Odpłatność -Jakie są kryteria wyliczenia na wnuki - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
Wybrane tematy:
odpłatność za DPS - żyjące dzieci i wnuki Odpłatność za DPS sposób nalicznia świadczenie ratownicze- mieszkaniec DPS Ustalenie odpłatności DPS - stare zasady Decyzja OPS mam płacić a z czego mam żyć Wywiady alimentacyjne u dzieci

Napisano: 18 sie 2022, 18:02

Przykładowo DPS kosztuje 4500 zł, mamie z emerytury pobierają 1500 zł.
Po odjęciu tej kwoty daje nam kwotę 3000 dzielona na trójkę rodzeństwa rodzeństwa co daje maksymalną kwotę do zapłaty na jedną osobę 1000 zł.

Wyliczane na wnuki, jeśli u jednego z rodzeństwa
jest dwoje dzieci i jedno jest pełnoletnie ale się uczy nie pracuje.
jakie powinny być wyliczenia maksymalnej kwoty na wnuki.

Czy nie powinno być że sumowana kwota nie powinna przekraczać 1000 zł.

Czy jeśli dochody do wyliczeń brane są tylko od rodziców to dziecko pełnoletnie które nie ma dochodów ma płacic niby ze swojej nadwyżki.
hinatakai
Praktykant
Posty: 1
Od: 18 sie 2022, 18:00
Zajmuję się: FA

Napisano: 18 sie 2022, 22:37

Wnuk powiem być zwolniony z odpłatności. Według art. 64 proszę złożyć wniosek o zwolnienie wnuka z odpatności.
Po pierwsze nie pracuje więc jak ma płacić jak nie pracuje.Wszystko jest decyzja-ops-mam-placic-a-z-czego-mam-zy ... -207306520
Michael
Stażysta
Posty: 75
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 20 sie 2022, 19:23

Wezwanie wnuczka do ponoszenia opłat
Wyraźnie podkreślić należy, iż syn nie jest osobą zobowiązaną do łożenia na utrzymanie dziadka w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności zobowiązane są dzieci, a dopiero gdyby osoby te nie pozostawały przy życiu bądź też gdyby zostały zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty po umieszczeniu dziadka w DPS-ie, Pani syn winien otrzymać dokumenty. Dysponując umową z OPS przed wydaniem decyzji zgodnie z art.64, Pani syn mógłby wnioskować o zwolnienie z odpłatności.
Michael
Stażysta
Posty: 75
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 29 sie 2022, 19:13

Witam, moje zapytanie jest takie mops chce ode mnie i od męża wynagrodzenia za pracę za 4 lata przy czym jestem jego żona od dwóch lat czy ja również mam przestawić dochody za 4lata czy od momentu ślubu
Patrycha130
Praktykant
Posty: 4
Od: 29 sie 2022, 19:04
Zajmuję się: Lider zmiany

Napisano: 04 wrz 2022, 20:57

Patrycha130 pisze:
29 sie 2022, 19:13
Witam, moje zapytanie jest takie mops chce ode mnie i od męża wynagrodzenia za pracę za 4 lata.


Proszę o informację co jest powodem że chcą dochody za ostatnie 4 lata oraz czy podali według jakiego przepisu chcą od państwa te dane.
Michael
Stażysta
Posty: 75
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 13 wrz 2022, 0:07

hinatakai pisze:
18 sie 2022, 18:02
Przykładowo DPS kosztuje 4500 zł, mamie z emerytury pobierają 1500 zł.
Po odjęciu tej kwoty daje nam kwotę 3000 dzielona na trójkę rodzeństwa rodzeństwa co daje maksymalną kwotę do zapłaty na jedną osobę 1000 zł.

Wyliczane na wnuki, jeśli u jednego z rodzeństwa
jest dwoje dzieci i jedno jest pełnoletnie ale się uczy nie pracuje.
jakie powinny być wyliczenia maksymalnej kwoty na wnuki.
omegle xender
Czy nie powinno być że sumowana kwota nie powinna przekraczać 1000 zł.

Czy jeśli dochody do wyliczeń brane są tylko od rodziców to dziecko pełnoletnie które nie ma dochodów ma płacic niby ze swojej nadwyżki.
I got this,..
bakarnoma
Praktykant
Posty: 3
Od: 18 sie 2022, 17:56
Zajmuję się: ps

Napisano: 13 wrz 2022, 17:32

Jeśli wnuk jest pełnoletni a nie pracuje to traktuje się go tak samo jak dziecko niepełnoletnie czyli sumowane dochody rodziny na czterech członków rodziny.

Jakby wnuk pracował to wtedy sumowane dochody rodziców dzielimy na trzech członków rodziny ponieważ wnuk prowadził by wtedy odrębne gospodarstwo domowe nawet mieszkając z rodzicami
Michael
Stażysta
Posty: 75
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 13 wrz 2022, 17:38

Korekta
Jeśli wnuk jest pełnoletni a nie pracuje to traktuje się go tak samo jak dziecko niepełnoletnie czyli sumowane dochody rodziny dzielimy na czterech członków rodziny. Jest zwolniony z opłat gdyż nie pracuje oraz gdyby pracował też powinien być zwolniony ponieważ jest możliwość podnoszenia opłat przez rodzica.


Jakby wnuk pracował to wtedy sumowane dochody rodziców dzielimy na trzech członków rodziny ponieważ wnuk prowadził by wtedy odrębne gospodarstwo domowe nawet mieszkając z rodzicami
Michael
Stażysta
Posty: 75
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 09 cze 2024, 17:24

Departament Pomocy i Integracji
Społecznej
Dyrektor
Grzegorz Baranowski

Odnosząc się do kwestii kolejności obciążania odpłatnością za pobyt w dps, ustawa o pomocy
społecznej wskazuje, że obowiązek odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej obciąża
w pierwszej kolejności mieszkańca, dopiero potem członków rodziny (także w wymienionej
kolejności), w ostatniej kolejności gminę. Przykładowo, jeśli dochód mieszkańca oraz
małżonka (obowiązanego w pierwszej kolejności), obliczony zgodnie ze wskazanym
w ustawie kryterium dochodowym, nie wystarcza na pokrycie całości kosztów pobytu w
domu pomocy społecznej, do wnoszenia opłat obowiązane są osoby wskazane w dalszej
kolejności (tzn. zstępni, wstępni), jeśli spełniają wskazane kryterium dochodowe. W takim
przypadku kwotę różnicy pomiędzy kosztem utrzymania mieszkańca, a opłatami
ponoszonymi przez osoby wskazane w pierwszej kolejności (tj. mieszkańca, małżonka) dzieli
się na pozostałych zobowiązanych w dalszej kolejności (zstępnych, następnie wstępnych).
Należy jednak zaznaczyć, że mimo pewnej rozbieżności w orzecznictwie i brakubezpośredniego odesłania do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w opinii
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej przepisy te powinny być interpretowane
analogicznie do obowiązku alimentacyjnego, tzn. w zależności od stopnia pokrewieństwa.
Oznacza to zatem, że w pierwszej kolejności zobowiązani do ponoszenia opłat są zstępni
w tym samym najbliższym stopniu (dzieci). Dopiero gdy zobowiązani w bliższej kolejności nie
są w stanie ponieść opłat w pełnej wysokości, można dochodzić opłat w pozostałym zakresie
od zobowiązanych zstępnych w dalszym stopniu (wnuki). Jak wskazano w wyroku NSA z dnia
20 maja 2015 r., sygn. akt I OSK 3029/13 przepis art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej określający przesłanki ustalania wysokości tej opłaty skorelowany jest w tym
zakresie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (m.in. art. 129 § 2, 132)
i
uwzględnia zasadę, że każdy z zobowiązanych ponosi opłatę z uwzględnieniem ich
możliwości dochodowych. Jednocześnie, w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 14 września
2017 r., sygn. akt II SA/Sz 823/17 wprost wskazuje się, że „dzieci skarżącego, jako zstępni
osoby umieszczonej w dps, również należą do kręgu osób wymienionych w art. 61 ust.2 pkt 2
lit.b ups., choć ich obowiązek alimentacyjny aktualizuje się w dalszej kolejności.”
Jak wynika z korespondencji, w przedmiotowej sprawie złożono skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, w związku z tym należy oczekiwać na rozpatrzenie sprawy przez
sąd. Ministerstwo nie posiada kompetencji do rozpatrywania indywidualnych spraw
obywateli, a opinia Departamentu w tej sprawie nie jest wiążąca i organ podejmujący decyzję
w indywidualnej sprawie może odstąpić od przedstawionego powyżej stanowiska na rzecz
opinii dokonanej przez inne podmioty lub dokonać własnej oceny w tym zakresie.
Michael
Stażysta
Posty: 75
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 09 cze 2024, 20:52

W przypadku ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej
przez osoby określone w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, wysokość
ponoszonej przez nich odpłatności ustalana jest w umowie zawartej z kierownikiem ośrodka
pomocy społecznej. Zasadność zawarcia umowy oraz jej treść należy oceniać
z uwzględnieniem sytuacji materialnej i życiowej osób, z którymi umowa jest zawierana
(analizie podlega wysokość dochodów, ale również możliwości osoby zobowiązanej).
Zawarcie umowy powinno być więc poprzedzone rozeznaniem sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej tych osób. Wysokość odpłatności określonej w umowie powinna
być ustalona w drodze negocjacji pomiędzy osobą zobowiązaną a ośrodkiem pomocy
społecznej. Dopiero w przypadku odmowy podpisania umowy przez osobę zobowiązaną
ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję administracyjną w sprawie określenia wysokości
odpłatności od członka rodziny. Tak więc ustalenie wysokości opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej względem osób zobowiązanych następuje w drodze umowy lub decyzji
administracyjnej, przy czym tryb umowny znajduje pierwszeństwo zastosowania.
Zgodnie z art. 64 ustawy o pomocy społecznej osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do
wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić
z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Ponadto w ustawie wskazano katalog otwarty przesłanek, które mogą stanowić podstawę możliwości uzyskania zwolnienia z odpłatności. W związku z tym,
organ może zwolnić osobę z odpłatności także w innych, niewymienionych w tym przepisie
sytuacjach. Należy jednocześnie podkreślić, że sytuacja każdej osoby jest inna dlatego też
organ podejmuje decyzję o ewentualnym zwolnieniu, po przeprowadzeniu rodzinnego
wywiadu środowiskowego, a więc po ustalaniu sytuacji życiowej osoby zobowiązanej do
odpłatności. Należy również podkreślić, że wywiad środowiskowy nie jest jedynym
możliwym dowodem. Dowodem może być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy,
a nie jest sprzeczne z prawem, np. zeznania świadków.

część 1 dot-oplat-za-pobyt-w-domu-pomocy-spolec ... 207325640
część 2 czesc-2-dot-oplat-za-pobyt-w-domu-pomoc ... p207878285

Część 3 czesc-3-ostatnia-dot-oplat-za-pobyt-w-d ... -207325642
Michael
Stażysta
Posty: 75
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Oprócz Odpłatność -Jakie są kryteria wyliczenia na wnuki - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze przeczytaj również:


Pilne!!! Bardzo PILNEEEE!!!! Umieszczenie w ZOL
Małżonkowie w DPS
DPS
Zajęcia rehabilitacyjne w Dps
umieszczenie w DPS od marca
wyliczenie kosztu utrzymania w dps
zasiłek pielegnacyjny
wybory a osoby niepełnosprawne w dps
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x