poproszę o odmowną z powodu przekroczenia dochodu w FA

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 30 paź 2008, 18:58

może Ktoś robił decyzję odmowną z powodu przekroczenia dochodu w FA i się podzieli wzorem :)
~dzidziaaa


Napisano: 31 paź 2008, 10:56

ja mam coś takiego:

Gminny Ośrodek Pomocy
w……..DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia Pana/Pani , PESEL: :

Odmawiam przyznania świadczenia pieniężnego z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .

UZASADNIENIE
W dniu ___ złożył/a Pan/Pani wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .
Jednym z warunków niezbędnych dla skorzystania z pomocy państwa świadczonej z funduszu alimentacyjnego jest nie przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł.
Tymczasem po przeanalizowaniu wnioski i obliczeniu dochodu Pana/Pani rodziny z … roku ustalono, iż dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę wynosi ___ zł miesięcznie – zatem przekracza w/w ustawowe kryterium dochodowe o ___ zł.
Jednocześnie nadmienić należy, iż nie zgłosił/a Pan/Pani wniosku o pomniejszenie dochodu rodziny o dochód utracony, który w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 17 w/w ustawy oznacza utratę dochodu spowodowaną uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
Jako, że w niniejszej sprawie dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe wynikające z ustawy, brak jest podstaw do przyznania wnioskowanego świadczenia.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE
1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ___ za pośrednictwem ___ , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia (art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
3. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń (art. 20 ust. 2 w/w ustawy).
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast dla wniosków złożonych w okresie od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 4 i ust. 5 w/w ustawy).
~zlosnica

Napisano: 31 paź 2008, 11:10

dzięki wielkie:)
~dzidziaaa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x