decyzja uchylająca - Stypendia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
przeliczenie dochodów Skład rodziny od kiedy wliczać członka rodziny pismo z kuratorium o wkładach własnych Stypendia szkolne, zmiana kryterium dochodowego Wzór decyzji Wypłata zasiłku szkolnego

Napisano: 28 paź 2015, 8:43

Witam,
mam prośbę: czy udostępni ktoś wzór decyzji bądź samego uzasadnienia decyzji odmownej - z uwagi na przekroczenie wieku ucznia...ma ponad 24 lata...
Z góry dziękuję.
Mgdalen


Napisano: 28 paź 2015, 13:45

Nikt nie miał takiej sytuacji?
Magdalen

Napisano: 30 paź 2015, 9:56

DECYZJA ODMOWNA


..............................., dnia ...........................

Wójt Gminy
........................................
Znak sprawy …………….


Pan(i) ....................................................
zam. .......................................................
................................................................D E C Y Z J A NR .............
w sprawie odmowy prawa do ubiegania się o stypendium szkolne

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 90n ust. 1 w związku z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz § ...................... uchwały Rady Gminy ......................................... Nr ...................... z dnia .................................. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ............................................. (Dz. Urz. Woj. ....... Nr ................, poz. .............):

odmawiam Panu (Pani) prawa do ubiegania się o stypendium szkolne dla syna .....................................................

Uzasadnienie

W dniu ................................ Pan(i) ............................................................. wystąpił(a) z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego na syna ........................................................ . Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnianie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem prawo do ubiegania się o stypendium istnieje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – nie przekroczy kwoty 456 zł. Kwota ta stanowi tzw. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” uprawniające również do ubiegania się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.
Z materiału dowodowego załączonego do wniosku przez stronę, dotyczącego wysokości dochodów rodziny jak i liczby członków rodziny wynika, że dochód na osobę w rodzinie wynosi 457 zł, a więc przekracza kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne. Kwota przekroczenia nie ma tutaj znaczenia, ponieważ cytowany powyżej przepis ustawy o systemie oświaty wprowadza ewidentnie zakaz ubiegania się o stypendium w sytuacji przewyższania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, kwoty kryterium dochodowego.

Z tych względów rozstrzygnięto jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .......................................... w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy ............................................ .
...................................................
(pieczątka i podpis)Otrzymują:
1. Pan(i)........................................,
2. a/a.
Monia160284

Napisano: 30 paź 2015, 9:58

TO JEST PRZYKŁADOWA STARA DECYZJA WIADOMO ŻE ZMIENIŁO SIE KRYTERIUM WIĘC TRZEBA ZMIENIC PODSTAWE PRAWNĄ
mONIA160284

Napisano: 30 paź 2015, 13:05

ten "ewidentny zakaz ubiegania się" to tak trochę nie bardzo
nikt nikomu nie może zakazać ubiegania się o stypendium nawet z dochodem 5 000 na osobę
po prostu dostanie odmowę;)
xyz@

Napisano: 02 lis 2015, 15:21

Jakoś na samym początku istnienia stypendiów miałam decyzję odmowną ze względu na wiek ucznia. I dałam takie uzasadnienie:

Uzasadnienie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje m.in. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Po rozpatrzeniu w/w wniosku stwierdzono, że uczennica ukończyła 24 lata, w związku z czym, zgodnie z art. 90 b ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty – nie jest możliwe przyznanie stypendium szkolnego.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ............................., za pośrednictwem Wójta Gminy .................. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Lucille


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x