odpłatnosć kilenta za schronisko dla bezdomych - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 15 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 06 maja 2019, 10:34

Witam. Czy ma ktoś może klienta umieszczonego w schronisku dla bezdomnych który ma dochód powyżej kryterium i sam odpłaca za schronisko?
socjalka
Referent
Posty: 207
Od: 26 sty 2016, 13:57
Zajmuję się:

Napisano: 06 maja 2019, 10:43

Mam klienta, który częściowo płaci.
ipsirka
Stażysta
Posty: 95
Od: 09 mar 2017, 8:30
Zajmuję się: PS

Napisano: 06 maja 2019, 10:49

proszę podpowiedzieć jak to wygląda? a mogłabym prosić o wzór decyzji? ;)
socjalka
Referent
Posty: 207
Od: 26 sty 2016, 13:57
Zajmuję się:

Napisano: 06 maja 2019, 11:57

może jeszcze ktoś coś pomoże?
socjalka
Referent
Posty: 207
Od: 26 sty 2016, 13:57
Zajmuję się:

Napisano: 06 maja 2019, 12:34

My mamy uchwałę Rady miejskiej w sprawie odpłatności za pobyt min. w schronisku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy, udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym oraz prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych gminy szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym. Tym samym przepis prawa nakłada na radę gminy obowiązek określenie w formie uchwały zasad ponoszenia odpłatności w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 836
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 06 maja 2019, 12:53

a czy w jednej decyzji czy w osobno piszecie przyznanie schronienia i odpłatność czy osobno? no i jak wygląda odpłacanie klienta w praktyce? wpłaca wam na konto itp?
socjalka
Referent
Posty: 207
Od: 26 sty 2016, 13:57
Zajmuję się:

Napisano: 06 maja 2019, 14:29

my piszemy w jednej decyzji. klient ma wpisany nr konta i do kiedy ma wpłacać. wpłaca póki co. nawet jeśli nie wpłaci to ops i tak musi zapłacić całość.
ipsirka
Stażysta
Posty: 95
Od: 09 mar 2017, 8:30
Zajmuję się: PS

Napisano: 06 maja 2019, 14:53

czyli ośrodek pokrywa koszt i częśc klient zwraca na konto?
socjalka
Referent
Posty: 207
Od: 26 sty 2016, 13:57
Zajmuję się:

Napisano: 07 maja 2019, 7:24

właśnie tak to u nas wygląda
ipsirka
Stażysta
Posty: 95
Od: 09 mar 2017, 8:30
Zajmuję się: PS

Napisano: 08 maja 2019, 7:16

Mam wzór decyzji wystarczy ją zaktualizować i będzie ok.


(oznaczenie organu) (miejscowość / data)
Decyzja Nr ....................
w sprawie ustalenia prawa do niezbędnego schronienia
Sz.P. .....................

Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., działając na podstawie zarządzenia / upoważnienia .................... z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ...................., jak również działając w oparciu o postanowienia art. 104, art. 107 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1–4 i 9, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 48, art. 48a ust. 1–5, art. 96 ust. 1, 2 i 4, art. 101 ust. 1, art. 106 ust. 1 i 3, art. 110 ust. 1, 3, 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.); § 1 pkt 1 lit. a–b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058); § … uchwały Rady Gminy / Miasta z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ....................;
na skutek wszczęcia przez .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... postępowania administracyjnego na wniosek Pana(i) .................... w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w postaci schronienia;
orzeka, co następuje:
ORZECZENIE
1. Ustalam na rzecz Pana(i) ...................., zam. ...................., prawo do pobytu w Schronisku im. ...................., z siedzibą w ...................., w okresie od .................... r. do .................... r.
2. Ustalam odpłatność za pobyt w ww. instytucji w wysokości po .................... zł (słownie: .................... złotych 00/100) miesięcznie.
3. Z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony decyzji niniejszej nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta ...................., wydając niniejsze rozstrzygnięcie, ustalił(a) następujący stan prawny.
Zgodnie z art. 48 i art. 41a ust. 1–2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych lub ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 836
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 15 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x