ODWOŁANIE od ŚP - Wzory pism

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 18 ]
Wybrane tematy:
Informacja o przyznaniu świadczenia pieniężnego Ukraina Wzór decyzji przyznającej zasiłek rodzinny + dodatki ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ CV i adres Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych do AOON ZUS - pismo o zaprzestaniu płacenia skł. em-rent. Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej

Napisano: 17 kwie 2012, 12:37

Witam! synowa złozyła wniosek o ustalenie prawa jej do śp na teściową, jeśli mieliście taką sytuację prosze o wzór decyzji odmownej, będę miała odwołanie, nie wiem jak podchodzą do tego sko.z góry dziękuje
~aga123


Napisano: 18 kwie 2012, 12:04

podaj email bo tu jakioś żle wychodzi mam taką decyzję i sko utrzymało mi w mocy.
~KALA

Napisano: 18 kwie 2012, 13:43

mój email: [email protected]. dziekuję Ci bardzo za pomoc.
~aga123

Napisano: 18 kwie 2012, 14:38

KALA a ja również mogłabym prosić [email protected] Z góry wielkie dzięki:)
~gosia

Napisano: 18 kwie 2012, 15:11

już wysłałam
~KALA

Napisano: 18 kwie 2012, 15:19

Kala proszę Cię bardzo wyślij mi jeszcze raz bo nie otrzymałam.
~aga123

Napisano: 18 kwie 2012, 15:23

a teraz? wysłałam Ci uzasadnienie
~KALA

Napisano: 18 kwie 2012, 15:32

no jeszcze nic nie otrzymałam.jejku może jeszcze gdzie dojdzie. a spróbuj wkleic tu na tą strone samo uzasdnienie. nie wiem co sie stało z moja poczta , chyba ze jeszcze dojdzie.nigdy nie miałam z nią problemów
~aga123

Napisano: 18 kwie 2012, 15:33

ja wysłałam z o2
~KALA

Napisano: 18 kwie 2012, 15:34

Uzasadnienie
Pani ….. w dniu …... zło¬ży¬ł wnio¬sek o usta¬le¬nie prawa do świad¬cze¬nia pie¬lę¬gna¬cyj¬ne¬go z ty¬tu¬łu re¬zy¬gna¬cji z pracy w związ¬ku z ko¬niecz¬no¬ścią opie¬ki nad nie¬peł¬no¬spraw¬ną te¬ścio¬wą …….., która le¬gi¬ty¬mu¬je się orze¬cze¬niem o znacz¬nym stop¬niu nie¬peł¬no¬spraw¬no¬ści z dnia wy-da¬nym na stałe.
Pań¬stwo ………. mają córkę ……., która miesz¬ka w …….. i syna …………. za-miesz¬ka¬łe¬go w …………... Z oświad¬czeń Pani ………. i Pana ………….. wy¬ni¬ka, że nie są wsta¬nie spra¬wo¬wać sta¬łej opie¬ki nad ro¬dzi¬ca¬mi. Za powód po¬da¬ją, iż ro¬dzi¬ce nie zga¬dza¬ją się na prze¬pro¬wadz¬kę a sami nie mogą zre¬zy¬gno¬wać z pracy i z tych wzglę¬dów prze¬ka¬zu¬ją opie¬kę bra¬to¬wej.
Pani ………………. nie pra¬cu¬je, więc w oce¬nie Or¬ga¬nu speł¬nio¬na zo¬sta¬ła prze¬słan¬ka z art. 17 ust. 1 usta¬wy o świad¬cze¬niach ro¬dzin¬nych tj. wnio¬sko¬daw¬czy¬ni wpraw¬dzie nie zre¬zy-gno¬wa¬ła z za¬trud¬nie¬nia, ale nie po¬dej¬mu¬je go ze wzglę¬du na ko¬niecz¬ność opie¬ki nad nie¬peł¬no-spraw¬ny¬mi te¬ścia¬mi. Z do¬ku¬men¬tów wy¬ni¬ka, iż teść Pani …………….nie jest wsta¬nie spra¬wo-wać opie¬ki nad chorą żoną, po¬nie¬waż jest osobą star¬szą i scho¬ro¬wa¬ną. Ośro¬dek nie kwe¬stio¬nu-je zło¬żo¬nych oświad¬czeń, iż to Pani spra¬wu¬je wy¬łącz¬ną opie¬kę nad cho¬ry¬mi te¬ścia¬mi, jed¬nak z art. 17 ust. 1 usta¬wy o świad¬cze¬niach ro¬dzin¬nych wy¬ni¬ka, że świad¬cze¬nie pie¬lę¬gna¬cyj¬ne z ty-tu¬łu re¬zy¬gna¬cji z za¬trud¬nie¬nia lub z innej pracy za¬rob¬ko¬wej przy¬słu¬gu¬je matce albo ojcu lub też innym oso¬bom, na któ¬rych zgod¬nie z ko¬dek¬sem ro¬dzin¬nym i opie¬kuń¬czym ciąży obo¬wią¬zek ali¬men¬ta¬cyj¬ny. Zgod¬nie zaś z art. 17 ust. 1a oso¬bie innej niż spo¬krew¬nio¬na w pierw¬szym stop-niu, na któ¬rej ciąży obo¬wią¬zek ali¬men¬ta¬cyj¬ny, przy¬słu¬gu¬je świad¬cze¬nie pie¬lę¬gna¬cyj¬ne, gdy nie ma osoby spo¬krew¬nio¬nej w pierw¬szym stop¬niu albo gdy osoba ta nie jest w sta¬nie spra¬wo¬wać opie¬ki.
Sy¬no¬wa nie jest krew¬ną te¬ścio¬wej, lecz jest jej po¬wi¬no¬wa¬tą. Zgod¬nie z art. 618 ko¬dek¬su ro¬dzin¬ne¬go i opie¬kuń¬cze¬go z mał¬żeń¬stwa wy¬ni¬ka po¬wi¬no¬wac¬two mię¬dzy mał¬żon¬kiem a krew-ny¬mi dru¬gie¬go mał¬żon¬ka i trwa ono mimo usta¬nia mał¬żeń¬stwa.
Jak wy¬ni¬ka z art. 128 ko¬dek¬su ro¬dzin¬ne¬go i opie¬kuń¬cze¬go, obo¬wią¬zek ali¬men¬ta¬cyj¬ny ob¬cią¬ża krew¬nych w linii pro¬stej oraz ro¬dzeń¬stwo. Nie ob¬cią¬ża więc po¬wi¬no¬wa¬tych. Skoro sy-no¬wa nie ma obo¬wiąz¬ku ali¬men¬ta¬cyj¬ne¬go wobec te¬ścio¬wej, to nie można jej uznać za \"inną osobę, na któ¬rej zgod¬nie z ko¬dek¬sem ro¬dzin¬nym i opie¬kuń¬czym ciąży obo¬wią¬zek ali¬men¬ta¬cyj-ny\".
Wobec po¬wyż¬sze¬go stwier¬dza się brak upraw¬nień do świad¬cze¬nia pie¬lę¬gna¬cyj¬ne¬go.
W tym sta¬nie fak¬tycz¬nym i praw¬nym de¬cy¬zja jest uza¬sad¬nio¬na, tak więc orze¬czo¬no jak na wstę¬pie.

~KALA


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 18 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x