opłata zastępcza za dps - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 10 sty 2023, 15:05

Przez cały poprzedni rok płaciliśmy za Pana oplatę zastępczą, w tym roku chcemy żądać zwrotu od pana w miesiecznych ratach. Proszę moze ktos już robił takie coś o pomoc, jak to robicie czy wystawiacie co miesiąc note obciążającą, może jakiś wzór pisma do pana.
kaczka111
Praktykant
Posty: 34
Od: 06 cze 2018, 13:37
Zajmuję się: praca socjalna, kadry


Napisano: 10 sty 2023, 15:19

Tryb ściągnięcia (odzyskania) przez gminę zastępczo poniesionych opłat za osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za DPS, które nie wywiązały się z ciążącego na nich obowiązku ustalonego w drodze umowy lub decyzji administracyjnej reguluje art. 61 ust. 3 u.p.s.

Przywołany przepis stanowi, że w przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, ustalonego w decyzji lub umowie, o której mowa w art. 103 ust. 2, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wydatki gminy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis art. 104 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.

W praktyce oznacza to, że gmina w stosunku do osoby wymienionej w art. 61 ust. 2 pkt, 1 i 2 u.p.s. (tj. mieszkańca DPS, jego małżonka, zstępnych, np. syna, wstępnych), która nie wywiązała się z obowiązku wniesienia opłat za pobyt mieszkańca w DPS ustalonego w formie decyzji administracyjnej lub umowy zawartej na podstawie art. 103 ust. 2 u.p.s., ma obowiązek najpierw ponieść za nią opłatę zastępczą, a dopiero potem dochodzić jej zwrotu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 104 ust. 3 u.p.s. w związku z art. 61 ust. 3 u.p.s., o zwrocie należności z tytułu poniesionych zastępczo opłat od osoby, której ten obowiązek dotyczy.

W myśl art. 104 ust. 3 u.p.s., wysokość należności, o których mowa w ust. 1, podlegających zwrotowi oraz terminy ich zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Cytowany przepis odwołuje się do art. 104 ust. 1 u.p.s., który stanowi, że z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do opłat określonych przepisami u.p.s., zalicza się obowiązek opłacania kosztów pobytu mieszkańca w DPS. Oznacza to, że należności z tytułu zastępczo poniesionych przez gminę opłat za pobyt mieszkańca w DPS należy dochodzić na podstawie art. 61 ust. 3 u.p.s. w związku z art. 104 ust. 3 u.p.s. w formie decyzji administracyjnej, w której treści należy określić wysokość należności podlegających zwrotowi oraz terminy ich zwrotu oraz wskazać numer rachunku bankowego gminy, na który należy dokonać zwrotu.
WSA w Gliwicach w wyroku 08.12.2017 r., (IV SA/Gl 340/17, LEX nr 2443906) stwierdził, że "decyzja, o której mowa w art. 104 ust. 3 u.p.s., jest wydawana w celu przeprowadzenia egzekucji obowiązku niezrealizowanego przez osobę zobowiązaną i stanowi tytuł egzekucyjny będący podstawą prawną do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej."

Na zakończenie przypominam, że organ wszczynając z urzędu postępowanie o zwrot poniesionych zastępczo wydatków za pobyt w DPS ma obowiązek zgodnie z art. 104 ust. 4 u.p.s. ocenić, czy zachodzą przesłanki do odstąpienia od żądania zwrotu należności. "Postępowanie w przedmiocie zwrotu należności oraz odstąpienia od żądania ich zwrotu, jest bowiem jednym postępowaniem. Zatem w ramach tego jednego postępowania konieczne jest wyjaśnienie, czy zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, zwłaszcza z uwagi na sytuację osoby zobowiązanej." (por. wyrok WSA w Gliwicach z 9.01.2020 r., II SA/Gl 1072/19
hek
Referent
Posty: 391
Od: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS

Napisano: 10 sty 2023, 15:23

Przykładowa decyzja, możecie dostosować jeśli Pan będzie płacić ratami.
DECYZJA
Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 104 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), dalej "u.p.s." oraz art. 104 § 1, art. 107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), z urzędu
ustalam
1. wysokość wydatków poniesionych za Pana zastępczo przez Gminę .................... w kwocie .................... od dnia .................... do dnia .................... za pobyt .................... w Domu Pomocy Społecznej w ....................
2. zobowiązuję Pana do zwrotu kwoty określonej w pkt 1 w terminie .................... na rachunek bankowy Gminy .................... nr ....................
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia .................... nr .................... został Pan skierowany do Domu Pomocy Społecznej w .................... (DPS) i w dniu ..................... zamieszkał Pan w tym DPS. Następnie decyzją z dnia .................... nr ................ ustalono dla Pana odpłatność za pobyt w tym Domu na kwotę .................... miesięcznie.
Z urzędu stwierdzono, że od dnia .................... nie realizował Pan przedmiotowej odpłatności, a tym samym nie wywiązywał się z postanowień decyzji administracyjnej.
Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dalej "u.p.s" w przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Podstawę żądania zwrotu stanowi art. 104 ust. 1 i 3 u.p.s. Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności, o których mowa w art. 104 ust. 1 u.p.s. podlegających zwrotowi oraz terminy ich zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
Wobec nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie tutejszy organ wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia obowiązku zwrotu wymienionej należności. W wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania administracyjnego ustalono, że nie uregulował Pan należności od dnia .................... co spowodowało zastępcze ponoszenie opłat przez Gminę .................... za osobę, która nie wywiązuje się z nałożonego obowiązku.
Mając na uwadze powyższe argumenty orzeczono jak w sentencji.
Niniejsza decyzja nie jest ostateczna.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .................... za pośrednictwem tutejszego organu ....................
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, t.j. organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku niedokonania przez Pana zwrotu kwoty określonej w pkt 1 niniejszej decyzji,
w terminie .................... na rachunek bankowy Gminy .................... nr ...................., tutejszy organ będzie dochodził przedmiotowych należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
.....................................................................
Podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji.
Otrzymują:
1. Strona postępowania,
2. aa.[/u]
hek
Referent
Posty: 391
Od: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS

Napisano: 12 sty 2023, 13:40

Hek, jaki dajecie termin do zwrotu należności? Właśnie mam podobny przypadek. Czy ma to charakter dowolny?
panna migotka
Referent
Posty: 312
Od: 04 sty 2017, 12:55
Zajmuję się: Pomoc społeczna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x