Należności nienależnie pobrane - Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
fundusz a spokrewniona rodzina zastętcza Art.209 a obcokrajowiec bez adresu cofniecie zatrzymania prawa jazdy Zwrot z US części kwoty tytułu wykonawczego Zgłoszenie do BIG KRZ - wniosek o założenie konta podmiotu i co dalej?

Napisano: 21 maja 2024, 9:36

Ma ktoś wzór decyzji za należności nienależnie pobrane z funduszu alimentacyjnego? Bardzo proszę o pomoc. Nie mam pojęcia jak o napisać.
Karolina914
Praktykant
Posty: 27
Od: 14 maja 2024, 12:25
Zajmuję się: Zajmuję się Funduszem alimentacyjnym i świadczeniami

Napisano: 21 maja 2024, 12:09

orzekam

1. Ustalić nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego na rzecz
.................... w kwocie ...................., wypłacone Pani w okresie od .................... do ...................., przyznane decyzją z dnia .................... Nr. ....................
2. Nienależnie pobrane świadczenie, określone w pkt 1 w kwocie .................... zł (słownie:
....................) podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.
3. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Odsetki ustawowe za opóźnienie
od nienależnie pobranego świadczenia na dzień wydania niniejszej decyzji, tjdnia
............... wynoszą .................... zł, oraz dalsze odsetki ustawowe liczone do dnia spłaty.
4. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia należy dokonać poprzez wpłatę na rachunek
bankowy .................... w Banku .................... Nr .................... w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia .................... (Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta) .................... uchylił
własną decyzję z dnia .................... Nr ...................., przyznającą prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz .................... w kwocie .................... . Wymieniona decyzja stała się ostateczna. Podstawą uchylenia wymienionej wyżej decyzji było stwierdzanie, iż w okresie od .................... do ...................., czyli podczas pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, otrzymywała Pani i pobierała alimenty bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego - Pana .................... w kwocie .................... .
Zgodnie z art. 2 pkt 7 lit. d u.p.o.u.a. za nienależnie pobrane świadczenie z funduszu
alimentacyjnego rozumie się świadczenie wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w
okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 u.p.o.u.a.,
zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów.
Stosownie do art. 23 ust. 1 u.p.o.u.a. osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia, o którym mowa w
art. 2 pkt 7 lit. a, b, d, f i g u.p.o.u.a. naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.
Z uwagi na opisany stan faktyczny sprawy i aktualny stan prawny stwierdzić trzeba, że
pobrane przez Panią świadczenie z funduszu alimentacyjnego w okresie od .................... do .................... w wysokości .................... zł. jest świadczeniem nienależnie pobranym i konieczne stało się wydanie przedmiotowej decyzji.

W przypadku braku zwrotu przez Panią nienależnie pobranego świadczenia, zgodnie ze
wskazaniem zawartym w pkt 4 sentencji niniejszej decyzji, nienależnie pobrane świadczenia
wraz z odsetkami będą podlegały egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w .................... za pośrednictwem tutejszego organu .................... w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.
JKULMACZEWSKA
Praktykant
Posty: 27
Od: 24 sty 2022, 9:30
Zajmuję się: FA

Napisano: 21 maja 2024, 12:10

przykład z lex
JKULMACZEWSKA
Praktykant
Posty: 27
Od: 24 sty 2022, 9:30
Zajmuję się: FA


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x