PODSTAWA PRAWNA - DECYZJA - Stypendia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
Wybrane tematy:
przeliczenie dochodów Skład rodziny od kiedy wliczać członka rodziny pismo z kuratorium o wkładach własnych Stypendia szkolne, zmiana kryterium dochodowego Wzór decyzji Wypłata zasiłku szkolnego

Napisano: 22 wrz 2015, 14:25

Sprawdzi ktoś, czy czegoś nie trzeba dorzucić ???

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), art. 90 m ust. 1, art. 90 n ust. 1 w związku z art. 90 b ust. 3, art. 90 c ust. 2 pkt. 1, art. 90 d ust. 1, ust. 7, ust. 9, ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy ............. Nr XVI/86/2012 roku z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy.......... (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr.... poz......) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 01.09.2015 r. przez Panią: ............zam. ...........
Annaa

Napisano: 23 wrz 2015, 9:33

Mam tak samo, pozostawiam tylko art. 90m i dodaję uchwałę Rady Gminy w sprawie upoważneinia Kierownika OPS.
Rita

Napisano: 23 wrz 2015, 9:39

A podzieli się ktoś treścią uzasadnienia i pouczenia ??

Mam coś takiego:

UZASADNIENIE: Pani X – matka Y – ucznia szkoły podstawowej w dniu 01.09.2015 r. wniosła do Wójta Gminy o przyznanie stypendium szkolnego. Z wniosku i załączników wynika,że w rodzinie Wnioskodawcy miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi 464,05 zł. Jak wynika z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- na chwilę obecną 456,00 zł. Od m-ca października kryterium dochodowe ulega zmianie i stanowi kwotę 514,00 zł. Dochód Pani rodziny wyklucza otrzymanie stypendium szkolnego na miesiąc wrzesień, natomiast kwalifikuje do uzyskania na rok szkolny 2015/2016 od miesiąca października.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeka się jak w sentencji.

POUCZENIE: 1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, jak również pełnoletni uczniowie otrzymujący stypendium są obowiązani- na podstawie przepisów art. 90o ust. 1 i 2 ustawy
o systemie oświaty- niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a w szczególności: ukończenia przez ucznia 24 roku życia bądź przerwania nauki, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Proszę niech ktoś sprawdzi, czy uzasadnienie może być takiej treści oraz czy w puczeniu coś jeszcze wpisujecie?
Annaa

Napisano: 23 wrz 2015, 10:11

Na podstawie art. 90 b, 90 d, 90 m ust. 1, art. 90 n, 90 o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 107 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/274/13 Rady Gminy....... z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ............ (Dz. Urz. Woj. ............ z 2013 r. poz. 2289)
xyz@

Napisano: 23 wrz 2015, 12:49

Nie bardzo rozumiem po co tam te art. 107 i 108 KPA...

Pouczenie mam podobne, uzasadnienie w zależności kto, ma jaką sytuację.
Rita

Napisano: 23 wrz 2015, 13:08

107 mówi o tym jak powinna wyglądać decyzja
a 108 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,czyli nie musisz czekać aż się decyzja uprawomocni,tylko praktycznie po odebraniu decyzji od petenta możesz go rozliczać
my praktykujemy zakupy na przelew ,bo nie wszyscy mają faktury, więc w przypadku takiej osoby mogę szybciej realizować zakupy na przelew
xyz@

Napisano: 23 wrz 2015, 13:30

W takim przypadku jest to uzasadnione. Nam nie jest potrzebne ponieważ wypłacamy w 2 ratach (XII i VII).
Rita

Napisano: 23 wrz 2015, 13:58

też wypłacamy w ratach
decyzje są pod koniec października - ludzie odbierają je na koniec października, czasem w listopadzie
w zeszłym roku musieli rozliczyć się do 28 listopada
gdybym miała czekać do połowy listopada na uprawomocnienie,to w 2 tygodnie nie dam rady ogarnąć 400 wniosków

przy tym zapisie nie muszę też wnikać w datę odbioru decyzji (każdy ma przecież inną do której muszę doliczyć 14 dni na uprawomocnienie)
jeśli decyzja się nie uprawomocni teoretycznie nie możesz rozliczyć petenta wcześniej czyli w praktyce przystawić na fakturach daty rozliczenia przed upływem uprawomocnienia

to takie okołodecyzyjne niuanse
xyz@

Napisano: 24 wrz 2015, 10:23

a czy w podstawie nie powinny być jeszcze rozporządzenia RM o podwyższeniu kryterium doch w pomocy społecznej i o podwyższeniu zasiłków rodzinnych?
jaaa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x