opieka zdrowotna - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 20 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 03 gru 2013, 17:24

A to jest różnica kto wnioskował i tak należy przeprowadzić wywiad
~Iza


Napisano: 03 gru 2013, 21:07

jeżeli wniosek złożył szpital, należy wszcząć postępowania, wysłać wnioski do ZUS, KRUS, US, PUP itp w celu ustalenia sytuacji zarobkowej, materialnej i zawodowej, jeżeli jest rodzina to należy ustalić jaka była jego sytuacja rodzinna, jeżeli nie to należy wystąpić do ewidencji ludności w celu ustalenia danych.
Decyzję administracyjną należy wydać z adnotacją, że dotyczy osoby zmarłej i wtedy tylko na okres od momentu przyjęcia do szpitala do dnia zgonu włączenie. Szpital poniósł koszty leczenia osoby nieubezpieczonej w trybie nagłym do czego jest zobowiązany i nie może pozostać bez zwrotu kosztów leczenia ze strony NFZ.
Ponadto wywiad środowiskowy mimo, ze jest zapis w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych nie jest jedyną możliwości ustalenia sytuacji socjalno-bytowej, szczególne uprawnienia w tym zakresie daje pracownikom socjalnym art. 105 ustawy o pomocy społecznej.
Ponadto zapis art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki stanowi, że wniosek może złożyć świadczeniodawca po udzieleniu świadczenia, tym samym jest to jednoznaczne, że jeżeli szpital wystąpi z takim wnioskiem gdy nastąpi zgon pacjenta będzie to jednoznacznie z zapisem niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.
~oli

Napisano: 03 gru 2013, 21:23

Bzdury. Kłamliwe interpretowanie przepisów z pominięciem najistotniejszego faktu - pacjent NIE żyje! Prowadzenie inwigilacji osoby zmarłej? Kontrolowanie jej dochodu? Może jeszcze ekshumacje MOPS ma przeprowadzić? Wszystkie te działania może sobie SZPITAL podjąć - napisać tu, tam i siam. Socjalny im do tego nie jest potrzebny. Złożyć se szpital może, ale zgodnie z KPA postępowanie staje sie bezprzedmiotowe z uwagi na zgon swiadczeniobiorcy. Odmowa wszczęcia postępowania. CZŁOWIEK umarł a szpital ma pecha.
~Olipier...li

Napisano: 03 gru 2013, 21:38

Trochę racji ma, ale prawo w Polsce nie ma charakteru precedensowego. Wyrok jednego sadu nie obliguje innego. A kto umarł ten nie żyje!
~Wkurzony

Napisano: 03 gru 2013, 23:03

pacjent nie żyje ale świadczenie zostało pacjentowi udzielone i to jest pominięcie faktu!!! Szpitale o ile mogą uzyskać dane z kartoteki adresowej czy PUP, to nie mają prawa do uzyskania danych z ZUS, KRUS lub US. Ponadto szpital nie wyda sobie sam decyzji, tylko jest to zadanie zlecone gminom.
Organ administracji publicznej nie może odmówić wszczęcia postępowania ponieważ stroną postępowania, która złożyła wniosek jest świadczeniodawca, a postępowanie w takim przypadku nie jest bezprzedmiotowe - powtarzam szpital jest stronę postępowania ponieważ takie uprawnienia daje świadczeniodawcy art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który uprawnia do złożenia wniosku do wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Każda odmowa wszczęcia postępowania lu wydanie postanowienia o bezprzedmiotowości postępowania zostanie przez każde SKO uchylone i przekazane do wójta (burmistrza, prezydenta) do ponownego rozpatrzenia
Sprawdzenie sytuacji materialnej i dochodowej osoby zmarłej nie jest żadną inwigilacją (która zgodnie z encyklopedią PWN oznacza \"określenie zespołu czynności stosowanych do śledzenia\"), tylko normalnym postępowaniem administracyjnym, w omawianym przypadku nikogo nie śledzimy a sprawdzamy jego sytuację socjalno-bytową.
~oli

Napisano: 03 gru 2013, 23:13

Przepis art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych służy potwierdzaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych lub nieposiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń leczniczych, również na wniosek świadczeniodawcy, po udzieleniu świadczenia i w tym przypadku nie ma znaczenia, że pacjent w trakcie pobytu w szpitalu zmarł.
Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 4 u.ś.o.z. decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) potwierdzającą prawo do świadczeń wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Jeżeli zatem również po udzieleniu świadczenia - to również po śmierci pacjenta. Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 grudnia 2008 r., sygn. akt I OSK 55/08, LEX nr 518218, uznając, że skoro świadczeniodawca ponosi w stanie nagłym ryzyko (choćby w wymiarze finansowym) związane z ratowaniem zdrowia i życia osoby nieubezpieczonej, do czego w istocie jest zobowiązany (art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej), to nie może zostać pozbawiony uprawnienia do potwierdzenia prawa tej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej, nawet, gdy osoba ta zmarła, zważywszy, że decyzja (jeśli zostaną spełnione warunki) ma dotyczyć okresu, kiedy żyła, i kiedy udzielono jej świadczeń. Dlatego też w przepisie art. 54 ust. 3 u.ś.o.z. ustawodawca skorelował uprawnienie świadczeniodawcy do złożenia wniosku z jego materialnym prawem do domagania się decyzji od właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z udzieleniem przez niego nieubezpieczonemu świadczeniobiorcy określonych świadczeń medycznych (art. 54 ust. 1 u.ś.o.z.). Jest to zatem interes prawny świadczeniodawcy, którego realizacja, poprzez podjęcie stosownej decyzji, dopiero w dalszej perspektywie stanowić będzie podstawę do dochodzenia wynagrodzenia za udzielone świadczenia.
~bouli

Napisano: 03 gru 2013, 23:19

~pistolet

Napisano: 03 gru 2013, 23:39

A jak pacjent osiągał milion miesięcznie z pracy dorywczej? ;) on już o tym nie opowie...
~Dociek

Napisano: 04 gru 2013, 15:27

Anka, wierz mi, że nie piszą decyzji na zmarłych ci, którzy jeszcze nie przeszli tej drogi (łącznie ze skargą szpitala do NSA). Też kiedyś wydziwiałam, a teraz piszę. Wrzucam wzór decyzji, może się przyda.

D E C Y Z J A

Na podstawie art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn.zm.) w związku z art.8 i art.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) oraz na podstawie uchwały Nr ... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w ... do załatwiania spraw indywidualnych, należących do kompetencji Wójta z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. Urz. Woj. ... z 20.. r. Nr ..., poz. ...)

p o s t a n a w i a m:

potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Pana ... , PESEL: ... , zamieszkałego: ... , w okresie:: ... .

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2012 r. do tut. Ośrodka wpłynął wniosek Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w ... , znak: ... , w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Pana ... . Szpital udzielił świadczeniobiorcy pomocy w trybie nagłym. W dniu 14 lipca 2012 r. Pan ... zmarł, co potwierdza odpis skrócony aktu zgonu Nr 659/2012, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w ... w dniu 16 lipca 2012 r.
Art.54 ust.1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi, że: \"Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 2, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo\".
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r. sygn. VII SA/Wa 181/09: \"(...) wydana na wniosek świadczeniodawcy decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art.54 ust.1 ustawy, stanowi dokument, na podstawie którego oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia finansuje koszty udzielonej opieki zdrowotnej. Wynika to z wspomnianego wcześniej art.108 ust.1 pkt 1 w zw. z art.54 ust.1 ustawy (...) należy stwierdzić, że Skarżący [świadczeniodawca] ma interes prawny w wydaniu przez Prezydenta (...) decyzji, o jakiej mowa w art.54 ust.1 ustawy. Stanowi ona bowiem podstawę do uzyskania refundacji kosztów leczenia od oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Śmierć świadczeniobiorcy nie pozbawia świadczeniodawcy możliwości uzyskania zwrotu kosztów\".
W związku z powyższym podjęto decyzję o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Pana ... w okresie: ... .

POUCZENIE

Od przedmiotowej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ... - za pośrednictwem tut. Ośrodka - w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1. świadczeniobiorca
2. świadczeniodawca
3. a/a
~Esia

Napisano: 04 gru 2013, 16:25

ale kiedy pacjent zmarł dalej drugim wnioskodawcą jest szpital .....
~Renia54


  
Strona 2 z 2    [ Posty: 20 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x