Praca dla pracownika socjalnego w GOPS w Starych Babicach - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 11 maja 2015, 13:18

Stare Babice, dn.11 maja 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje kandydata na stanowisko pracy: pracownik socjalny
Działu Pomocy Środowiskowej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Starych Babicach

1. Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę na zastępstwo od 18 maja 2015 r., na czas nieobecności pracownika.
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) pracownikiem socjalnym (zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7) doświadczenie zawodowe.
3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o pomocy społecznej,
2) posiadanie prawa jazdy kategorii B,
3) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) praca socjalna,
2) dokonywanie analizy, monitorowania i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3) ustalanie uprawnień do świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
4) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
5) prowadzenie ewidencji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w formie prowadzenia akt i zapisu komputerowego,
6) przygotowanie projektów do Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
1) osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21 (I piętro, pokój 30); w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 17.00; wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00; piątek od 8.00 do 15.00
2) pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres:
[email protected]
3) lub wysłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice

do 18 maja 2015 r., do godz. 17.00
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.babice-stare.waw.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Uwaga
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), które powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).
Zgromadzone dane osobowe nie będą nikomu udostępnione poza zakresem opisanym w ustawie o pracownikach samorządowych.
Składającemu dokumenty aplikacyjne przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.
GOPS Stare Babice


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x