decyzja uchylająca fundusz alimentacyjny- egzekucja skuteczna - Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
fundusz a spokrewniona rodzina zastętcza Art.209 a obcokrajowiec bez adresu cofniecie zatrzymania prawa jazdy Zwrot z US części kwoty tytułu wykonawczego Zgłoszenie do BIG KRZ - wniosek o założenie konta podmiotu i co dalej?

Napisano: 20 maja 2024, 14:17

czy ktoś posiada wzrok decyzji uchylającej fundusz alimentacyjny w związku ze skuteczną egzekucja komorniczą?
emce
Stażysta
Posty: 55
Od: 21 mar 2017, 12:13
Zajmuję się: Fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze

Napisano: 20 maja 2024, 14:38

Miało być "wzór*"
emce
Stażysta
Posty: 55
Od: 21 mar 2017, 12:13
Zajmuję się: Fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze

Napisano: dzisiaj, 9:05

DECYZJA UCHYLAJĄCA Nr

w sprawie: uchylenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2010/2011

Na podstawie art. 2 pkt 10 w związku z art. 12 ust. 2, art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 2 pkt 2 i pkt 11, art. 3 ust. 6, art. 20
ust. 2, art. 24 ust. 1, art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), art. 104, art. 130 § 3 pkt. 2 , art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz
upoważnienia Wójta Gminy --- z dnia --- w sprawie udzielenia upoważnienia ----
po rozpatrzeniu sprawy przedstawiciela ustawowego/wierzyciela Pani ---- zam. ----

P O S T A N A W I A M

1. Uchylić od dnia --- decyzję Nr --- z dnia -- w sprawie przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2010/2011 dla osoby uprawnionej ---

2. Wstrzymać realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego z dniem --- 2011r.

3. Decyzja w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest natychmiast wykonalna.

U Z A S A D N I E N I E

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłaty tego świadczenia regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Organ właściwy wierzyciela decyzją Nr --- z dnia -- przyznał osobie uprawnionej działającej przez przedstawiciela ustawowego/wierzyciela Panią --- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla ---
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy świadczenia pieniężne wypłacane są w przypadku bezskuteczności egzekucji. Natomiast stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy bezskuteczności egzekucji - oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego
w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego
za granicą.
W dniu --- do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w --- wpłynęło Postanowienie od ------- informujące, że dłużnik alimentacyjny Pan --- dnia -- uregulował należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami, zaliczki alimentacyjnej, oraz należności wierzyciela alimentacyjnego w dniu ---
W myśl art. 24 ust. 1 organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa mogą bez zgody osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń, egzekucja stała się skuteczna, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenia.
Wobec powyższego organ I instancji uchyla z dniem --- decyzję Nr --- z dnia -- przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ponieważ egzekucja stała się skuteczna i tym samym osoba uprawniona --- działająca przez przedstawiciela ustawowego Panią --- nie spełnia warunku niezbędnego do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. Decyzja w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest natychmiast wykonalna (art. 20 ust. 2 ustawy).

P O U C Z E N I E

.....


Otrzymują:
1. Pani ---
zam. ---
2. Komornik ----
3. a/a
segregator
Praktykant
Posty: 25
Od: 21 lip 2023, 11:15
Zajmuję się: FA,KDR,CP


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Oprócz decyzja uchylająca fundusz alimentacyjny- egzekucja skuteczna - Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna przeczytaj również:


dłuznik
dług dłużnika raty
sygnity terminy wypłat
wezwanie na wywiad art. 5a?
dodanie dłużnika w sygnity
Wpłata własna dłużnika
Co z tym upomnieniem???
dłużnik uchyla się
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x