dziecko urodzone 31.12.2012

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 19 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 08 sty 2013, 20:31

stary wnioek, stare zasday -zgodnie z art. 2 ust. 1
ja tak bynajmniej robie!
~Ilonka


Napisano: 09 sty 2013, 9:23

ja bym dała nowy wniosek stare zasady
~Iwona

Napisano: 09 sty 2013, 13:44

ja też bym dała nowy wniosek ale stare przepisy
Alina
Praktykant
Posty: 37
Od: 09 sty 2006, 14:44
Zajmuję się:
Lokalizacja: D, Polska

Napisano: 09 sty 2013, 14:00

stary wniosek stare zasady i nie kombinujcie
~Natka

Napisano: 09 sty 2013, 14:52

może być stary może być nowy -tylko w nim zrobić w odpowiednich miejscach adnotację\"nie dotyczy\"
~~o~

Napisano: 09 sty 2013, 16:09

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r.
Poz. 1255
USTAWA
z dnia 12 października 2012 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn.
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 15b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy
art. 5 ust. 4–4b, 7–9 i 11 stosuje się odpowiednio.”;
2) uchyla się art. 15c;
3) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych
podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.”;
4) w art. 19:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady
Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń
rodzinnych, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.”,
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni w terminie, o którym
mowa w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokości
świadczeń rodzinnych, Rada Ministrów ustala kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz
wysokość świadczeń rodzinnych, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie
nie niższym niż wynika to z propozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych
ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.”.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427,
Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223,
poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622,
Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1255

Art. 2. 1. W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego zapomogę, o której
mowa w ust. 1, przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
~nowa23

Napisano: 10 sty 2013, 17:33

na szkoleniu mówili, ze może byc stary wniosek lub na zwykłej kartce papieru i stare zasady zgodnie z art. 2 ustawy w/w ustawy:)
~dorka

Napisano: 10 sty 2013, 23:06

dzieci urodzone do 31.12 stare zasady, dzieci urodzone od 01.01 nowe zasady. Wnioski po 01.01 powinny byc nowe ale jeśłi dziecko urodzone w 2012 to bez przeliczania dochodu
~fesk

Napisano: 14 sty 2013, 19:42

Nowy wniosek i dochody dla dzieci urodzonych po 1.01.2013r
Stary wniosek bez dochodów dla dzieci urodzonych do 31.12.2012r.
~ana


  
Strona 2 z 2    [ Posty: 19 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x