Decyzja zmieniajaca zasilek okresowy - zmiana sytuacji finan - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 20 lip 2018, 8:49

witam czy ktos by mogl podeslac taka decyzje jak w tytule bylbym wdzieczny pozdrawiam
asiorek11998877
Praktykant
Posty: 15
Od: 22 maja 2014, 8:46
Zajmuję się:


Napisano: 20 lip 2018, 11:24

miejscowość, data
5011. .2018
DECYZJA

Na podstawie art.106 ust.1, 5, art.7 pkt 1, w związku z art.38 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1, ust.3 pkt 1, ust.4, 5 oraz art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U.z 2017r., poz. 1769 ze zm./, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz.U. z 2015r. poz. 1058/, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm./ z urzędu

P O S T A N A W I A M Z M I E N I Ć

1. decyzję ostateczną Dyrektora .......... w ......... Nr 5011........2018 z dnia ......... w sprawie przyznania zasiłku okresowego w ten sposób, że od ........... do ......... przyznaje się zasiłek okresowy w wysokości ..... zł (słownie zł: ......... 00/100)
2. decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

Przyznane świadczenie będzie przekazane na wskazany rachunek bankowy
w terminie ..............
bet2017
Stażysta
Posty: 84
Od: 05 lip 2017, 13:48
Zajmuję się: PS

Napisano: 20 lip 2018, 11:25

C.D.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją ostateczną Dyrektora .......... nr 5011......2018 z dnia ............ przyznano Pani .........zasiłek okresowy. W dniu 06.04.2018r. Pani ....... poinformowała o zmianie składu rodziny i jej dochodu. Po zbadaniu aktualnej sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego ustalono, że zachodzą przesłanki do zmiany wysokości przyznanego zasiłku okresowego, podyktowane zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej. ........ Pani .........prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. ..................................... Aktualnie nie posiada żadnego źródła dochodu. W związku z zamiarem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy i możliwością posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych zasiłek przyznaje się na okres 1 miesiąca.
Stosownie do art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy ustala się, w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, co wynika z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 38 ust. 4, a mianowicie kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie.
Odnośnie wysokości przyznanego zasiłku okresowego wyjaśnia się, że kwestia ta podlega względnemu uznaniu administracyjnemu, jakim dysponuje organ pomocy społecznej - w granicach między najwyższą i najniższą kwotą zasiłku, co wynika z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z art. 38 ust. 5 okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ........., po stwierdzeniu, że wnioskodawca spełnia warunki do przyznania zasiłku okresowego, ustalił jego wysokość na podstawie możliwości finansowych, liczby osób i rodzin ubiegających się o tę formę pomocy, przy uwzględnieniu hierarchii potrzeb, na które środki te mają być przeznaczone. Ośrodek przyznając zasiłki okresowe nie może koncentrować swojej pomocy na finansowaniu potrzeb tylko jednej osoby, choćby jej sytuacja była najtrudniejsza, ponieważ środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną są ograniczone i nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb, a świadczenia z pomocy społecznej nie są stałym źródłem utrzymania osób i rodzin, co jest zgodne z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Wnioskodawca nie może oczekiwać, że organ pomocy społecznej zaspokoi wszystkie jego potrzeby w pełnym zakresie.
Zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 3 ustawy o pomocy społecznej, ustalając wysokość zasiłku okresowego, Ośrodek jest zobligowany do uwzględnienia wysokości już przyznanych świadczeń i dokonywania stosownego rozdziału posiadanych środków tak, aby z pomocy społecznej skorzystała jak największa liczba mieszkańców gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji.
Z uwagi na ważny interes strony decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji decyzji.NO I POUCZENIE DORZUĆ
bet2017
Stażysta
Posty: 84
Od: 05 lip 2017, 13:48
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x