Ogólnopolska Pikieta 30.11.2013 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 34 z 48    [ Posty: 471 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 02 gru 2013, 14:36

konserwa ma rację. Zapis w ustawie jest jednak obecnie rozlicza się z nas nie z dokonań pomocowych a wypłat finansowych - bo tego pan dyrektor, kierownik, wójt oczekuje. nasza decyzja nie ma znaczenia- SKO wie lepiej.
W jakim kraju ustawy podlegają inerpretacji- w Polsce. Jak można zapis prawa interpretować? Ustawa powinna być skonstruowana w taki sposób, żeby stanowiła prawo dla każdego i pracownika socjalnego i SKO. Zapisy w ustawie o pomocy i o świadczeniach rodzinnych są niejasne i podlegają interpretacji a to nie jest normalne.

kasia - też jestem za tym. Szególnie jak widzę, że klient z działalnością gospodarczą i niezłymi dochodami rzeczywistymi wyłudza zasiłek rodzinny, a moja klientka dwukrotnie przekroczyła kilka złotych i nic jej się nie należy. Pomoc społeczna musi być skierowana do potrzebujących nie naciągaczy.
~kama

Napisano: 02 gru 2013, 15:09


Wiadomości › Polska › Leszek Balcerowicz
37 minut temu
Balcerowicz ws. OFE: to był ulubiony postulat Andrzeja Leppera

\"- W spra­wie fun­du­szy eme­ry­tal­nych bar­dzo ważne są kwe­stie kon­sty­tu­cyj­ne. W Pol­sce mamy kon­sty­tu­cyj­ny ni­hi­lizm, tzn. po­li­ty­cy for­su­ją usta­wy, które przez część praw­ni­ków uwa­ża­ne są za sprzecz­ne z kon­sty­tu­cją - po­wie­dział w roz­mo­wie z \"Rzecz­po­spo­li­tą\" Le­szek Bal­ce­ro­wicz. Były mi­ni­ster fi­nan­sów mówi też o \"ulu­bio­nym po­stu­la­cie An­drze­ja Lep­pe­ra\".
Leszek Balcerowicz Leszek Balcerowicz Foto: Onet

- Jeśli bo­wiem prze­cho­dzi się do po­rząd­ku dzien­ne­go nad kwe­stią zgod­no­ści z kon­sty­tu­cją pro­jek­tu usta­wy wy­własz­cza­ją­cej 16 mln ludzi z ich eme­ry­tal­nych oszczęd­no­ści w OFE, to jak można by sku­tecz­nie bro­nić NBP przed prze­ję­ciem zgro­ma­dzo­nych tam re­zerw wa­lu­to­wych? To był ulu­bio­ny po­stu­lat An­drze­ja Lep­pe­ra, który w spra­wie OFE wy­po­wia­dał się o wiele bar­dziej wstrze­mięź­li­wie niż teraz przed­sta­wi­cie­le rządu PO-PSL - mówi Bal­ce­ro­wicz.

Były mi­ni­ster fi­nan­sów wspo­mi­na też o tym, że \"jeśli po­li­ty­cy prze­for­so­wa­li­by wy­własz­cze­nie ludzi z ich eme­ry­tal­nych pie­nię­dzy, to w pol­skiej po­li­ty­ce mo­gło­by przejść wszyst­ko\".

- Ta­kie­go wy­własz­cze­nia do­ko­na­no tylko w Ar­gen­ty­nie oraz na Wę­grzech za rzą­dów Or­ba­na. Czy Pol­ska ma do­łą­czyć do ta­kie­go to­wa­rzy­stwa? Poza tym sprze­ciw wobec pro­jek­tu PO-PSL do­ty­czy rów­nież nie­sły­cha­nie nie­rze­tel­nej kam­pa­nii, która mu to­wa­rzy­szy. Tu cho­dzi więc o przy­zwo­itość w życiu pu­blicz­nym - pod­su­mo­wu­je Le­szek Bal­ce­ro­wicz w roz­mo­wie z \"Rzecz­po­spo­li­tą\".

Zmiany w OFE

Wiadomości › Polska › Leszek Balcerowicz
37 minut temu
Balcerowicz ws. OFE: to był ulubiony postulat Andrzeja Leppera

- W spra­wie fun­du­szy eme­ry­tal­nych bar­dzo ważne są kwe­stie kon­sty­tu­cyj­ne. W Pol­sce mamy kon­sty­tu­cyj­ny ni­hi­lizm, tzn. po­li­ty­cy for­su­ją usta­wy, które przez część praw­ni­ków uwa­ża­ne są za sprzecz­ne z kon­sty­tu­cją - po­wie­dział w roz­mo­wie z \"Rzecz­po­spo­li­tą\" Le­szek Bal­ce­ro­wicz. Były mi­ni­ster fi­nan­sów mówi też o \"ulu­bio­nym po­stu­la­cie An­drze­ja Lep­pe­ra\".
Leszek Balcerowicz Leszek Balcerowicz Foto: Onet

- Jeśli bo­wiem prze­cho­dzi się do po­rząd­ku dzien­ne­go nad kwe­stią zgod­no­ści z kon­sty­tu­cją pro­jek­tu usta­wy wy­własz­cza­ją­cej 16 mln ludzi z ich eme­ry­tal­nych oszczęd­no­ści w OFE, to jak można by sku­tecz­nie bro­nić NBP przed prze­ję­ciem zgro­ma­dzo­nych tam re­zerw wa­lu­to­wych? To był ulu­bio­ny po­stu­lat An­drze­ja Lep­pe­ra, który w spra­wie OFE wy­po­wia­dał się o wiele bar­dziej wstrze­mięź­li­wie niż teraz przed­sta­wi­cie­le rządu PO-PSL - mówi Bal­ce­ro­wicz.

Były mi­ni­ster fi­nan­sów wspo­mi­na też o tym, że \"jeśli po­li­ty­cy prze­for­so­wa­li­by wy­własz­cze­nie ludzi z ich eme­ry­tal­nych pie­nię­dzy, to w pol­skiej po­li­ty­ce mo­gło­by przejść wszyst­ko\".

- Ta­kie­go wy­własz­cze­nia do­ko­na­no tylko w Ar­gen­ty­nie oraz na Wę­grzech za rzą­dów Or­ba­na. Czy Pol­ska ma do­łą­czyć do ta­kie­go to­wa­rzy­stwa? Poza tym sprze­ciw wobec pro­jek­tu PO-PSL do­ty­czy rów­nież nie­sły­cha­nie nie­rze­tel­nej kam­pa­nii, która mu to­wa­rzy­szy. Tu cho­dzi więc o przy­zwo­itość w życiu pu­blicz­nym - pod­su­mo­wu­je Le­szek Bal­ce­ro­wicz w roz­mo­wie z \"Rzecz­po­spo­li­tą\".

Zmiany w OFE

Zmia­ny w OFE będą przed­mio­tem obrad Sejmu w naj­bliż­szy wto­rek, ale ko­ali­cja rzą­dzą­ca nie za­kła­da dłu­gich prac nad tym pro­jek­tem. Prze­ciw­nie, plany są takie, żeby dru­gie i trze­cie czy­ta­nie od­by­ło się na tym samym po­sie­dze­niu, a więc by Sejm za­koń­czył prace nad usta­wą już w pią­tek.

Pro­jekt prze­wi­du­je, że przy­szli eme­ry­ci będą mogli de­cy­do­wać, czy nadal chcą prze­ka­zy­wać część skład­ki do OFE, czy też ca­łość do ZUS. Do­dat­ko­wo na­stą­pi prze­nie­sie­nie ob­li­ga­cji Skar­bu Pań­stwa z OFE do ZUS. 3 lu­te­go 2014 r. OFE prze­ka­żą do ZUS 51,5 proc. war­to­ści ak­ty­wów netto każ­de­go fun­du­szu. W pierw­szej ko­lej­no­ści do ZUS tra­fią ob­li­ga­cje i bony skar­bo­we.

Zgod­nie z pro­jek­tem OFE nie będą mogły in­we­sto­wać w ob­li­ga­cje skar­bo­we oraz w in­stru­men­ty dłuż­ne gwa­ran­to­wa­ne przez Skarb Pań­stwa. Przez 10 lat przed osią­gnię­ciem wieku eme­ry­tal­ne­go środ­ki z OFE będą stop­nio­wo prze­no­szo­ne na fun­dusz eme­ry­tal­ny FUS i ewi­den­cjo­no­wa­ne na pro­wa­dzo­nym przez ZUS sub­kon­cie (tzw. suwak bez­pie­czeń­stwa). Wy­pła­tą eme­ry­tur bę­dzie zaj­mo­wał się ZUS. Po osią­gnię­ciu wieku eme­ry­tal­ne­go środ­ki sta­no­wią­ce pod­sta­wę wy­li­cze­nia eme­ry­tu­ry będą przez trzy lata pod­le­gać dzie­dzi­cze­niu.

Po­bie­ra­na przez fun­du­sze mak­sy­mal­na opła­ta od skład­ki spad­nie z 3,5 do 1,75 proc. Ob­ni­żo­na bę­dzie rów­nież opła­ta po­bie­ra­na przez ZUS za prze­ka­zy­wa­nie skła­dek do OFE - z 0,8 do 0,4 proc. Do 31 lipca 2014 r. za­ka­za­ne będą re­kla­my za­wie­ra­ją­ce in­for­ma­cje o OFE. Pro­jekt za­kła­da też zmia­ny do­ty­czą­ce In­dy­wi­du­al­nych Kont Za­bez­pie­cze­nia Eme­ry­tal­ne­go, które mają za­chę­cić do oszczę­dza­nia w tym sys­te­mie.\"Jeżeli przyjrzymy sie temu projektowi uważnie to:
PO pierwsze jest on niezgodny z konstytucją,
PO drugie okrada emerytów (nazwijmy to po imieniu) -
Balcerowicz nazuwa to posuniecie wprost uwłaszczeniem
PO trzecie taki projekt bez czyjejkolwiek interwencji i sprzeciwu
to zamach na godnosc ludzką przyszłych emerytów, jakosc
ich życia
( jeżeli już dzisiaj drogie koleżanki i koledzy wasze nie do końca uzasadnione wnioski o dobrobycie wzbudzają rodzice, którzy niechcac byc upokorzonymi i upodlonymi przez system wnoszą o zasiłek rodzinny aby miec przynajmniej w częci zabezpieczenie finansowe w przypadku kiedy dochody sa niskie
i wy jako pracownicy tego nie rozumiecie bo trudno bez empatii
pojąc, ze działalnosć gospodarcza wiaże sie z ryzykiem niskich
dochodów wiec co tu się dziwić, że ani PIKIETY was nie interesują, ani normalnepraca socjalna budująca zdrowe fundamenty infrastruktury i wiezi w pomocy społecznej, ktore stanowią podstawę normalnych stosunków społecznych i relacji międzyludzkich zwanych więziami społecznymi inaczej rzecz ujmujac zdrowymi kontaktami społecznymi
p
Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22161
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 02 gru 2013, 15:18

jeszcze raz podkreslę słowa L. Balcerowicza:

\"- Jeśli bo­wiem prze­cho­dzi się do po­rząd­ku dzien­ne­go nad kwe­stią zgod­no­ści z kon­sty­tu­cją pro­jek­tu usta­wy wy­własz­cza­ją­cej 16 mln ludzi z ich eme­ry­tal­nych oszczęd­no­ści w OFE, to jak można by sku­tecz­nie bro­nić NBP przed prze­ję­ciem zgro­ma­dzo­nych tam re­zerw wa­lu­to­wych? To był ulu­bio­ny po­stu­lat An­drze­ja Lep­pe­ra, który w spra­wie OFE wy­po­wia­dał się o wiele bar­dziej wstrze­mięź­li­wie niż teraz przed­sta­wi­cie­le rządu PO-PSL - mówi Bal­ce­ro­wicz.

Były mi­ni­ster fi­nan­sów wspo­mi­na też o tym, że \"jeśli po­li­ty­cy prze­for­so­wa­li­by wy­własz­cze­nie ludzi z ich eme­ry­tal­nych pie­nię­dzy, to w pol­skiej po­li­ty­ce mo­gło­by przejść wszyst­ko\".

- Ta­kie­go wy­własz­cze­nia do­ko­na­no tylko w Ar­gen­ty­nie oraz na Wę­grzech za rzą­dów Or­ba­na. Czy Pol­ska ma do­łą­czyć do ta­kie­go to­wa­rzy­stwa? Poza tym sprze­ciw wobec pro­jek­tu PO-PSL do­ty­czy rów­nież nie­sły­cha­nie nie­rze­tel­nej kam­pa­nii, która mu to­wa­rzy­szy. Tu cho­dzi więc o przy­zwo­itość w życiu pu­blicz­nym - pod­su­mo­wu­je Le­szek Bal­ce­ro­wicz w roz­mo­wie z \"Rzecz­po­spo­li­tą\".


I TO SIĘ DZIEJE NA NASZYCH OCZACH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W poSPIECHU nad wyraz dużym pospiechu - za przyzwoleniem wszystkich partii i mediów, które wcale za głosno nie informują, że złodziej zbliża się w pełni dostojeństwa i obłudnie usmiecha się propagując wolontariat zamiast wspomagać państwową pomoc społeczną - patrząc prosto w oczy upadla społeczeństwo żebraczymi metodami zamiast przeciwdziałać patologii utrwala nawyki robienia ze społeczeństwa polskiego żebraków
Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22161
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 02 gru 2013, 15:35

do dzibar- masz doświadczenie i wiedzę dlaczego jej nie wykorzystujesz do poprawy włąsnej sytuacji?
~kasia

Napisano: 02 gru 2013, 16:37

starła się z systemem i padła, system ją wchłonął i wydalił - tak to jest jak się nie ma poparcia niestety. Szary człowiek nie ma szans
~iii

Napisano: 02 gru 2013, 18:29

Ona nie jest bez winy.
Mopsy nie pozbywają sie ludzi bez powodu.
~Adam

Napisano: 02 gru 2013, 19:52

zastanawiam się dzibar - czemu w tak obszeeerny sposób tłumaczysz nam swoje stanowisko, za każdym razem- nawet teraz, gdy chodzi o politykę wobec OFE .
Zaufaj mi....!!!- jak \" zepniesz\" to wszystko w dwa zdania - zrozumiemy ..;)
~emilka

Napisano: 02 gru 2013, 20:07

Niektórzy nie umieją streszczać myśli. To poważna wada choć ona pewnie przez chwilę czuje się dobrze kiedy coś takiego obszernego napisze.
Ciekawe na ile stron pisała referaty w szkole.

Ja omijam jej teksty ale nie dlatego że są długie tylko dlatego że wiem o czym są. A są przewidywalne.
~Adam

Napisano: 02 gru 2013, 20:23

no witam chłopaku ;)

p.s. dokładnie tak -są przewidywalne ..
~emilka

Napisano: 02 gru 2013, 20:33

No to mamy komplet w tym wątku Adam Emilka Jan ach :D
~x


  
Strona 34 z 48    [ Posty: 471 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x