kto rozpatruje wniosek na dobry start - kierownik - Dobry Start (300+)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 14 ]
Wybrane tematy:
Dobry początek zakład sport! Dobry Start jednak do ZUS Sprawozdanie doby start za 2021 co z zakupionymi licencjami licencja 2022 upomnienie

Napisano: 18 lip 2018, 15:16

Dobry start wypłacany jest u nas w MGOPS

wniosek składa nasza Kierowniczka, która ma upoważnienie od burmistrza do wydawania i rozpatrywania wniosków na śr 500+ FA i dobry start

czy my możemy rozpatrywac jej wniosek?
Qerty
Stażysta
Posty: 190
Od: 06 sie 2015, 20:29
Zajmuję się:


Napisano: 19 lip 2018, 7:10

Nie. Przekazać do SKO celem wyznaczenia organu.
Walka z wiatrakami since 1998.
Iks
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 5941
Od: 27 lut 2014, 20:32
Zajmuję się:
Lokalizacja: Polska C

Napisano: 19 lip 2018, 7:43

nie, taki wniosek może rozpatrzyć wójt
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 19797
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 19 lip 2018, 7:47

Kierownikowi informację podpisuje wójt, burmistrz lub prezydent, natomiast gdyby wójt, burmistrz lub prezydent złożyli wniosek to wtedy wysyłamy do SKO w celu wskazanie innego organu do rozpatrzenia wniosku - informacje uzyskane ze szkolenia (art.24 kpa)
pawel.w
Starszy referent
Posty: 661
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 19 lip 2018, 8:07

de Charette pisze:nie, taki wniosek może rozpatrzyć wójt
Nie, wyłączenie pracownika jest od udziału w całym postępowaniu a nie tylko przy wydaniu/podpisywaniu decyzji. Żadna osoba podległa kierownikowi nie może tego wprowadzić, przeliczyć i zrobić weryfikacji.
Walka z wiatrakami since 1998.
Iks
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 5941
Od: 27 lut 2014, 20:32
Zajmuję się:
Lokalizacja: Polska C

Napisano: 19 lip 2018, 8:10

No oczywiście jeśli wójt osobiście ma login w programie i sam odbierze wniosek, poklika te wszystkie CBB i NFZ, potem wyliczy świadczenie, stworzy i wyśle informacje - to wtedy tak.
Walka z wiatrakami since 1998.
Iks
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 5941
Od: 27 lut 2014, 20:32
Zajmuję się:
Lokalizacja: Polska C

Napisano: 19 lip 2018, 8:21

Do Iks informacja ze szkolenia przez pracownika SKO w Krakowie, że wnioski czy to 300+ 500+ itp złożone przez kierownika OPS nie wysyłamy do SKO.
Wójt burmistrz prezydent podpisuje kierownikowi decyzje czy informację.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 661
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 19 lip 2018, 9:05

To wprost wynika z przepisów, tu nie ma czego wyjaśniać na szkoleniu. Tu nie chodzi o możliwość podpisania decyzji tylko udział w postępowaniu.

Art. 24 §1 pkt 7 KPA

Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Na tej podstawie KAŻDY pracownik działu świadczeń podległych kierownikowi podlega wyłączeniu, a skoro żaden z pracowników nie może wklepać wniosku i przeprowadzić weryfikacji (czyli nie można tu zastosować art. 26 §1), to wyłączony będzie cały organ, a więc po przesłaniu sprawy do organu wyższego stopnia, SKO zastosuje art. 26 §2 i wyznaczy inny ośrodek do załatwienia sprawy - przetestowane w zeszłym roku przy 500+.

Gdyby w rozporządzeniu znalazła się informacja, że do spraw świadczenia dobry start nie stosuje się zapisów art. 24-26 KPA to wtedy by się ich nie stosowało, skoro tego nie uregulowano inaczej to KPA nie da się nie zastosować. To jest moja opinia, a każdy robi jak uważa.
Walka z wiatrakami since 1998.
Iks
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 5941
Od: 27 lut 2014, 20:32
Zajmuję się:
Lokalizacja: Polska C

Napisano: 19 lip 2018, 9:14

I jeszcze dwa komentarze z LEXa.
LEX pisze:Przepis art. 25 k.p.a. stanowi, że:

§ 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:

1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3;

2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 (tj. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli).

§ 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio.

Przez sprawę dotyczącą interesów majątkowych należy rozumieć każdą sprawę, w której bezpośrednio lub pośrednio dochodzi do przysporzenia lub uszczuplenia stanu majątkowego osoby (osób) wskazanej w art. 25 § 1 (zob. np. W. Chróścielewski, Gmina jako strona postępowania administracyjnego – konsekwencje prawne uchylenia art. 27a k.p.a., Sam. Teryt. 1995, nr 4, s. 21). Przepis art. 25 § 1 nie wymaga, aby sprawa miała wpływ na interesy majątkowe osób wskazanych w tym przepisie. Wystarczy stwierdzenie, że sprawa dotyczy praw i obowiązków majątkowych tych osób (zob. Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany).

Mając na uwadze powyższe, zasadne wydaje się stwierdzenie, że w przestawionym stanie faktycznym organ podlega wyłączeniu zgodnie z przepisem art. 25 k.p.a
LEX pisze:Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia w ramach programu ,,Dobry start'' toczy się w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" - dalej: r.s.s.w.

W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy, organ prowadzący to postępowanie, nie wydaje decyzji, lecz jedynie informuje wnioskodawcę o przyznaniu świadczenia (§ 10 ust. 5 i 6 r.s.s.w.). Jedynie negatywne załatwienie sprawy, następuje już w drodze decyzji (§ 10 ust. 5 r.s.s.w.).

Jednocześnie w § 32 r.s.s.w., wskazuje się, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) - dalej: k.p.a.

Z powyższego wynika w mojej ocenie, że pomimo, iż postępowanie w sprawie przyznania świadczenia dobry start, nie jest postępowaniem administracyjnym sensu stricto, bowiem nie w każdym przypadku załatwienie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, to z uwagi na jednoznaczny zapis § 32 r.s.s.w. należy w jego ramach stosować odpowiednio przepisy k.p.a., a więc i przepisy art. 24 i nast. k.p.a., dotyczące wyłączenia pracownika i organu. Ustawodawca przyjął bowiem w tym przypadku, że władcze rozstrzygnięcie sprawy, powinno nastąpić w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Tak też wskazuje się w orzecznictwie: ,,(...) w praktyce jednak okazuje się, że ustawodawca wyznacza formy władczej konkretyzacji norm prawa materialnego przy pomocy różnych technik legislacyjnych: określa wprost, iż rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej następuje w formie decyzji administracyjnej, bądź nie wskazuje formy jej rozstrzygnięcia, lecz jedynie stwierdza, że w danej sprawie mają zastosowanie przepisy k.p.a., czy też kwestii tej w ogóle nie normuje, a nasuwające się w tym zakresie wątpliwości pozostawia orzecznictwu i doktrynie. W razie wątpliwości zatem należy badać, czy mamy do czynienia z decyzją'' (por. uchwała NSA z 09.12.2013 r., I OPS 4/13, LEX nr 1415482).
Walka z wiatrakami since 1998.
Iks
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 5941
Od: 27 lut 2014, 20:32
Zajmuję się:
Lokalizacja: Polska C

Napisano: 19 lip 2018, 13:28

do Iks-a a wysyłając do SKO to jak to ma wyglądać? Cały wniosek wysłać czy jakieś pismo? Jak to robiłes przy 500?
pracownik.roku
Praktykant
Posty: 33
Od: 19 kwie 2018, 8:46
Zajmuję się: ŚW, stypendia


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 14 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x