POROZUMIENIE ZE SZKOŁĄ - DOŻYWIANIE - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 05 paź 2021, 14:51

Błagam, czy ktoś mógłby wrzucić wzór POROZUMIENIA NA DOŻYWIANIE UCZNIÓW NA TERENIE TEJ SAMEJ GMINY. Mam po części zrobione, ale księgowość twierdzi że powinny być obowiązki nie tylko nasze ale i szkoły..... :(
W necie są umowy (zlecający - wykonawca)a nie o to mi chodzi....chyba że tak ma być.

Bardzo proszę o pomoc.
Spinka78
Praktykant
Posty: 4
Od: 05 paź 2021, 14:44
Zajmuję się: PS


Napisano: 05 paź 2021, 15:21

Jutro pomogę.
ttt
Podinspektor
Posty: 1173
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 05 paź 2021, 21:22

ttt pisze:
05 paź 2021, 15:21
Jutro pomogę.
Będę wdzięczna
Spinka78
Praktykant
Posty: 4
Od: 05 paź 2021, 14:44
Zajmuję się: PS

Napisano: 06 paź 2021, 7:47

POROZUMIENIE
w sprawie realizacji zadań z zakresu dożywiania uczniów w szkole
zawarte w dniu 13 września 2021r.
Pomiędzy Gminą …..... - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w …... z siedzibą w …..... – ul. …....., …...... reprezentowanym przez ….......... – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanym dalej „Zleceniodawcą” a Gminą …...... - Szkołą Podstawową w.......... z siedzibą w …...... 33-........... reprezentowaną przez dyrektora mgr …....... zwanym dalej „Zleceniobiorcą” następującej treści:
§ 1
Na podstawie art. 17 ust. 1, pkt.14, w związku z art. 48, art. 48b ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( jt. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.), Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (jt. M.P. z 2018r. poz. 1007) strony zobowiązują się:
1. Dożywiać dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej w …... w okresie nauki w szkole od dnia 20 września 2021r. do dnia 22 grudnia 2021r., którym przyznano pomoc w tej formie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.
2. Wykaz uprawnionych do korzystania z bezpłatnych posiłków stanowi załączona lista.
3. W przypadku zwiększenia liczby dożywianych uczniów strony sporządzają listę dodatkową.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia.
§ 2
1. Posiłki będą wydawane w Szkole Podstawowej w ….... w formie gorącego posiłku – pełnego obiadu (w cenie 4,50 zł za posiłek), w celu zapewnienia zdrowego żywienia.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze, warunki i wyposażenie do wydawania gorących posiłków. Zleceniobiorca nie może w tym celu używać naczyń jednorazowych.
3. Posiłki dla uczniów zostaną zakupione w Zespole Szkół w …........ W tej sprawie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł z Wykonawcą stosowną umowę.
4. Rozliczenie za wydane posiłki następować będzie pomiędzy Gminą …... - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Gminą …..... - Zespołem Szkół w …..... na podstawie faktury/rachunku lub innego równoważnego dokumentu wystawionego w okresach miesięcznych.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do sporządzenia listy uczniów którym wydano posiłki, ilości wydanych posiłków. Lista musi być zgodna z rachunkiem przedłożonym przez Wykonawcę i stanowi jego integralną część.
6. Koszty transportu posiłków dla uczniów pokrywa Zleceniodawca.
§ 3
1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli prawidłowości realizacji niniejszego Porozumienia, sprawdzenie zgodności wydanych posiłków z jadłospisem, oraz pod względem jakościowym.
2. W przypadku przewidywanej nieobecności uczniów w szkole Zleceniobiorca jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę zadania ( Zespół Szkół w ….....) z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia.
§ 4
Zmiana warunków Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 20 września 2021r.


Zleceniodawca Zleceniobiorca


Trochę rozwaliło tekst.
ttt
Podinspektor
Posty: 1173
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 06 paź 2021, 7:52

POROZUMIENIE

w sprawie realizacji zadań z zakresu dożywiania uczniów w szkole
zawarte w dniu 09 września 2020r.

Pomiędzy Gminą ….... - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w …... reprezentowanym przez kierownika ….... zwanym dalej „Zleceniodawcą” a Gminą ….. - Szkołą Podstawową w …... reprezentowaną przez dyrektora mgr …... zwanym dalej „Zleceniobiorcą” następującej treści:

§ 1

Na podstawie art. 17 ust. 1, pkt.14, art. 24, w związku z art. 48, art. 48b ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm. ) strony zobowiązują się:

1. Dożywiać dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej w …... w okresie nauki
w szkole od dnia 14 września 2020r. do dnia 22 grudnia 2020r., którym pomoc przyznaje kierownik GOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
2. Wykaz uprawnionych do korzystania z bezpłatnych posiłków stanowi załączona lista.
3. W przypadku zwiększenia liczby dożywianych uczniów strony sporządzają listę dodatkową.

§ 2

1. Posiłki będą wydawane w Szkole Podstawowej w........ w formie jednego gorącego posiłku (w cenie 3,50 zł za posiłek), w celu zapewnienia zdrowego żywienia.
2. Pomoc w formie dożywiania na terenie gminy …..... organizuje Gmina ….....
3. Posiłki dla uczniów zakupiono w: Szkole Podstawowej w ….... ul. T.....
§ 3

Za wydane posiłki Zleceniodawca przekaże środki finansowe przelewem na wskazane konto, po przedłożeniu faktury/rachunku lub innego równoważnego dokumentu. Faktury/rachunki lub inne równoważne dokumenty wraz z listą dożywianych uczniów Zleceniobiorca przedłoży w okresach miesięcznych z dołu do 5-go każdego miesiąca z wyłączeniem m-ca grudnia 2020r. w którym fakturę należy przedłożyć do dnia 28 grudnia 2020r.

§ 4

Zmiana warunków Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 14 września 2020r.§ 7

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy
o pomocy społecznej.…............................... …...............................
Zleceniobiorca Zleceniodawca
ttt
Podinspektor
Posty: 1173
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 06 paź 2021, 8:53

Bardzo dziękuję za pomoc.
Spinka78
Praktykant
Posty: 4
Od: 05 paź 2021, 14:44
Zajmuję się: PS

Napisano: 06 paź 2021, 9:10

czy podpisujecie porozumienia ze sklepami ktore realizują pomoc rzeczowa. Jeśli tak to proszę o wzór
kaczka111
Praktykant
Posty: 42
Od: 06 cze 2018, 13:37
Zajmuję się: praca socjalna, kadry


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x