień dojeżdżają do pracy za granice kraju.

Ja nawet nie mam żadnego meldunku w Polsce jedynie co mam obywatestwo.

Mieszkam na stałe od 7 lat w Niemczech i z tego kraju MOPS powinien przyjąć kryteria dochodwe.
Michael
Praktykant
Posty: 28
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 08 sie 2021, 15:17

III. Wnioski odwołania
Na zasadzie art. 138 k.p.a., wnoszę o:
1. uchylenie Decyzji w zaskarżonym zakresie i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy poprzez ustalenie, że osoba zobowiązana – ……………………………… – nie ponosi odpłatności za pobyt matki w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na dochód rodziny poniżej kryterium dochodowego,
2. ewentualnie zaś wnoszę o uchylenie zaskarżonej Decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

......Słusznie podkreśla się także, że prawo strony do odniesienia się do materiału dowodowego zebranego w sprawie jest nienaruszalnym prawem strony albowiem: "Jest to prawo strony do wypowiedzenia "ostatniego słowa" w sprawie stanowiącej przedmiot postępowania administracyjnego. Obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest pouczenie strony o prawie zapoznania się z aktami i złożenia końcowego oświadczenia, a także wstrzymania się od wydania decyzji do czasu (określonego wyznaczonym stronie terminem) złożenia powyższego oświadczenia. Brak w aktach sprawy końcowego oświadczenia strony oraz dowodu, że organ prowadzący postępowanie pouczył stronę o przysługującym jej prawie – uzasadnia wniosek, że organ prowadzący postępowanie naruszył obowiązek ustalony w art. 10 § 1 KPA." (Dawidowicz, Postępowanie administracyjne, s. 94)

Nie można też tracić z pola widzenia faktu, że kryterium dochodowe obowiązujące na terytorium Polski zupełnie nie przystaje do sytuacji, w której Strona na stałe żyje w innym kraju. O ile kwota 1.584,00 zł stanowiąca 300% kryterium dochodowego być może pozwala na utrzymanie w Polsce, o tyle nie można jej przekładać na koszt utrzymania w Niemczech, który ponosi Strona niniejszego postępowania. Za godny uwagi uznać trzeba fakt, iż zgodnie z obwiązującymi w Niemczech przepisami, które odpowiadają polskim uregulowaniom dotyczącym opieki społecznej, dzieci są zobowiązane do utrzymywania rodziców dopiero, jeżeli ich roczny dochód brutto wynosi 100 000 euro lub więcej, co daje kwotę 8 333,33 euro brutto miesięcznie (mój miesięczny dochód to niecałe 2000 euro brutto). Zastosowanie w przedmiotowym przypadku „polskiego” kryterium dochodowego, kiedy Strona na stałe mieszkam w Niemczech i tam ponosi koszty utrzymania, a następnie wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie do pokrywania kosztów pobytu rodzica w Domu Pomocy Społecznej, przy osiąganych przez mnie dochodach, prowadzi do sytuacji, w której nie będę w stanie wypełnić nałożonego na mnie obowiązku, a wydana decyzja w żaden sposób nie uwzględnia sytuacji materialnej rodziny. Pokrywanie odpłatności skutkować będzie tym, iż nie Strona nie będzie w stanie opłacać czynszu za mieszkanie, ponosić opłat za samochód, a co za tym idzie pozbawiony będę możliwości zarobkowania i zapewnienia utrzymania sobie i rodzinie. Taka sytuacja może prowadzić do tego, że będę musiał wrócić do Polski i sam prawdopodobnie będę musiał skorzystać z pomocy opieki społecznej. Ocena przepisów prawa dokonana przez organ I instancji nakazuje poddać pod wątpliwość, czy organ wie, jaki jest cel przedmiotowej ustawy. Przypomnieć należy organowi, że: „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.” „Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.” Wyraźnie więc ustawa odnosi się nie tylko do osoby potrzebującej pomocy, ale także jej rodziny. Należy więc zapytać, w jaki sposób organ pomagał rodzinie osoby potrzebującej pomocy, skoro oczekuje od niej płatności za pobyt matki w DPS ponad możliwości finansowe gospodarstwa domowego. Ustalenie odpłatności na poziomie wskazanym przez organ doprowadzi do załamania się budżetu prowadzonego gospodarstwa domowego.
Michael
Praktykant
Posty: 28
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 30 kwie 2022, 14:37

OPS w ogóle nie uwzględniła że mająć obywatelstwo polskie ale nie zamieszkuje oraz nie przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż mieszkam na terenie innego Państwa i tam ponoszę wszystkie koszty codziennego utrzymania. tak więć nie podlegam kryteriom dochodowym obowiązującym w Polsce gdyż

Co mamy w aktualna ustawie z dnia 12 marca 2004 r. OPS w zasadach ogólnych

Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 U S T AWA z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej DZIAŁ I
Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawyArt. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1
pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021
r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze
względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie
schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym
prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0593Lj.pdf
Michael
Praktykant
Posty: 28
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 02 maja 2022, 8:59

Niestety błędne myślenie. Odpłatność wyliczają na podstawie naszej ustawy, więc obowiązuje ciebie nasze kryterium.

Co do twojej sytuacji jednak trzeba zwrócić uwagę, że ośrodek pomocy społecznej może, podpisując umowę, wziąć pod uwagę poziom życia osoby zobowiązanej za granicą, w przepisie tym jest mowa nie tylko o przesłance dochodu ale także przesłance możliwości osoby zobowiązanej. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że w krajach gdzie wynagrodzenia, a także koszty życia są wyższe.
Odwołaj się.
hek
Referent
Posty: 310
Od: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS

Napisano: 04 maja 2022, 23:15

Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Michael
Praktykant
Posty: 28
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 05 maja 2022, 0:07

W załączeniu przesyłam scan zawiadomienia o zakończeniu postępowania i
pismo wraz z umową do podpisania. Jeśli nie chce Pan umowy podpisać
proszę o odpowiedz na meila. Jednocześnie informuję iż na obecnym etapie
Ośrodek pomocy Społecznej posiada już wszelką dokumentację wszystkich
osób zobowiązanych niezbędną do wydania decyzji administracyjne. W
sytuacji gdy decyzja zostanie uprawomocniona będzie zasadność składania
przez Pana wniosku o zwolnienie z ponoszenia odpłatności i przedłożenia
swojej sytuacji. Na obecnym etapie wszelka Pana korespondencja
potwierdzająca Pana sytuacje nie wpływa na wydanie decyzji gdyż jest to
na tym etapie nie możliwe bo to jest decyzja ustalająca odpłatność za DPS . Dopiero po uprawomocnieniu decyzji z której wynika że będzie
ponoszona odpłatność można wydać decyzję zwalniającą. Proszę o kontakt.

OPS w ogóle nie uwzględnia będąc tego świadomym że owszem posiadam obywatelstwo polskie ale nie zamieszkuje oraz nie przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż mieszkam na terenie Niemiec i tam ponoszę wszystkie koszty codziennego utrzymania. Dlatego nie powinienem podlegać kryteriom dochodowym obowiązującym w Polsce.

Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593

U S T AWA z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1
Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy
Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Ja wraz nie zamieszkuje oraz nie przebywam na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej więc obowiązują mnie kryteria dochodowe według prawa międzynarodowego kraju w którym aktualnie przebywam czyli Niemiec.

Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,


2. Przy ustaleniu odpłatności powinna być brana jest pod uwagę rzeczywista sytuacja materialna rodziny - w taki sposób, aby obciążona opłatą sama nie znalazła się w sytuacji wymagającej wsparcia pieniężnego z pomocy społecznej.
Powołując się na art. 7, art,77 i art 80 kpa, oraz błędne zastosowanie art.59, art. 60 i art. 61 ustawy o pomocy społecznej, argumentując, że OPS nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku i nie zebrał oraz nie rozpatrzył w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, ponieważ ustalając opłatę za pobyt w DPS nie wziął pod uwagę wysokości kosztów utrzymania mojej i mojej rodziny, w konsekwencji czego ustalona opłata powoduje, że moja rodzina nie będzie miała środków na pokrycie własnych kosztów utrzymania.
Pracownik socjalny wyliczył mi że mam płacić będąc świadomym że pozbywa mnie w ten sposób środków do życia gdyż mieszkam z synem w Niemczech. Informuje mnie jeszcze błędnie że mogę się odwołać od decyzji po jej uprawomocnieniu. Przecież koszty i wydatki uwzględnia się na samym początku procesowania kryteriów dochodowych i podejmuje się odpowiednią decyzję. Mam stałe koszty jak opłaty za mieszkanie, raty do banku, paliwo do pracy , media około 1050 euro i zostaje mi na jedzenie nas dwóch tylko około 300 euro .
Michael
Praktykant
Posty: 28
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 05 maja 2022, 11:17

Michael pisze:
05 maja 2022, 0:07


OPS w ogóle nie uwzględnia będąc tego świadomym że owszem posiadam obywatelstwo polskie ale nie zamieszkuje oraz nie przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż mieszkam na terenie Niemiec i tam ponoszę wszystkie koszty codziennego utrzymania. Dlatego nie powinienem podlegać kryteriom dochodowym obowiązującym w Polsce.


Myli się Pan - zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako członek rodziny osoby umieszczonej w DPS, przy ustalaniu tego czy jest Pan zobowiązany do ponoszenia opłaty za pobyt, bierze się pod uwagę kryteria dochodowe obowiązujące w Polsce.
Niestety tak są przepisy skonstruowane, a OPS musi te przepisy stosować.

Nie zmienia to faktu, że w czasie prowadzenia postępowania OPS powinien brać pod uwagę sytuację osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

W sprawie istotne są dwie kwestie - po pierwsze przepisy mówią, że w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (a zatem może być wyższa).
Po drugie - kwestia zwolnienia z opłaty. Moim zdaniem okoliczności takie jak u Pana - zamieszkiwanie za granicą, koszty życia wyższe niż w Polsce, itp. są przesłankami zwolnienia z opłaty. Ale niestety nie wszystkie OPS tak rozumują/

I dlatego musi się Pan odwoływać w sprawie. To jedyna droga.

Zwrócę też uwagę, że OPS nie ma prawnych możliwości egzekwowania należności z tytułu opłaty poza granicami Polski.
kokoshaglava
Stażysta
Posty: 179
Od: 25 maja 2011, 23:20
Zajmuję się: PS
Lokalizacja: Polska


  
Strona 2 z 2    [ Posty: 19 ]

Oprócz Decyzja OPS mam płacić a z czego mam żyć - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze przeczytaj również:


DPS BEZ ZGODY OSOBY NIEUBEZWŁASNOWOLNIONEJ
Sprzedaz domu a odplatnosc za dps
jakie dokumenty do ZOL pilne !!
umieszczenie w dps
Opłata za pobyt jaki paragraf
decyzja DPS
jak obliczyć dochód
i co dalej?
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x