przekroczenie dochodu Fa - Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
fundusz a spokrewniona rodzina zastętcza Art.209 a obcokrajowiec bez adresu cofniecie zatrzymania prawa jazdy Zwrot z US części kwoty tytułu wykonawczego Zgłoszenie do BIG KRZ - wniosek o założenie konta podmiotu i co dalej?

Napisano: 13 mar 2014, 15:46

Czy ktos z państwa przygotowywał decyzję odmowną FA bo nastapilo przekroczenie dochodu .
Mogę prosić o wzór
~iza

Napisano: 13 mar 2014, 15:53

Miejscowość, data


DECYZJA NR

Na podstawie art. 12 ust. 1, ust. 2 w związku z art. 2 pkt 2, pkt 18 lit. c, art. 19 oraz art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z. późn.zm.) , art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z roku 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz zarządzenia w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Pani/u
zam.
dowód osobisty

ORZEKAM

1) uchylić decyzję Nr z dnia w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecku PESEL reprezentowanemu przez przedstawiciela ustawowego - matkę
2) odmówić świadczeń z funduszu alimentacyjnego na w/w dziecko od dnia

Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

UZASADNIENIE

Na wniosek Pani w związku z bezskutecznością egzekucji świadczeń alimentacyjnych ,a także na podstawie zgromadzonej dokumentacji w sprawie decyzją nr z dnia r. tutejszy Organ przyznał świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla w kwocie zł miesięcznie, na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
W dniu r. wierzycielka złożyła pisemne oświadczenie w związku z uzyskaniem dochodu i możliwością przekroczenia kryterium dochodowego, o uchylenie decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Z załączonych dokumentów t. j. umowy oraz zaświadczenia o wysokości dochodu wynika, że Pani jest zatrudniona od dnia r. w i za miesiąc r. otrzymała wynagrodzenie netto w kwocie zł. Zatem dochód rodziny Pani , z uwzględnieniem dochodu uzyskanego w r. w przeliczeniu na osobę wynosi i przekracza w/w kryterium o kwotę zł.
Biorąc pod uwagę powyższe organ odmawia świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dziecko od dnia r.
Z związku z powyższym Organ orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie14 dni od daty otrzymania decyzji.

Art. 155 KPA : Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony
( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm)


Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

Do wiadomości:
1) Komornik Sądowy
Kasia
~Kasia
VIP
Posty: 2001
Od: 29 mar 2007, 16:54
Zajmuję się:
Lokalizacja: Ryczywół, Polska

Napisano: 13 mar 2014, 16:06

dziekuje Kasiu :)
ale wiesz mam przypadek ze ona dopiero ubiega sie o FA
~iza


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x