Prośba o wzór decyzji - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 12 lip 2021, 10:35

Witam Zwracam się z wielką prośbą o udostępnienie wzoru decyzji przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pozdrawiam.
Eleonora_eleonora
Praktykant
Posty: 13
Od: 16 lis 2020, 10:48
Zajmuję się: Pomoc społeczna - pracownik sochalny (przeprowadzanie wywiadów, praca socjalna)


Napisano: 12 lip 2021, 10:52

Na podstawie art. 104 i 108 oraz art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735), art.50, art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późniejszymi zmianami), art.15o ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),- po rozpatrzeniu wniosku …… z dnia …...
POSTANAWIAM
Przyznać Pani usługi opiekuńcze w zakresie usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi) od dnia …..roku do dnia ….. roku w wymiarze … godzin dziennie przez … dni w tygodniu. Usługi opiekuńcze świadczone będą przez: ………. w miejscu Pani zamieszkania. Pełny koszt usługi za 1 godzinę wynosi …… zł. Odpłatność za przyznane usługi ustala się w wysokości …… zł za 1 godzinę usług. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Karola91
Stażysta
Posty: 135
Od: 22 cze 2021, 12:29
Zajmuję się: PS/KDR

Napisano: 12 lip 2021, 10:53

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. (ten art. jeżeli osoba samotna)
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. (ten art. jeżeli osoba w rodzinie)
Zgodnie z art.15o ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego w dniu …… roku z Panią rozmowy telefonicznej/wywiadu środowiskowego oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji (co potwierdza zaświadczenie lekarskie) ustalono, że stan Pani zdrowia kwalifikuje się do otrzymania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, których zakres obejmować będzie pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych zawartych w zakresie czynności. Pani dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r, kwalifikuje Panią do ponoszenia odpłatności w wysokości …. % od kwoty ….. zł, tj……. zł. Pozostałe koszty ponosi OPS w ….. Należność za powyższe należy wpłacić na rachunek bankowy …… o numerze: …..do ….. - go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ustalając liczbę godzin przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, wzięto pod uwagę zarówno własne uprawnienia, zasoby i możliwości wnioskodawcy, okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy, a także możliwości pomocy społecznej. Z uwagi na ważny interes strony, tj. konieczność zabezpieczenia opieki, zgodnie z treścią art. 108 k.p.a., decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Na podstawie art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku, informuje się, że jeżeli kwota odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest niższa od kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, tj. 20 zł odpłatność ta nie będzie pobierana. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Karola91
Stażysta
Posty: 135
Od: 22 cze 2021, 12:29
Zajmuję się: PS/KDR

Napisano: 12 lip 2021, 10:53

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ….. za pośrednictwem ……. w ……. w terminie 14 dni od daty doręczenia, jednakże zgodnie z treścią art. 127 a § 1 oraz § 2 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w §2 ) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej ma obowiązek poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie jego sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia. Koszt świadczenia przyznanego w wyniku nieprawdziwych informacji podlega zwrotowi w całości, a w razie konieczności przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Karola91
Stażysta
Posty: 135
Od: 22 cze 2021, 12:29
Zajmuję się: PS/KDR

Napisano: 13 lip 2021, 8:42

Bardzo dziękuję za pomoc.
:)
Eleonora_eleonora
Praktykant
Posty: 13
Od: 16 lis 2020, 10:48
Zajmuję się: Pomoc społeczna - pracownik sochalny (przeprowadzanie wywiadów, praca socjalna)


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x