otwarty i wolny od uprzedzeń dialog na temat wiary

  
Strona 2 z 4    [ Posty: 33 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 12 wrz 2013, 20:13

Dzibar idź ty do klasztoru. I tak jesteś sama a tam będziesz mogła godzinami filozofować. Może też zatrudnią cię w jakimś katolicko-prawicowym tygodniku gdzie będziesz mogła dać upust swym radykalnym, prawicowym poglądom.
~Adam


Napisano: 12 wrz 2013, 20:16

~Adam

Napisano: 13 wrz 2013, 10:16

przeca ma męża - sama pisze
~...

Napisano: 13 wrz 2013, 12:16

Ja też mogę otwarcie się wypowiedzieć?
~betonowy

Napisano: 13 wrz 2013, 15:19

NO MNIE WIEM, NIE WIEM - TY BETONOWY TO STRASZNIE BETON LEJESZ I CIĘŻKIE TE TWOJE WYNURZENIA
~AHOY

Napisano: 04 paź 2013, 13:16

\"Papież Franciszek w Asyżu: Kościół musi wyrzec się światowości, próżności, pokusy pieniędzy

Pa­pież Fran­ci­szek po­wie­dział w Asyżu, że Ko­ściół musi wy­rzec się świa­to­wo­ści, którą okre­ślił jako \"trąd i raka spo­łe­czeń­stwa\" i wroga Je­zu­sa. Pa­pież mówił, że nie można słu­żyć \"dwóm panom\", Bogu i pie­nią­dzom. Prze­strze­gał przed próż­no­ścią. Pa­pież nie­ocze­ki­wa­nie zmie­nił treść swo­je­go prze­mó­wie­nia i roz­po­czął od iro­nicz­nej uwagi na temat ostat­nich do­nie­sień me­dial­nych.
Papież Franciszek podczas wizyty w Asyżu Papież Franciszek podczas wizyty w Asyżu Foto: GIAMPIERO SPOSITO / AFP

- Świa­to­wość za­bi­ja duszę i Ko­ściół - pod­kre­ślił Fran­ci­szek. Dodał, że \"chrze­ści­ja­nin nie może żyć zgod­nie z du­chem świa­ta\". Prze­strze­gał, że \"nie można być chrze­ści­ja­ni­nem z cu­kier­ni, pięk­nym jak tort\".

- Niech Bóg da nam wszyst­kim od­wa­gę ob­na­że­nia się ze świa­to­wo­ści, która jest trą­dem, ra­kiem spo­łe­czeń­stwa - wzy­wał.

Słowa te pa­pież wy­po­wie­dział pod­czas spo­tka­nia z ubo­gi­mi w sie­dzi­bie bi­sku­pa Asyżu, w tzw. sali ob­na­że­nia, gdzie ro­ze­grał się sąd bi­sku­pi i młody Fran­ci­szek ob­na­żył się od­da­jąc szaty swemu ojcu i wy­rze­ka­jąc się wszel­kich dóbr do­cze­snych.

Fran­ci­szek odło­żył przy­go­to­wa­ne wcze­śniej prze­mó­wie­nie i im­pro­wi­zo­wał. Za­czął swe prze­mó­wie­nie od iro­nicz­nej uwagi, że w ostat­nich dniach prasa \"fan­ta­zjo­wa­ła\", że w Asyżu \"ob­na­ży Ko­ściół, bi­sku­pów, kar­dy­na­łów i sie­bie\".

Swoja wi­zy­tę w Asyżu pa­pież roz­po­czął rano, w uro­czy­stość pa­tro­na swego pon­ty­fi­ka­tu. Pierw­szym punk­tem wi­zy­ty w mie­ście świę­te­go Fran­cisz­ka było spo­tka­nie z nie­peł­no­spraw­ny­mi i cho­ry­mi; do­ro­sły­mi i dzieć­mi.

In­sty­tut Se­ra­fi­co, który od­wie­dził Fran­ci­szek, spe­cja­li­zu­je się w re­ha­bi­li­ta­cji osób naj­cię­żej upo­śle­dzo­nych.

Póź­niej pa­pież od­wie­dził miej­sce o szcze­gól­nie sym­bo­licz­nym zna­cze­niu - salę w pa­ła­cu bi­sku­pów, w któ­rej ob­na­żył się świę­ty Fran­ci­szek wy­rze­ka­jąc się wszel­kich dóbr ziem­skich.\"

http://wiadomosci.onet.pl/religia/papie ... kusy/vcyb2

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title, ... aid=1116c3
Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22170
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 05 paź 2013, 14:50

Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22170
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 05 paź 2013, 14:57

\"
Papież wskazał, że \"Kościół nie ma natury politycznej, ale duchową\", \"to święty lud Boży, który idzie ku Chrystusowi\" - dodał, zwracając uwagę na konieczność właściwej perspektywy. Dodał, że media powinny poznawać \"cnoty i jego grzechy\".

papież Franciszek opowiedział, że w czasie konklawe siedział koło swego wielkiego przyjaciela emerytowanego arcybiskupa Sao Paulo, Claudio Hummesa.

- Kiedy liczba głosów dochodziła do dwóch trzecich i zaczęło się robić \"niebezpiecznie\", kardynał Hummes objął mnie, ucałował i powiedział: \"nie zapomnij o ubogich\". I wtedy natychmiast pomyślałem o Franciszku z Asyżu - opowiadał papież.

Gdy trwało liczenie głosów, \"myślałem o Franciszku z Asyżu - człowieku pokoju\" - dodał. Podkreślił, że wybierając imię Franciszka myślał również o św. Franciszku z Asyżu jako o obrońcy Stworzenia i powiedział, że dziś \"człowiek nie ma najlepszych relacji z naturą\".
Wideo
materiał wideo
Franciszek odprawił pierwszą mszę jako papież

W Kaplicy Sykstyńskiej nowo wybrany papież Franciszek przewodniczył pierwszej mszy po swym wyborze. W improwizowanej homilii ostrzegł, że bez głoszenia Jezusa Kościół stanie się \"organizacją pozarządową\".
Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22170
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 06 paź 2013, 11:21

\"Rzecznik Watykanu: Rada Kardynałów zastanawiała się nad reformą Kurii Rzymskiej

Plany re­for­my Kurii Rzym­skiej zdo­mi­no­wa­ły ob­ra­dy Rady Kar­dy­na­łów - po­in­for­mo­wał dzien­ni­ka­rzy rzecz­nik Sto­li­cy Apo­stol­skiej, ks. Fe­de­ri­co Lom­bar­di SJ. Dodał, że cho­dzi nie tyle o mo­dy­fi­ka­cję do­tych­cza­so­wej kon­sty­tu­cji \"Pa­stor bonus\" z 1988 roku, ale w isto­cie o wy­pra­co­wa­nie nowej kon­sty­tu­cji, z dość istot­ny­mi no­wo­ścia­mi. Ten usta­no­wio­ny for­mal­nie w mi­nio­ny po­nie­dzia­łek, 30 wrze­śnia nowy organ do­rad­czy pa­pie­ża za­koń­czy­ła swoje pierw­sze w dzie­jach ob­ra­dy.\"
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rzeczni ... kiej/9r4js
Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22170
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 06 paź 2013, 15:20

http://wiadomosci.onet.pl/wielka-brytan ... anii/dc3cq
\"
Wiadomości › W. Brytania i Irlandia › Świat
IAR
dzisiaj 11:18
Spór o szkolną edukację religijną w Wielkiej Brytanii

Za­nie­dba­nia w na­ucza­niu przed­mio­tu Edu­ka­cja Re­li­gij­na w ponad po­ło­wie szkół w An­glii i Walii. Stwier­dza to opu­bli­ko­wa­ny w Lon­dy­nie ra­port nie­za­leż­ne­go Urzę­du Stan­dar­dów Edu­ka­cji Ofsted. Już wcze­śniej mi­ni­ster oświa­ty Mi­cha­el Gove zwró­cił uwagę na niski stan­dard na­ucza­nia tego przed­mio­tu.
fot. Thinkstock fot. Thinkstock Foto: Thinkstock

\"Edu­ka­cja re­li­gij­na jest obo­wiąz­ko­wa w pro­gra­mach wszyst­kich szkół w Wiel­kiej Bry­ta­nii, nie jest jed­nak rów­no­znacz­na z nauką re­li­gii. Jest to przed­miot wy­ja­śnia­ją­cy de­istycz­ny świa­to­po­gląd, pod­sta­wy róż­nych re­li­gii i ich tra­dy­cje. Ra­port Ofsted stwier­dza, że 60 pro­cent szkół nie ro­zu­mie celu edu­ka­cji re­li­gij­nej, nie po­tra­fi na­uczać przed­mio­tu, ani nie przy­go­to­wu­je uczniów do eg­za­mi­nów.

Ra­port za­kwe­stio­no­wał po­zo­sta­wie­nie w ge­stii sa­mych szkół licz­by go­dzin i wy­bo­ru te­ma­ty­ki edu­ka­cji re­li­gij­nej. Po­stu­lu­je też od­da­nie jej pod kon­tro­lę rządu.

Rada Edu­ka­cji Re­li­gij­nej An­glii i Walii oświad­czy­ła, że czuje się za­wie­dzio­na, ale nie za­sko­czo­na wnio­ska­mi z in­spek­cji i chce współ­pra­co­wać z rzą­dem nad ujed­no­li­ce­niem pro­gra­mu. Z tym po­stu­la­tem zga­dza się Na­ro­do­we To­wa­rzy­stwo Świec­kie.

Do­ma­ga się jed­nak włą­cze­nia do edu­ka­cji re­li­gij­nej wie­dzy o róż­nych po­glą­dach re­li­gij­nych, nie­re­li­gij­nych i fi­lo­zo­ficz­nych. Rzecz­nik To­wa­rzy­stwa Świec­kie­go po­wie­dział, że obec­nie część szkół wy­zna­nio­wych na­gi­na cha­rak­ter przed­mio­tu i pro­wa­dzi na lek­cjach pracę mi­syj­ną.\"
Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22170
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska


  
Strona 2 z 4    [ Posty: 33 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny