KARTA DUŻEJ RODZINY - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 6 z 26    [ Posty: 255 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 12 cze 2014, 8:27

jest w CAS w ŚR w wiadomościach
madzia11

Napisano: 12 cze 2014, 9:00

nic nie ma w cas w śr! kurcze gdzie wy to wszyscy widzicie pliz pomocy
buźka

Napisano: 12 cze 2014, 9:10

jest w wiadomościach. załacznik do pobrania
madzia11

Napisano: 12 cze 2014, 9:17

ja nie mam dostepu do CAS śr i niby skąd mam cokolwiek wiedzieć jak paniusia ktora tym włada ma urlopik... weż człowieku bądź zdrów.. :)
gupia

Napisano: 12 cze 2014, 9:22

u mnie naprawdę nic nie ma i skąd teraz niby mam to wziąć. paranoja jakaś :x a możecie wrzucić ten dokument na forum albo powiedzieć do kogo mam zadzwonić w tej sprawie
buźka

Napisano: 12 cze 2014, 9:38

czy konieczne jest przystąpienie do tego programu czy można nie brać w nim udziału
fredka

Napisano: 12 cze 2014, 9:48

jest to zadanie zlecone
madzia11

Napisano: 12 cze 2014, 9:55

fragmenty:
KARTA
Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej
Rodziny, zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny
3
wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że na wójta nałożony
został obowiązek weryfikacji, czy danej rodzinie przysługują uprawnienia. Karta będzie
dokumentem zindywidualizowanym. Karta zawierała będzie m. in. swój numer, który
nadawał będzie wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny
wielodzietnej. Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty.
W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18. roku życia i osób pozostających
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz
z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek
członka rodziny wielodzietnej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda duplikat
Karty. Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie w wysokości 8,76 zł.
W uzasadnionych przypadkach wójt będzie mógł nie pobierać tej opłaty.
Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony.
W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, pozostawanie
w rodzinnej pieczy zastępczej, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie
określonego stopnia niepełnosprawności. Zatem Karta będzie wydawana w przypadku
dziecka:
1) małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;
2) pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego,
w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie
z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 25. roku życia;
3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności
orzeczenia;
4) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
5) w wieku powyżej 18. roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego,
4
w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie
z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 25. roku życia.
Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł
wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał
warunki uprawniające do korzystania z programu.


WNIOSEK
Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu określa załącznik
nr 2 do rozporządzenia. Upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić
o przyznanie Karty dla pozostałych członków rodziny. W tym zakresie zastosowanie znaleźć
może art. 33 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), na mocy którego w sprawach mniejszej wagi organ
administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek
najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu
upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Ponieważ wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa
się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej,
w sytuacji gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsce zamieszkania w różnych
gminach, każdy członek powinien złożyć wniosek o przyznanie Karty (wydanie jej duplikatu)
w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.
W przypadku zbiegu uprawnień do korzystania z programu członkowi rodziny
wielodzietnej przysługiwać będzie jedna Karta. Oznacza to, że w przypadku gdy o Kartę
będzie ubiegać się osoba, w wieku 24 lat, która sama jest rodzicem trojga dzieci,
a jednocześnie kontynuuje naukę w szkole wyższej i pozostaje jeszcze na utrzymaniu
rodziców, będzie jej przysługiwać jedna Karta. W takiej sytuacji zasadne jest uznanie tej
osoby, w procedurze przyznawania Karty, za rodzica.
Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny
wielodzietnej ubiegający się o przyznanie uprawnień będzie zobowiązany do pokazania
oryginałów lub odpisów dokumentów, a osoba przyjmująca wniosek jedynie potwierdza,
że dokumenty zostały okazane i nie gromadzi ich kopii.
5
Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie będzie wymagane w przypadku,
gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będzie mógł bezpłatnie we własnym zakresie
uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń
teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).KROKI JAKIE POWINNA PODJĄĆ GMINA
1. Wybór podmiotu realizującego zadanie – gmina powinna wyznaczyć jednostkę
organizacyjną, która będzie realizowała zadania wynikające z rozporządzenia
(rozporządzenie nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie, aczkolwiek zalecane
byłoby, aby w miarę możliwości, zadanie to realizowane było w urzędach gmin). Wójt
(burmistrz lub prezydent miasta) do przyznania Karty może upoważnić – w formie
7
pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika tej jednostki do przyznania Karty.
Zasadnym wydaje się poinformowanie przez gminę, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
gminie, członków rodzin wielodzietnych o miejscu, w którym mogą składać wnioski.
2. Wybór sposobu realizacji zadania – sugeruje się elastyczne rozwiązania dotyczące
powierzenia zadań osobom, które będą obsługiwać wnioski, np. zlecenie w oparciu
o umowę o świadczenie usług, albo wypłacając pracownikom dodatek zadaniowy.
Oszacowano, że realizacja wniosków jednej rodziny 5 osobowej trwa ok. 45 min.
Sposób finansowania Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycję
podziału środków dla poszczególnych gmin do końca roku budżetowego - 2014 oraz
poinformowało wojewodów o konieczności wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa
Finansów o przekazanie odpowiednich kwot środków finansowych. Rozliczenie
przekazanych dotacji nastąpi pod koniec roku za pośrednictwem wojewodów.
Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi.OBSŁUGA WNIOSKU PRZEZ GMINĘ
Obsługa wniosku będzie polegać na:
1) przyjęciu wniosku;
2) analizie dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyznanie Karty (należy
podkreślić, że przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej);
3) wprowadzeniu danych członków rodziny do systemu;
4) udzieleniu informacji na temat zasad przyznawania Karty - w momencie wydania Karty
pracownik będzie zobowiązany do wskazania strony internetowej urzędu
8
obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której
zamieszczony zostanie wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.
Ponadto konieczne będzie ogłaszanie aktualnego wykazu uprawnień w drodze
obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej gminie sposób publicznego
ogłaszania;
5) wydawaniu decyzji administracyjnej w przypadku odmowy wydania Karty;
6) wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych - sprawozdania z realizacji programu
zawierają informacje dotyczące w szczególności:
a) liczby wydanych Kart,
b) liczby rodzin wielodzietnych korzystających z programu,
c) liczby dzieci wchodzących w skład rodzin wielodzietnych korzystających z programu,
d) wydatków poniesionych na realizację programu.SYSTEM TELEINFORMATYCZNY
Aby ułatwić gminom przekazywanie danych niezbędnych do wydruku Kart, gminom
zostanie dostarczony system teleinformatyczny zapewniany przez podmiot, który będzie
produkować blankiety Kart, personalizować blankiety Kart oraz dystrybuować Karty.
Do dnia 16 czerwca 2014 r. podmiot ten dostarczy do gmin „bezpieczną kopertę”
z loginem umożliwiającym dostęp do aplikacji i wskazówki dalszego postępowania.
System pozwoli na teletransmisję danych członków rodzin wielodzietnych zawartych
we wnioskach o przyznanie Karty/wydanie duplikatu Karty. Dane będą wprowadzane ręcznie
po zalogowaniu się do systemu – sesja wygasa po 10 min., co oznacza, że po tym okresie
dane zostaną utracone. System pozwala zapisać dane, jeśli zostały wprowadzone informacje
o co najmniej 4 osobach w rodzinie: jednego rodzica i trójki dzieci. Takie dane można
następnie edytować bądź dopisywać pozostałych członków rodziny.
Po zapisaniu danych należy złożyć zamówienia na wydruk Kart, a następnie śledzić
informacje o fazie realizacji zamówienia. System po wprowadzeniu rodziny generuje numer
Karty.
mkaz
Starszy referent
Posty: 680
Od: 12 cze 2014, 9:41
Zajmuję się:

Napisano: 12 cze 2014, 11:55

danny pisze:Witam!

Czy do KDR będzie potrzebna jakaś gminna uchwała lub/i zarządzenie??? Ten program jest obligatoryjny podobnie, jak np. wieloletni program dożywiania a do niego jest potrzebna uchwała.
danny pisze:Witam!

Czy do KDR będzie potrzebna jakaś gminna uchwała lub/i zarządzenie??? Ten program jest obligatoryjny podobnie, jak np. wieloletni program dożywiania a do niego jest potrzebna uchwała.
Też chciałabym o to zapytać, ktoś coś wie?
Marta2501

Napisano: 12 cze 2014, 12:05

proszę o wypowiedź, dzwoniłam wczoraj do dwóch archiwów państwowych, uzyskałam odp., że kategoria archiwalna jak najbardziej powinna być "A", chociażby dlatego, że karty dla rodziców są wydawane dożywotnio. Uzyskałam inf, że mam sobie wybrać między kodem 8110 - programy w zakresie pomocy społecznej - kat. A, a kodem 8111 - udział w programach i projektach zewnętrznych - tez kat. A.
Co Wy na to?
mkaz
Starszy referent
Posty: 680
Od: 12 cze 2014, 9:41
Zajmuję się:


  
Strona 6 z 26    [ Posty: 255 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x