nowy beck od stycznia jakie dokumenty - Świadczenia rodzinne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
Wybrane tematy:
Wzory decyzji Wzory wniosków o świadczenia rodzinne - UKRAINA Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego ZANIM ZAŁOŻYSZ NOWY TEMAT - PRZECZYTAJ! kwestia ŚP dopytanie Kiedy wypłacacie świadczenie rodzinne ??

Napisano: 30 lis 2012, 10:55

tzn. czy bedziemy musieli brać zaśwwiadczenia z urzędó skarbowych lub oświadczenia ..
~krasnal


Napisano: 21 gru 2012, 14:14

tak te zaśw. brac będziemy i liczyc tak jak w SR. poza tym dziecko, które urodziłao sioe w 2012 r. robimy na starych zasadach tj. bez dochodu ( nie wazny dzień złożenia wniosku ale kiedy ur. sie) tak było na szkoleniu ;D
~Gops m

Napisano: 27 gru 2012, 10:55

skąd wiadomo, że do becika dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy skoro prawo do becika nie ustala sie na okres zasiłkowy (art. 24 ust. 1)? ...bo kumam, że w przypadku wniosków złożonych do 31.10.2013r. bierzemy dochód z 2011r. - znowu na domysłach każą \"jechać\"
~lm

Napisano: 27 gru 2012, 11:47

nie domysłach.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r.
Poz. 1255
USTAWA
z dnia 12 października 2012 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

„2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy
art. 5 ust. 4–4b, 7–9 i 11 stosuje się odpowiednio.”;
~madzia

Napisano: 27 gru 2012, 17:16

tak, tylko art. 5 ust. 4 itd. mówi o utracie uzysku itd. ale z czego wybnika, ze dochody z 2011r. jak becika nie przyznaje suie na okres zasiłkowy?
~lm

Napisano: 27 gru 2012, 17:23

art. 3
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
2) dochodzie rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny;
2a) dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4b;

rozumiem, że \"okres zasiłkowy\" to ten w którym złożono wniosek o becik
~świeży

Napisano: 27 gru 2012, 17:23

DZIECI GRUDNIOWE - STARY WNIOSEK - STARE ZASADY
tak?
~xxx

Napisano: 27 gru 2012, 19:19

tak
~madzia

Napisano: 27 gru 2012, 22:12

ale gdzie to pisze, że stare zasady?
~Asia

Napisano: 28 gru 2012, 10:41

Poz. 1255
USTAWA
z dnia 12 października 2012 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn.
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 15b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy
art. 5 ust. 4–4b, 7–9 i 11 stosuje się odpowiednio.”;
2) uchyla się art. 15c;
3) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych
podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.”;
4) w art. 19:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady
Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń
rodzinnych, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.”,
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni w terminie, o którym
mowa w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokości
świadczeń rodzinnych, Rada Ministrów ustala kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz
wysokość świadczeń rodzinnych, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie
nie niższym niż wynika to z propozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych
ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.”.


Art. 2. 1. W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego zapomogę, o której
mowa w ust. 1, przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
nowa
Starszy referent
Posty: 727
Od: 10 lis 2006, 12:31
Zajmuję się:
Lokalizacja: Św, Polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x