Klientka składa wniosek o DPS i zaraz potem rezygnację - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 25 sie 2020, 10:48

Witam
Klientka złożyła mi wniosek o umieszczenie w dps i zaraz potem rezygnację, czy robić wywiad i całą procedurę wszczęcia postępowania i zakończenia? Pilne
gosc2016
Stażysta
Posty: 90
Od: 04 lip 2017, 10:32
Zajmuję się: PS

Napisano: 25 sie 2020, 11:34

Może ten temat pomoże, tam też jest rezygnacja z pomocy
odmowa-w-czasie-epidemii-207286342
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
VIP
Posty: 1823
Od: 09 gru 2010, 9:31
Zajmuję się: PS i reszta w zależności od problemu
Lokalizacja: warmia, mazury

Napisano: 25 sie 2020, 12:28

Jeżeli zwraca się z rezygnacją, to należy umorzyć postępowanie zgodnie z art. 105 KPA
doris89
Stażysta
Posty: 63
Od: 14 sie 2019, 9:05
Zajmuję się: pracownik działu pomocy środowiskowej

Napisano: 25 sie 2020, 14:11

OK, dzieki wielkie za pomoc
gosc2016
Stażysta
Posty: 90
Od: 04 lip 2017, 10:32
Zajmuję się: PS

Napisano: 28 sie 2020, 7:30

Mam taki wzór możesz go wykorzystać i uaktualnić.

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego


Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., działając na podstawie zarządzenia / upoważnienia .................... z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ...................., jak również w oparciu o postanowienia art. 104, art. 105 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 2, art. 3, art. 7 pkt 5 i 6, art. 8 ust. 1 pkt 1–3 i 9, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 36 pkt 2 lit. o, art. 54 ust. 1 i 2, art. 59 ust. 1, art. 101 ust. 1, art. 102, art. 106 ust. 1, art. 110 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 lit. a–b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058);

na skutek wszczęcia przez .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... postępowania administracyjnego na wniosek Pana(i) .................... w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej w ....................;
ORZECZENIE
Umarzam w całości postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana(i) ...................., zam. ...................., z dnia .................... r., w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w postaci skierowania do Domu Pomocy Społecznej w .....................
UZASADNIENIE
Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., wydając niniejsze rozstrzygnięcie, ustalił(a) następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Na uwagę zasługują także postanowienia art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), zgodnie z którymi pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Dalej, zgodnie z art. 3 ww. ustawy, pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzie-lenie pomocy.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 838
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 28 sie 2020, 7:31

cd.
Wskazać należy także na postanowienia art. 54 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę, o której mowa powyżej, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej (art. 54 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

W ostatniej kolejności przywołać należy postanowienia art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... ustalił(a) następujący stan faktyczny.


(stan faktyczny wskazujący na złożenie wniosku o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej, wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego bądź wskazujący na fakt, że po dniu złożenia wniosku wystąpiły okoliczności, które świadczą o bezprzedmiotowości postępowania)

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... zobligowany(a) był(a) umorzyć postępowanie administracyjne w całości z uwagi na jego bezprzedmiotowość / wniosek samego(ej) zainteresowanego(ej). Umorzeniu postępowania nie sprzeciwiają się inne strony oraz nie pozostaje ono w sprzeczności z interesem społecznym. Dlatego też orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Kolegium Odwoławczego w ...................., z siedzibą ...................., za pośrednictwem Dyrektora / Kierownika.................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1) adresat,
2) aa.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 838
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x