porozumienie ze szkołami program dożywiania - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 28 kwie 2014, 12:47

Witam.
Macie może przykład, wzór porozumienia ze szkołami odnośnie dożywiania dzieci w szkołach z programu dożywiania ?
z gory dziękuje
JOlaaa


Napisano: 29 kwie 2014, 12:22

UMOWA Nr 1/2014

Zawarta w dniu 02 stycznia 2014r., w .......... pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w .............., ul. .........., reprezentowanym przez Kierownika GOPS – Panią ............, zwanym dalej „Ośrodkiem”, a Zespołem Szkół w .........reprezentowanym przez
- Dyrektora Panią ................., zwanym dalej „Szkołą”.
§1
Przedmiotem umowy jest przygotowanie i wydawanie jednego posiłku dziennie uczniom Zespołu Szkół w .............. wskazanym przez „Ośrodek” na liście stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. W przypadku zmiany liczby uczniów zostanie sporządzony nowy załącznik.
§2
Na realizację zadania wymienionego w §1 ustala się stawkę w wysokości nie więcej niż ........zł. dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ......zł. dla oddziału przedszkolnego, za jeden przygotowany i wydany posiłek
§3
Umowę zawiera się na czas określony, tj. od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

§4
1)„Ośrodek” za wykonanie zadania określonego w §1 wypłaci pieniądze w dwóch ratach, pierwsza rata zostanie zrealizowana w kasie GOPS w terminie 7 dni od otrzymania faktury lub rachunku, a druga zostanie rozliczona bezpośrednio z dostawcami artykułów żywnościowych do szkoły w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury lub rachunku na podane konto.
2)Fakturę lub rachunek należy przedłożyć w terminie do pierwszego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc w okresie od I do XI, natomiast za miesiąc grudzień w terminie do 18.12.2014r., z datą dostarczenia co najmniej na 5 dni przed upływem terminu płatności.
3)Ponadto do faktury lub rachunku należy dołączyć rozliczenie, które powinno zawierać zestawienie ujmujące liczbę dzieci oraz faktyczną ilość wydanych posiłków w danym miesiącu.

§5
Przy realizacji zadania „Szkoła” zobowiązana jest do stosowania przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych.
§6
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY
OP S


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x