szkolenie 28 października Poznań - Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
fundusz a spokrewniona rodzina zastętcza Art.209 a obcokrajowiec bez adresu cofniecie zatrzymania prawa jazdy Zwrot z US części kwoty tytułu wykonawczego Zgłoszenie do BIG KRZ - wniosek o założenie konta podmiotu i co dalej?

Napisano: 06 paź 2008, 14:18

OFERTA DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ
ZALICZKA ALIMENTACYJNĄ ORAZ FUNDUSZEM ALIMENT. (WYDZIAŁY, SAMODZIELNE STANOWISKA)

CENTRUM SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH
82-300 Elbląg, ul. Odzieżowa 1/6
tel/fax (0-55) 619-85-31 tel. kom. 505 035 898
e-mail [email protected]


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:


Postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi w oparciu o o nową ustawę oraz jej nowelizację z dnia 27 czerwca 2008 roku oraz Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego na podstawie znowelizowanej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Stosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń alimentacyjnych.termin szkolenia: 28 październik 2008 r.

Miejsce szkolenia Poznań MALTAŃSKIE CENTRUM KONFERENCYJNO-SZOLENIOWE
ul. Wiankowa 3


termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 21 października 2008r.


Szkolenie odbywa się w godzinach od 10:00 do 15:00


Szkolenie prowadzi

Prawnik,etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu,stały współpracownik i doradca organów gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnych

PROGRAM SZKOLENIA

obejmuje następującą tematykę:
I. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów przejściowych, w tym:
*interpretacja przepisu art. 8 ust. 2 u.o.p.d.a.z.a oraz sposób ustalania dochodu uprawniającego do podwyższonej zaliczki alimentacyjnej;pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność przepisu z Konstytucją RP;wznowienie postępowania po wydaniu wyroku o niekonstytucyjności przepisu–decyzje wydawane po wznowieniu;
*orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące definicji osoby samotnie wychowującej dziecko uprawnione do alimentów;
*prawo organu do zmiany decyzji o zaliczce alimentacyjnej przyznanej na miniony okres zasiłkowy;
*powstania świadczenia nienależnego w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego w orzecznictwie sądowym;
*umarzanie należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużnika-w oparciu o orzecznictwo sądowe;

II. Omówienie zasad postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi w oparciu o nową ustawę oraz jej nowelizację z dnia 27 czerwca 2008 roku.
III. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego na podstawie znowelizowanej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
IV. Stosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń alimentacyjnych.
V. Wzory decyzji wydawanych w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a między innymi:decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu oraz decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie w związku ze skutecznością egzekucji,o zmianie decyzji na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów,o obowiązku zwrotu świadczenia wypłaconego w kwocie wyższej niż zasądzone alimenty,o wstrzymaniu przyznanego świadczenia,o obowiązku zwrotu przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej,o ustaleniu wysokości świadczenia nienależnie pobranego itp.
VI. Omówienie na konkretnych przykładach najczęściej występujących uchybień w stosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego,w postępowaniu i decyzjach o zaliczce alimentacyjnej, a między innymi:
1. wszczęcie postępowania na wniosek strony i z urzędu,terminy załatwiania spraw,konieczność zawiadomienia strony o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie;
2. reprezentacja osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym;
3. skuteczność doręczeń pism i decyzji;obowiązki doręczyciela przy doręczeniu zastępczym–konieczność sprawdzenia przez organ wszystkich elementów doręczenia zastępczego;kiedy powstaje domniemanie doręczenia;do jakich sytuacji faktycznych nie można stosować przepisów o doręczeniu zastępczym oraz o domniemaniu doręczenia;zasady doręczania pism osobom przebywającym za granicą;
4. przesłanki zawieszenia postępowania i jego podjęcia;
5. samokontrola organu–przesłanki wydawania decyzji w trybie art. 132 K.pa
6. stosowania trybów nadzwyczajnych w postępowaniu administracyjnym;zmiana decyzji w trybie art. 154 i art. 155 K.p.a oraz zakres tej zmiany,stwierdzenie nieważności decyzji,wygaszenie decyzji na podstawie art. 162 K.p.a oraz tryb zmiany decyzji ostatecznej bez zgody strony na podstawie przepisów szczególnych- co decyduje o zastosowaniu określonego trybu postępowania.

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty, faxu lub internetu.
W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 4 dni przed jego rozpoczęciem, dokonamy zwrotu wpłaconej należności. Po tym terminie dokonujemy zwrotu należności pomniejszonej o 100zł (koszt rezerwacji oraz materiałów)

Cena udziału w szkoleniu wynosi 240/os (dwieście czterdzieści zł)

Przy 2 osobach lub więcej koszt 220/os (dwieście dwadzieścia zł)
(obejmuje wykłady, indywidualną konsultację z wykładowcą, przerwę kawową, obiad i materiały)


Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu szkolenia

Wpłaty należności za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na nasze konto
Centrum Szkoleń Samorządowych
PKO BP O/Elbląg 29 1020 1752 0000 0902 0065 4137
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu: 28 października 2008 Poznań–Zaliczka alimentacyjna


1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(imię i nazwisko)


2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(imię i nazwisko)


3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(imię i nazwisko)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(nazwa i dokładny adres jednostki kierującej, telefon, fax, e-mail)Kierownik jednostki


Skarbnik/Główny księgowy


Zapraszamy

Zespół CSS

Zapraszamy na naszą stronę
css
Stażysta
Posty: 196
Od: 22 sty 2007, 11:37
Zajmuję się:
Strona WWW: http://csselblag.manifo.com/
Lokalizacja: Elbląg, Polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x