Dlaczego nie piszecie?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 13 cze 2014, 9:12

Zauważyłem że we wzorach deczyji na ZDO DUŻO Z WAS NIE PISZE POUCZENIA O NIENALEŻNIE POBRANYCH - czy nie trzeba?
Mikrobi


Napisano: 13 cze 2014, 10:33

Pouczenie co prawda zapożyczone ale jest w naszych decyzjach;)


Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu (zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych poprzez zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej rozumie się: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej) lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku dla opiekuna (uzyskaniu prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego) osoba ubiegająca się lub pobierająca zasiłek dla opiekuna, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek dla opiekuna, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Kwoty nienależnie pobranych zasiłków dla opiekuna podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - art. 30 ust. 1, ust. 7 i 8 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r. poz. 1456).
Karoosia


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny