nienależnie pobrane zwrot z bieżących świadczeń

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 21 mar 2017, 11:29

Witam wszystkich.
Bardzo proszę o pomoc jak zrobić zwrot nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych bieżących świadczeń??? Trzeba zrobić decyzję uchylającą i o nienależnie pobranych świadczeniach, ale jak dalej przeprowadzić procedurę i fizycznie to wykonać?? System operacyjny sygnity. Bardzo proszę o pomoc tych, którzy już takie działania przeprowadzali i wiedzą jak postępować w takich sytuacjach.
pozdrawiam
darko1234
Praktykant
Posty: 14
Od: 20 lut 2017, 12:45
Zajmuję się: ŚW


Napisano: 21 mar 2017, 12:24

pomóżcie proszę....
82gocha
Starszy referent
Posty: 891
Od: 04 gru 2014, 15:05
Zajmuję się:

Napisano: 21 mar 2017, 12:32

Wszystkie decyzje- operacje- żądanie zwroty zewnętrzne (jeżeli zaległości w ROPS) lub żądnie zwrotu- wypełniasz wszystko po kolei (dane decyzji- tutaj należny znaczyć czy tylko z SW czy ZR, podstawa prawna, uzasadnienie, należności-dodaj). W należnościach wszystko wypleniasz, tworzysz plan potrąceń. Na koniec zatwierdzasz. Następnie wszystkie decyzje, operacje, modyfikuj plan potrąceń, akceptujesz.

Listy wypłat, generujesz jak zawsze, sposób realizacji gotówka lub konto, wygeneruj listę z potrąceniem. Tworzysz, zatwierdzasz. Potem opracowujesz jak ma wyglądać. Ja mam tak: dane osoby, konto bankowe, kwota na bieżący miesiąc, kwota potrąceń, kwota do wypłaty.
Joanna_1233
Stażysta
Posty: 111
Od: 20 kwie 2016, 17:30
Zajmuję się:

Napisano: 21 mar 2017, 12:49

Podsumowanie dochodów w rodzinie:
roczny dochód w rodzinie: ......... zł
dochód uzyskany miesięcznie: ......... zł
miesięczny dochód w rodzinie: ......... zł
liczba osób w rodzinie: .........
miesięczny dochód w rodzinie na osobę: ......... zł
kwota dochodu uprawniająca do otrzymywania świadczenia: ......... zł
Przekroczono miesięczny limit dochodów w rodzinie o ......... zł
Zgodnie z art. 5 przedmiotowej ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje osobom,
o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w przypadku dziecka pełnosprawnego nie przekracza kwoty 800,00zł lub jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
Zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt. 20c oraz pkt. 21 ww. ustawy w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód.
Zgodnie z powyższym organ postanowił odmówić przyznania prawa do świadczenia wychowawczego z dniem .........r na dziecko ..........

Zgodnie z art. 27 pkt 1. Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia wychowawczego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do świadczenia wychowawczego w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego
oraz na podstawie art. 25 ust. 7. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W tym stanie faktycznym i prawnym decyzja jest uzasadniona, tak więc orzeczono jak na wstępie.

I N F O R M A C J A
Spłata należności kwoty świadczeń wychowawczych podlega zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Ponadto informujemy, że odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

W Pani przypadku zobowiązanie będzie naliczone w następujący sposób :

kwota odsetek naliczona zostanie od dnia .........r

Prawidłową wysokość naliczania odsetek można uzyskać w ......... pok. 03 od poniedziałku do piątku w godz od 730 do 1530

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w ......... za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych osoba uprawniona jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia
o tym organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega zwrotowi (art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Otrzymują:
1. Pani .....
2. Księgowość .........
3. a/a
emce
Praktykant
Posty: 19
Od: 21 mar 2017, 12:13
Zajmuję się: Świadczenia wychowawcze, Świadczenia rodzinne

Napisano: 21 mar 2017, 12:50

Może pomoże, stosujemy inny program

nazwa jednostki, adresDECYZJA nr .............
w sprawie uznania świadczenia wychowawczego jako nienależnie pobranego

Na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego art. 104, art 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016r, poz.23 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 2 i 3, art. 5, art. 7, art. 10, art. 13, art. 15, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 25, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r, poz. 195), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze ( Dz. U. z 2016r., poz. 214)

Pan/pani
imie nazwisko
adres
O R Z E K A S I Ę

1. Uchylić w części pkt. 1 DECYZJI nr ............. z dnia ............. na dziecko ............. w sprawie świadczenia wychowawczego z dniem ............. z uwagi na uzysk dochodu.

2. Uznaje się wypłacone świadczenie wychowawcze w okresie zasiłkowym od .........r do ......... r w wysokości ......... zł, przyznanego decyzją nr .........r z dnia ............. r jako świadczenie nienależnie pobrane.

3. Zobowiązuje się do zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w wysokości .........zł z bieżących wypłat świadczenia wychowawczego określonych w decyzji na drugie dziecko tj. ......... w okresie od .....- .... oraz spłaty odsetek ustawowych w kwocie ......... zł płatne do ......... roku na konto(nazwa Ośrodka):

nazwa banku i nr.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją nr .........r z dnia .........r organ przyznał stronie prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko na podstawie art. 5, na okres zasiłkowy 2016/2017.
Dnia.........r do organu wpłynęła informacja wskazująca na fakt zmiany pracy w roku poprzedzającym okres zasiłkowy przez Pana/pani ..........
Po ponownym rozpatrzeniu wniosku w sprawie świadczeń wychowawczych stwierdza się, co następuje:
Zgodnie z art. 2 pkt. 20c oraz pkt. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;

Na podstawie zaświadczenia o podjęciu pracy przez Pana/panią ......... stwierdzono iż rodzina strony uzyskała dochód z tytułu podjęcia pracy w wysokości ......... zł netto za pierwszy pełen miesiąc. Taka sytuacja wpływa na fakt uzysku dochodu zgodnie z art 2 pkt. 20 c oraz 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
emce
Praktykant
Posty: 19
Od: 21 mar 2017, 12:13
Zajmuję się: Świadczenia wychowawcze, Świadczenia rodzinne

Napisano: 21 mar 2017, 12:51

wkleiło mi się odwrotnie ale to sobie ogarniesz. Masz wzór moze skorzystasz
emce
Praktykant
Posty: 19
Od: 21 mar 2017, 12:13
Zajmuję się: Świadczenia wychowawcze, Świadczenia rodzinne


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny