decyzja s - Stypendia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
Wybrane tematy:
przeliczenie dochodów Skład rodziny od kiedy wliczać członka rodziny pismo z kuratorium o wkładach własnych Stypendia szkolne, zmiana kryterium dochodowego Wzór decyzji Wypłata zasiłku szkolnego

Napisano: 30 wrz 2015, 18:40

czy wydajecie już decyzje na stypendia tych z 1 do jutra

czy przedłlużacie i do kiedy
maja1584


Napisano: 01 paź 2015, 12:50

ja wydałam właśnie dziś:)
jutro

Napisano: 01 paź 2015, 14:00

Witam.
Ja również wydałam dzisiaj jak moja poprzedniczka.
Pozdrawiam
księżna

Napisano: 01 paź 2015, 14:48

witam dziewczyny a moge was prosic o wzór decyzji prosze was
nowa na stypendium

Napisano: 01 paź 2015, 15:06

Dziewczyny proszę prześlijcie wzór decyzji na e-mail [email protected]
z góry wielkie dzięki :D
zakłopotana

Napisano: 01 paź 2015, 21:19

to wklejcie wzór decyzji wydajecie mimo że n ie wiadomo kiedy przyjda pieniądze
maja1584

Napisano: 02 paź 2015, 12:44

Wójt Gminy…………. …………., dn. 01.10.2015 r.

Pani
……………………..
przedstawiciel ustawowy ……………..
ul. ……………..
………………………
ORYGINAŁ/KOPIA

Decyzja nr ..........

Na podstawie art. 90b, art. 90c ust. 2 pkt 1, art. 90d, art. 90m, art. 90n, art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058), uchwały Nr ……… Rady Gminy ……… z dnia ………… r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy …………, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.), Wójt Gminy ………… – po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia ………… r. przez Panią …………… o przyznanie stypendium szkolnego córce …………… w roku szkolnym 2015/2016

POSTANAWIA

1. Przyznać uczennicy klasy … Szkoły Podstawowej nr … w ……… - ………… ur. …………… r. stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016 w wysokości:
- 106,00 zł (słownie: sto sześć złotych 00/100) miesięcznie w okresie wrzesień – październik 2015 r.;
- 118,00 zł (słownie: sto osiemnaście złotych 00/100) miesięcznie w okresie listopad 2015 r. - czerwiec 2016 r.
2. Świadczenie realizowane będzie miesięcznie przelewem na wskazany przez Panią rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia miesiąca, po okazaniu faktur lub rachunków potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.

UZASADNIENIE

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w rodzinie występuje trudna sytuacja materialna, bezrobocie i wielodzietność. Wysokość miesięcznego dochodu na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.). Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie we wrześniu br. wynosiło 456,00 zł. Od października br. kryterium dochodowe ulega zmianie i stanowi kwotę 514,00 zł.
W związku z powyższym spełnia Pani warunki określone w ustawie o systemie oświaty do przyznania tego świadczenia. Dlatego należało orzec jak w sentencji.
dobrzemi

Napisano: 02 paź 2015, 12:45

POUCZENIE

Stypendium będzie realizowane miesięcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy, po okazaniu faktur lub rachunków potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne. Rachunki należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w ……………, w pokoju 117 lub 116, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W przypadku nieprzedłożenia w/w dokumentów wypłata będzie zawieszona do momentu rozliczenia się z przyznanego stypendium.
Na podstawie art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty, rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zaprzestanie uczęszczania do szkoły, zwiększenie dochodu w rodzinie, zmiana miejsca zamieszkania poza terenem gminy ……….).
Zgodnie z art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Od decyzji tej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .............. za pośrednictwem ............... w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
………………………………….


Sporządziła: ……………

Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a.
dobrzemi

Napisano: 02 paź 2015, 17:34

pięknie zaciągnięte zobowiązanie finansowe na rok 2016r.
skarbnik widział tę decyzję? radca prawny?
nikt nie powiedział,że za to grozi dyscyplina ?
[email protected]

Napisano: 05 paź 2015, 14:56

radca prawny widział, nawet zatwierdził :D
dobrzemi


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x