prosze o pomoc!!! zasiłek stały a uzyskana emerytura - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 02 lis 2017, 10:53

Pan ma zasiłek stały 604 zł. W październiku 2017 dstał decyzje ze będzie miał emeryturę. Wypłata emerytury natapi w listopadzie 2017r (emeryturę od 20.10.2017r za październik w wysokości 584,00 i za listopad w wysokości 1265,00 wypłacone będą w listopadzie 2017r)

moje pytanie
1. kiedy zdrobić wywiad srodowiskowy ? uzyska dochód dopiero w listopadzie na kocie 20.11.2017r
2 od którego miesiaca nalezy wstrzymac zasiłek
3. nie robię zwrotu zasiłku stałego bo w październiku dochód 0 zł ?
neti_84
Praktykant
Posty: 7
Od: 30 paź 2017, 9:58
Zajmuję się: PS

Napisano: 02 lis 2017, 11:25

1) Termin wywiadu - do 14 dni od daty przyjęcia powiadomienia o zmianie sytuacji; jako załącznik do wywiadu - decyzja o przyznaniu emerytury + dowód otrzymania świadczenia (po wypłacie świadczenia),
2) Nie ma podstaw do wstrzymania zasiłku stałego, osoba nadal spełnia przesłanki do zasiłku z powodu wieku lub/i niepełnosprawności oraz kryterium dochodowe, jeśli jest osobą samotnie gospodarującą.
3) Zmiana wysokości zasiłku stałego od XII (kryterium dochodowe os. samotnie gosp.) 634 zł - (dochód osoby) 584 = 50 zł - wysokość zasiłku stałego pod warunkiem że jest to osoba samotnie gospodarująca.
4) Jeśli jest to osoba w rodzinie - od XII - zasiłek stały nie przysługuje z powodu przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - 514zł, gdyż 584 zł > 514 zł.
Barbara19
Praktykant
Posty: 9
Od: 20 cze 2017, 10:39
Zajmuję się: PS

Napisano: 02 lis 2017, 12:34

tak to jest osoba samotnie gospodarująca tylko czy przeliczyć zasiłek stały za październik bo za październik i listopad dostanie jedną wypłata w listopadzie 20.11.2017R
neti_84
Praktykant
Posty: 7
Od: 30 paź 2017, 9:58
Zajmuję się: PS

Napisano: 02 lis 2017, 12:35

a aa dziekuje bardzo za 1 odpowiedz ;)
neti_84
Praktykant
Posty: 7
Od: 30 paź 2017, 9:58
Zajmuję się: PS

Napisano: 03 lis 2017, 10:13

Zwrot zasiłku okresowego, stałego przez ZUS po przyznaniu renty, emerytury świadczeniobiorcy.

Wnioskodawca oczekując na rozstrzygnięcie wniosku przez organ rentowy w sprawie emerytury lub renty, może zwrócić się o pomoc finansową do Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli nie posiada środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.
Korzystający z pomocy finansowej świadczeniobiorca, który złożył wniosek w organie rentowym o przyznanie renty lub emerytury, powinien poinformować o tym fakcie pracownika socjalnego.
Kiedy właściwy organ przyzna osobie rentę lub emeryturę, pobrane kwoty zasiłku stałego lub okresowego podlegają potrąceniu z otrzymanej renty lub emerytury.
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub okresowy, organ rentowy przyznający świadczenie wypłaca świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy mają obowiązek przekazać powyższą kwotę na rachunek bankowy właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przykład:
Wnioskodawca uzyskał pomoc społeczną w formie zasiłku okresowego na okres lipiec-sierpień w kwocie 300 zł miesięcznie. Ubiegając się o pomoc, poinformował, że złożył wniosek w ZUS o przyznanie renty. W miesiącu wrześniu otrzymał decyzję organu rentowego z informacją o tym, że uzyskał rentę od miesiąca lipca w kwocie 1200 zł miesięcznie. ZUS, poinformowany pisemnie przez Ośrodek o fakcie pobierania przez osobę zasiłku okresowego, wypłaca jej przyznane świadczenie pomniejszone o kwoty wypłaconych zasiłków okresowych w miesiącach lipcu i sierpniu. ZUS przekazuje kwotę 600 zł na rachunek bankowy Ośrodka, a osoba otrzymuje rentę w jednym miesiącu pomniejszoną o kwotę 600 zł.
To samo dotyczy zasiłku stałego.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 838
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 03 lis 2017, 10:17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

SPOŁECZNYCHOśrodek Pomocy Społecznej w….. informuje, iż Pani XXXXXX zam. YYYYYYY, pobierała z tut. OPS od 01.03.2016 r. do 31.05.2016 r. zasiłek stały w miesięcznej wysokości 604,00 zł.
Razem pobrała w w/w okresie kwotę zasiłku stałego w wysokości 1.812,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset dwanaście 00/100 zł.).

Jednocześnie zgodnie z Waszym pismem z dnia 28.06.2016 r. znak: przyznano w/w prawo do emerytury od 01.03.2016 r. do 31.05.2016 r. w wysokości 900,21 zł. brutto miesięcznie.

Działając na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) cyt.

„1.Osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej. ”
„3.Kwota pomniejszenia, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż przyznana za ten okres kwota emerytury lub renty. ”

W związku z powyższym kwota wypłaconego zasiłku stałego w okresie od 01.03.2016 r. do 31.05.2016 r. w łącznej wysokości 1.812,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset dwanaście 00/100 zł.) będzie podlegała zwrotowi na konto OPS w …………..

Ośrodek Pomocy Społecznej w……. podaje nr rachunku bankowego, na który ZUS w Kielcach przekaże w/w kwotę wypłaconego w tym okresie zasiłku stałego.
Bank xxxxxxxx nr rachunku.................
Do wiadomości:
Pani XXXXXXXX
Zam. YYYYYYYY
pawel.w
Starszy referent
Posty: 838
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x