nawałnice -pomoc doraźna wzór decyzji - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 19 sty 2022, 20:08

Witam
może ktoś pomoże wzorem decyzji na tzw. pomoc "doraźną ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku silnego wiatru
pomościk
Praktykant
Posty: 4
Od: 10 sty 2022, 20:10
Zajmuję się: ps


Napisano: 20 sty 2022, 8:28

mam taką z komentarza do pomocy społecznej z 2016 r.


(oznaczenie organu) (miejscowość / data)
Decyzja Nr ....................
w sprawie ustalenia prawa do zasiłku celowego w związku z klęską
żywiołową / ekologiczną
Sz.P.....................

Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., działając na podstawie zarządzenia / upoważnienia .................... z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ...................., jak również działając w oparciu o postanowienia art. 104, art. 107 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1–4 i 9, art. 14, art. 18 ust. 1 pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. c, art. 40 ust. 2 i 3, art. 101 ust. 1, art. 106 ust. 1 i 3, art. 110 ust. 1, 3, 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.); § 1 pkt 1 lit. a–b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058);
na skutek wszczęcia przez .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... postępowania administracyjnego na wniosek Pana(i) .................... – przedstawiciela rodziny Państwa .................... – w przedmiocie ustalenia na rzecz rodziny Państwa .................... prawa do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego w związku z klęską żywiołową / ekologiczną;
orzeka, co następuje:
ORZECZENIE
1. Ustalam na rzecz rodziny Państwa ...................., zam. ...................., prawo do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego w wysokości .................... zł (słownie: .................... złotych 00/100), jednorazowo w .................... r., w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w .................... r. – .................... (podać, jakie zdarzenie – klęska żywiołowa lub ekologiczna).
2. Z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony decyzji niniejszej nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta ...................., wydając niniejsze rozstrzygnięcie, ustalił(a) następujący stan prawny.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Co ważne, zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Przy rozstrzyganiu o zasadności ustalenia na rzecz osoby / rodziny zasiłku celowego w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną, jak również przy ustalaniu jego wysokości, nie można pominąć regulacji zawartych w art. 2 do art. 4 ustawy o pomocy społecznej, gdzie ustawodawca wyjaśnił, że pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Dalej, zgodnie z art. 3 ww. ustawy, pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 661
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 20 sty 2022, 8:30

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, zaś potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy.
Przywołać należy także postanowienia art. 103 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, gdzie wyjaśniono, że świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Ugruntowane już orzecznictwo łagodzi wspomnianą zasadę, wskazując, że reguła ta nie znajduje zastosowania do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego, który jako świadczenie mające zabezpieczyć podstawową potrzebę życiową (pomóc w likwidacji skutków klęski żywiołowej / ekologicznej), zawsze ustalany jest ze skutkiem „na przyszłość” (tak chociażby w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 780/07, gdzie wyjaśniono, że „art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej ma za-stosowanie w sprawach o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ale mających charakter cykliczny, np. o zasiłek okresowy.”).
W ostatniej kolejności wskazać należy na orzecznictwo traktujące o zasadach obowiązujących przy ustalaniu prawa do zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem losowym bądź klęską żywiołową / ekologiczną. Jako przykład przywołać należy część uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt II GSK 2529/14, gdzie argumentowano, że: „Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lipca 2014 r., I OSK 1000/14, stwierdził, że samo powstanie, na skutek powodzi, straty w nieruchomości budynkowej, stanowiącej własność osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, w sytuacji gdy osoba ta ma zaspokojone potrzeby życiowe w innym miejscu oznacza, że pomoc ze strony Państwa nie jest jej niezbędna. Taka sytuacja wyklucza możliwość udzielenia jej pomocy socjalnej w postaci zasiłku celowego. Pomoc ta bowiem nie stanowi rekompensaty, odszkodowania czy zadośćuczynienia ze strony Państwa, ma zaś służyć obywatelom w najcięższych dla nich sytuacjach życiowych, kiedy ich podstawowe potrzeby egzystencjalne nie mogą być przez nich zaspokojone we własnym zakresie. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek celowy na pokrycie skutków powodzi ma zapewnione warunki bytowe we własnym zakresie w innym miejscu czy w innej miejscowości niż dotknięte żywiołem, uznać należy, że ma zabezpieczone minimum egzystencji, co wskazuje i świadczy zarazem, że pomoc socjalna ze strony Państwa nie jest jej niezbędna.”.
Podobną argumentację odnaleźć można w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2015 r., sygn. akt I OSK 68/14, gdzie wyjaśniono, że: „Zasiłek celowy, przyznawany na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej, nie pełni funkcji odszkodowania za szkodę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którego nawiasem mówiąc, obowiązek wypłaty w przypadku szkody wyrządzonej działaniem siły wyższej, również podlega znaczącym ograniczeniom. Powyższy zasiłek jest formą pomocy udzielanej ze środków społecznych osobie, która na skutek najczęściej klęski żywiołowej, poniosła znaczne straty w mieniu. Pomoc ta jednak – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – ma za zadanie tylko wspierać taką osobę w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i w ten sposób umożliwiać jej życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Powyższe należy więc pojmować wyłącznie w kategoriach wsparcia takiej osoby, mającego swoje źródło w poczuciu solidarności społecznej. Świadczenie przyznawane zatem w tym trybie nie może być zaś rozumiane jako obowiązek organu do pokrycia całej wysokości szkody poniesionej przez osobę dotkniętą losowo.”.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 661
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 20 sty 2022, 8:31

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... ustalił(a) następujący stan faktyczny.

(stan faktyczny wskazujący na złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku celowego w związku z klęską żywiołową / ekologiczną, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, dochody rodziny oraz powody, dla których przyznawany jest zasiłek celowy)
W tym miejscu (podobnie jak w uzasadnieniu prawnym decyzji) wskazać należy na postanowienia art. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którymi to pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Do zadań pomocy społecznej należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Co ważne, rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, zaś potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy.
Uzasadniając przyznanie świadczenia w postaci zasiłku celowego w związku z klęską żywiołową / ekologiczną w wysokości zaproponowanej w sentencji niniejszej decyzji, podnieść należy, że w aktualnym stanie faktycznym


(wyjaśnić, dlaczego kwota świadczenia została przyznana w takiej wysokości, w tym poprzez wskazanie na ograniczone możliwości ośrodka pomocy społecznej, konieczność przyznania wsparcia dużej grupie ludzi czy chociażby brak środków finansowych na zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców. Warto wskazać także na samo zdarzenie – klęskę żywiołową lub ekologiczną, jej skutki i konsekwencje przyznania pomocy)
Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... stanął(ęła) na stanowisku, zgodnie z którym na rzecz rodziny Państwa .................... należało ustalić prawo do zasiłku celowego w związku z klęską żywiołową / ekologiczną w wysokości zaproponowanej w sentencji niniejszej decyzji. Rodzina Państwa .................... spełnia bowiem wszystkie prawem przewidziane przesłanki, niezbędne dla korzystania z tego rodzaju wsparcia, jednak pomoc ta musiała zostać ograniczona z powodu .................... (np. dużej ilości wniosków / braku środków). Dlatego też orzeczono jak w sentencji.
Ubocznie jedynie wyjaśnić należy, że decyzji niniejszej, z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony, którego upatrywać należy w konieczności szybkiego skorzystania z pomocy społecznej w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ...................., z siedzibą ...................., za pośrednictwem Dyrektora / Kierownika .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
Zasiłek celowy przekazany zostanie .................... (na rachunek bankowy / do kasy) w terminie do .................... dnia, zgodnie z dyspozycją przedstawiciela rodziny.
.................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... informuje ponadto o obowiązku niezwłocznego przekazania przez świadczeniobiorcę informacji dotyczącej zmiany jego sytuacji dochodowej, zdrowotnej, majątkowej lub rodzinnej.
Uchybienie obowiązkowi, o którym mowa powyżej, może stanowić podstawę do stwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej, że świadczenia pobrane z tut. Ośrodka będą posiadać przymiot świadczeń nienależnie pobranych.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 661
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x