odmowa umorzenia długu

  
Strona 5 z 5    [ Posty: 45 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 10 mar 2008, 14:31

, dnia 09.10.2007 r.

Burmistrz Miasta


FN-Z.
DECYZJA

Działając na podstawie art. 9a w związku z art.12, art. 16 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz.732 z późn. zm.) oraz art. 104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu podania złożonego dnia 28.08.2007 roku przez Pana

orzekam:
odmówić Panu umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Uzasadnienie

W dniu 28.08.2007 roku Pan zwrócił się z prośbą do tutejszego Urzędu o umorzenie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Motywując swoją prośbę strona stwierdziła, iż obowiązek alimentacyjny wobec dzieci został uchylony a dzieci są już dorosłe. Dłużnik alimentacyjny wskazał również, że utrzymuje się z zasiłku socjalnego stałego w kwocie 444,00 zł miesięcznie, z którego obecnie są dokonywane potrącenia na rzecz spłaty zadłużenia alimentacyjnego na skutek zajęcia tegoż zasiłku przez Komornika Sądowego. Po potrąceniu zostaje około 160,00 zł na życie i żyje na pograniczu biedy i nędzy.
Po rozpatrzenie sprawy Pana tutejszy organ zważył co następuję.
Zgodnie z art.12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5%.
50% kwoty, o której mowa stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Zadłużenie Pana z tytułu wypłaconych przez tutejszy organ zaliczek alimentacyjnych na rzecz córki wyniosło łącznie - 3.150,00 zł. Powstanie tego zadłużenia i obowiązek jego uregulowania jest następstwem zaniechania wnioskodawcy, które polegało na niewywiązywaniu się z obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, ustanowionego wyrokiem niezawisłego sądu (Wyrok Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 30.05.2003 r. podwyższający alimenty do kwoty 250,00 zł miesięcznie). Obowiązek alimentacyjny ciąży bezwzględnie na każdym z rodziców. Wynika to z faktu, iż alimenty służą realizacji ochrony dobra dziecka poprzez zapewnienie środków na jego godziwe utrzymanie, wychowanie czy też edukację. Dobro dziecka jest wartością najwyższą, podlegającą konstytucyjnej ochronie ze strony Państwa. Konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na Państwo obowiązek wspierania osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Ponieważ Pan nie wywiązywał się ze swojego obowiązku alimentacyjnego wobec córki, stała sie ona uprawniona do zaliczki alimentacyjnej w kwocie zasądzonych alimentów tj. 250,00 zł miesięcznie w okresie od 01.09.2005 roku do 31.08.2006 roku.
Fakt wypłaty przez Państwo zaliczki alimentacyjnej na rzecz zasądzonych alimentów, nie zwalniał Pana z obowiązku alimentacji wobec własnego dziecka. Skoro dłużnik nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań to powinien mieć świadomość że jego zadłużenie będzie wzrastać i powinien liczyć się z koniecznością zapłaty tych należności. Argumentacja dłużnika, iż dzieci są dorosłe i obowiązek alimentacyjny został uchylony nie jest okolicznością mającą wpływ na sprawę dłużnika.
Fakt, iż dzieci są dorosłe miał wpływ na uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ale nie jest istotny dla umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Poza tym obowiązek alimentacyjny uchylono z dniem 22 maja 2007 jak stanowi wyrok Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 27 czerwca 2007 sygn. akt. III RC 85/07. Zaległość Pana powstała w okresie gdy obowiązek alimentacji istniał.
Pan wskazał również, iż dokonywane z zasiłku stałego potrącenia na rzecz spłaty zadłużenia, sprawiają, że żyje na pograniczu biedy i nędzy. Środki, którymi dysponuje nie starczają na życie i jest osoba bezdomną co ma potwierdzić zaświadczenie o wymeldowaniu. Jak stanowi art. 16 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osób. Jak wynika z informacji przesłanych do tut. Urzędu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rzeczywiście wymeldował się Pan z miejsca stałego pobytu nie zameldował się Pan nigdzie więc posiada Pan status osoby bezdomnej ale nadal mieszka Pan w miejscu swojego ostatniego stałego zameldowania. Ponadto tut. Organ zwrócił się do Komornika Sądowego o udzielenie informacji jakie jest Pańskie zadłużenie z tytułu niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego i ilu jest wierzycieli w danej sprawie. Jak wynika z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego poza zadłużeniem z tytułu wypłaconej zaliczki posiada Pan zadłużenia na rzecz córki w kwocie – 3.139.03 zł oraz na rzecz likwidatora Funduszu Alimentacyjnego w kwocie- 25.743,58 zł.
Ewentualne umorzenie zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki nie wpłynie faktycznie na Pana sytuację dochodową, gdyż Komornik Sądowy utrzyma zajęcie egzekucyjne zasiłku stałego, aby zaspokoić roszczenia likwidatora Funduszu Alimentacyjnego a następnie wierzycielki z tytułu zaległych alimentów. Poza tym jak stanowi art. 12 w/w cytowanej ustawy 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej stanowi dochód własny gminy.
Mając na względzie powyższy stan faktyczny i prawny, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Na decyzje niniejszą przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we za pośrednictwem Burmistrza Miasta , w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
~maga


Napisano: 10 mar 2008, 14:33

, dnia 09.10.2007 r.

Burmistrz Miasta


FN-Z.
DECYZJA

Działając na podstawie art. 9a w związku z art.12, art. 16 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz.732 z późn. zm.) oraz art. 104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu podania złożonego dnia 28.08.2007 roku przez Pana

orzekam:
odmówić Panu umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Uzasadnienie

W dniu 28.08.2007 roku Pan zwrócił się z prośbą do tutejszego Urzędu o umorzenie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Motywując swoją prośbę strona stwierdziła, iż obowiązek alimentacyjny wobec dzieci został uchylony a dzieci są już dorosłe. Dłużnik alimentacyjny wskazał również, że utrzymuje się z zasiłku socjalnego stałego w kwocie 444,00 zł miesięcznie, z którego obecnie są dokonywane potrącenia na rzecz spłaty zadłużenia alimentacyjnego na skutek zajęcia tegoż zasiłku przez Komornika Sądowego. Po potrąceniu zostaje około 160,00 zł na życie i żyje na pograniczu biedy i nędzy.
Po rozpatrzenie sprawy Pana tutejszy organ zważył co następuję.
Zgodnie z art.12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5%.
50% kwoty, o której mowa stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Zadłużenie Pana z tytułu wypłaconych przez tutejszy organ zaliczek alimentacyjnych na rzecz córki wyniosło łącznie - 3.150,00 zł. Powstanie tego zadłużenia i obowiązek jego uregulowania jest następstwem zaniechania wnioskodawcy, które polegało na niewywiązywaniu się z obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, ustanowionego wyrokiem niezawisłego sądu (Wyrok Sądu Rejonowego w III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 30.05.2003 r. podwyższający alimenty do kwoty 250,00 zł miesięcznie). Obowiązek alimentacyjny ciąży bezwzględnie na każdym z rodziców. Wynika to z faktu, iż alimenty służą realizacji ochrony dobra dziecka poprzez zapewnienie środków na jego godziwe utrzymanie, wychowanie czy też edukację. Dobro dziecka jest wartością najwyższą, podlegającą konstytucyjnej ochronie ze strony Państwa. Konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na Państwo obowiązek wspierania osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Ponieważ Pan nie wywiązywał się ze swojego obowiązku alimentacyjnego wobec córki, stała sie ona uprawniona do zaliczki alimentacyjnej w kwocie zasądzonych alimentów tj. 250,00 zł miesięcznie w okresie od 01.09.2005 roku do 31.08.2006 roku.
Fakt wypłaty przez Państwo zaliczki alimentacyjnej na rzecz zasądzonych alimentów, nie zwalniał Pana z obowiązku alimentacji wobec własnego dziecka. Skoro dłużnik nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań to powinien mieć świadomość że jego zadłużenie będzie wzrastać i powinien liczyć się z koniecznością zapłaty tych należności. Argumentacja dłużnika, iż dzieci są dorosłe i obowiązek alimentacyjny został uchylony nie jest okolicznością mającą wpływ na sprawę dłużnika.
Fakt, iż dzieci są dorosłe miał wpływ na uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ale nie jest istotny dla umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Poza tym obowiązek alimentacyjny uchylono z dniem 22 maja 2007 jak stanowi wyrok Sądu Rejonowego w III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 27 czerwca 2007 sygn. akt. III RC 85/07. Zaległość Pana powstała w okresie gdy obowiązek alimentacji istniał.
Pan wskazał również, iż dokonywane z zasiłku stałego potrącenia na rzecz spłaty zadłużenia, sprawiają, że żyje na pograniczu biedy i nędzy. Środki, którymi dysponuje nie starczają na życie i jest osoba bezdomną co ma potwierdzić zaświadczenie o wymeldowaniu. Jak stanowi art. 16 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osób. Jak wynika z informacji przesłanych do tut. Urzędu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rzeczywiście wymeldował się Pan z miejsca stałego pobytu nie zameldował się Pan nigdzie więc posiada Pan status osoby bezdomnej ale nadal mieszka Pan w miejscu swojego ostatniego stałego zameldowania. Ponadto tut. Organ zwrócił się do Komornika Sądowego o udzielenie informacji jakie jest Pańskie zadłużenie z tytułu niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego i ilu jest wierzycieli w danej sprawie. Jak wynika z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego poza zadłużeniem z tytułu wypłaconej zaliczki posiada Pan zadłużenia na rzecz córki w kwocie – 13.139.03 zł oraz na rzecz likwidatora Funduszu Alimentacyjnego w kwocie- 55.743,58 zł.
Ewentualne umorzenie zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki nie wpłynie faktycznie na Pana sytuację dochodową, gdyż Komornik Sądowy utrzyma zajęcie egzekucyjne zasiłku stałego, aby zaspokoić roszczenia likwidatora Funduszu Alimentacyjnego a następnie wierzycielki z tytułu zaległych alimentów. Poza tym jak stanowi art. 12 w/w cytowanej ustawy 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej stanowi dochód własny gminy.
Mając na względzie powyższy stan faktyczny i prawny, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Na decyzje niniejszą przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we za pośrednictwem Burmistrza Miasta , w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
~maga

Napisano: 19 mar 2008, 10:00

czy wydanie tej decyzji poprzedziłaś jakimś wywiadem
~masza

Napisano: 26 mar 2008, 12:59

tak został przerpowadzony wywiad środowiskowy, dłuznik odwołał sie do SKO ! SKO kazało mu iść do pracy i utrzymało decyzje w mocy
~maga

Napisano: 22 paź 2008, 11:55

Ja tez prosze o wzor
~Monika


  
Strona 5 z 5    [ Posty: 45 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x