Nienależnie pobrany zasiłek stały - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 01 gru 2020, 16:08

Witam. Bardzo proszę o pomoc. W listopadzie b.r. pracownik socjalny zupełnie przypadkowo dowiedział się, że osoba pobierająca zasiłek stały od 2006 r. otrzymuje również rentę rodzinną z ZUS oczywiście w wysokości znacznie przekraczającej kwotę kryterium dochodowego. Wszczęliśmy postępowanie i wydaliśmy decyzję o uchyleniu zasiłku stałego.Otrzymaliśmy pismo z ZUS potwierdzające, że klientka posiada prawo do renty od 2006 r. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem czy prawidłowe będzie w kolejności:
- wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia czy świadczenia pobrane w okresie od 2006 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi z zaznaczeniem rodzaju świadczeń i wysokości
- wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia po uprzednim rozważeniu możliwości umorzenia, rozłożenia na raty, itp
- czy wydając decyzję o zwrocie obejmuję łączny okres tego 10-letniego pobierania zasiłku stałego, tzn. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za okres od...do... w łącznej wysokości...?
- co z zasiłkami celowymi, które klientka również pobierała w tym czasie?
Bardzo proszę o pomoc
gruba80
Praktykant
Posty: 4
Od: 29 lis 2018, 19:32
Zajmuję się: PS


Napisano: 02 gru 2020, 10:10

mieliśmy podobną sytuację tylko parę miesięcy pobierał nienależnie, nasz prawnik powiedział, że uchylamy decyzję o przyznaniu zasiłku stałego ale nic więcej. ZUS został poinformowany i ma obowiązek potrącić z emerytury nienależny zasiłek stały. my się tym nie zajmujemy, poza tym należności się przedawniają
ustawa o pomocy społecznej
Art. 104. [Zwrot świadczeń; ściągnięcie należności]
1. Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.
3. Wysokość należności, o których mowa w ust. 1, podlegających zwrotowi oraz terminy ich zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.
5. Należności, o których mowa w ust. 1, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.
6. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie spłaty należności na raty. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu ustalonym jako ostatni dzień spłaty odroczonej należności lub po dniu ustalonym jako ostatni dzień spłaty ostatniej raty należności.
7. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.
8. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy odpowiednio gminy, powiatu lub samorządu województwa.
jak będzie wpłacał ZUS to na zwrot wydatków lub dochody i przekazać do UW
ops2020
Starszy referent
Posty: 756
Od: 19 paź 2020, 14:41
Zajmuję się: Finanse
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x