turnusy - opiekunowie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 10 cze 2014, 14:06

W tym roku i mi się trafiła taka osoba która jechała raz na turnus jako opiekun, A kilka dni temu złożyła o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie na siebie , w którym zaznaczone jest że wymaga opieki. Teoretycznie jest wszystko w porządku, ale z drugiej strony czemu ktoś ma jechać właściwie 2 razy w roku...
gava


Napisano: 11 cze 2014, 8:37

Radzę zapoznać sie z przepisami. Jest w porządku? nie sądzę....
Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawi zaświadczenie lekarskie informujące o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej, przyjmowanych lekach i uczuleniach.

Z takiego dofinansowania osoby mogą skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym (pod uwagę bierze się datę rozpoczęcia turnusu).

Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.) o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone o wielkość przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie centra pomocy.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że, wniosek lekarza kierujący na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna, który:

nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
ukończył 18 lat lub,
ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Osoby bezdomne oraz pozostające pod stałą opieką składają wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.

Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:

W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć "Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.
Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie. Nasz serwis służy właśnie ułatwieniu w wyborze takiego turnusu. Należy pamiętać, że wybrany turnus musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku z pkt.1. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
Centrum pomocy w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi i w razie uchybień informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy).Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi:

27% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) - osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia i osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności,
25% przeciętnego wynagrodzenia - osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
23% przeciętnego wynagrodzenia - osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności,
18% przeciętnego wynagrodzenia - opiekun osoby niepełnosprawnej,
18% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb dofinansowanie może zostać obniżone o 20% powyższych kwot. Dofinansowanie może zostać podwyższone do 35% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba niepełnosprawna znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zwiększenie wysokości dofinansowania dla jej opiekuna jest możliwe wyłącznie w przypadku: pozostawania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub w przypadku, gdy koszt pobytu opiekuna finansuje osoba niepełnosprawna.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Ostatnio dodane:

Aktualności
Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Reklama w serwisie
Kontakt
PFRON - S

Napisano: 11 cze 2014, 13:59

z tymże ta osoba nie ubiega się ponownie, wtedy ubiegał się ktoś inny, a ta osoba została podana jako opiekun. i teoretycznie była wtedy na tyle sprawna aby tę funkcję pełnić. a teraz pół roku później składa wniosek nie jako opiekun ale jako uczestnik turnusu.
Gość

Napisano: 12 cze 2014, 10:09

W takim razie trzeba skierować pytanie do rzecznika tudzież PFRON-u
PFRON - S

Napisano: 23 cze 2014, 11:22

na stronie ministerstwa są najczęściej zadawane pytania i tam było coś na ten temat ...
Mano

Napisano: 23 cze 2014, 11:50

jeżeli ta osoba (opiekun) ma i grupę to nie może być opiekunem i tylko taki jest warunek. Innych przeciwwskazań nie ma.
basia31

Napisano: 24 cze 2014, 8:14

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w zakładce najczęściej zadawane pytania jest takie wyjaśnienie:

"Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może pełnić rolę opiekuna na innym turnusie? Czy jej pobyt jako opiekuna może zostać dofinansowany ze środków PFRON?

Nie ma żadnych przeszkód formalno – prawnych, aby osoba niepełnosprawna pełniła rolę opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanym ze środków PFRON w sytuacji, gdy sama przebywała na innym turnusie jako uczestnik i sama skorzystała z takiego dofinansowania. Opiekun, niezależnie czy jest osobą niepełnosprawną, czy pełnosprawną, musi jednak spełnić warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tzn:
- nie może pełnić funkcji członka kadry na danym turnusie,
- nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
- ukończyć 18 lat lub
- ukończyć 16 lat i wspólnie zamieszkiwać z osobą niepełnosprawną.

Warunek pierwszy dotyczy sytuacji, w której osoba, która podjęła się roli opiekuna konkretnej osoby niepełnosprawnej, wymagającej wsparcia w codziennych czynnościach, nie może jednocześnie pełnić innej roli np. wychowawcy, kierownika turnusu, pielęgniarki. Rola opiekuna wymaga bowiem stałej jego obecności przy osobie niepełnosprawnej, a to wyklucza wykonywanie innych zajęć.


Warunek drugi ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy jedna osoba niepełnosprawna wymagająca opieki, podejmuje się pełnienia roli opiekuna innej osoby, również wymagającej opieki. Do osób wymagających opieki zalicza się osoby posiadające orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Zatem te osoby nie mogą pełnić roli opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym."
pcpr_anka

Napisano: 22 sie 2014, 19:15

wszystko jest zgodnie z prawem
powyzej jest duzo informacji o turnusach, ale wiecej mozna znaleźć tutaj: http://www.wozki-inwalidzkie-specjalne.pionizacja.pl
karola56


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny