Decyzje zmieniające

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 28 kwie 2021, 23:23

Czy ktoś posiada wzór decyzji zmieniającej na dodatki energetyczne, bo od niedawna prowadzę ten dział i nie wiem za bardzo jak ma wyglądać taka decyzja. Bardzo proszę jeśli, ktoś pisał o udostępnienie takiego wzoru, z góry bardzo dziękuję
kosmo1
Praktykant
Posty: 6
Od: 06 maja 2019, 14:49
Zajmuję się: DM, DE, KSIĘGOWOŚĆ


Napisano: 29 kwie 2021, 9:56

na razie miałam taką decyzję.Pozdrawiam

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.
Pan
DECYZJA
Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn.zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 393) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. zmieniając decyzję numer DE. z dnia r.,
ORZEKAM
zmienić wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób na okres od 2021-05-01 do 2021-07-31 w kwocie 16,79 zł
Dodatek energetyczny wypłacany będzie na wskazane konto lub na konto zarządcy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia.
UZASADNIENIE
Stosownie do art. 5c ust. 4 cytowanej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc, gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc, gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.
Decyzją numer DE. z dnia …. Panu …. został przyznany dodatek energetyczny w kwocie … zł na okres od …. do …
W dniu … Pan … został pouczony o treści art. 155 kpa i poinformowany, że kwota dodatku energetycznego ustalona przez Ministra Klimatu zgodnie z obwieszczeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego, obejmuje okres od dnia 01 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. i po tym czasie może ulec zmianie, jednocześnie wyraził zgodę na zmianę w/w decyzji w części dotyczącej kwoty dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji. W pozostałej części decyzja pozostaje bez zmian.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r., poz. 935) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
O zmianie adresu zamieszkania oraz o rozwiązaniu umowy z dostawcą energii elektrycznej należy niezwłocznie powiadomić organ przyznający dodatek energetyczny. Brak prawa do dodatku mieszkaniowego skutkuje brakiem prawa do dodatku energetycznego.

Otrzymują
1. adresat
2. a/a
basia17111
Stażysta
Posty: 53
Od: 23 paź 2015, 20:04
Zajmuję się: FA,DM,DE

Napisano: 29 kwie 2021, 9:57

Od przyszłego roku będę wydawała jedną decyzję na cały okres, tak jak było w innym poście.
basia17111
Stażysta
Posty: 53
Od: 23 paź 2015, 20:04
Zajmuję się: FA,DM,DE

Napisano: 29 kwie 2021, 10:55

Czy do decyzji zmieniających dajecie rygor natychmiastowej wykonalności? Jak wyślę decyzje dzisiaj czy jutro to do 10.05 nie zdążą mi się uprawomocnić.
Kattis
Stażysta
Posty: 71
Od: 23 sty 2018, 16:26
Zajmuję się: ŚW


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x