WZÓR DECYZJI

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 24 sty 2014, 13:58

Bardzo proszę o wzór decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.
To mój pierwszy dodatek mieszkaniowy.
podaję e-maila: janinasorys62@gmail.com
Bardzo, bardzo proszę
~Janka


Napisano: 24 sty 2014, 15:16

DECYZJA

NR GOPS.....................

Na podstawie art. 7 i art. 8 ust.1 i 2, art. 17 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r poz. 966), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 156, poz. 1817 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013r. poz.589), Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 984), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. 2005 nr 131 poz. 1094) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267/, oraz Uchwały Nr ..............Rady Gminy/Miasta ............... z dnia ................ w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. ................ Nr ............ z dnia .............. r. , poz. ...........) po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego przez

Panią/Pana .......................
zam. ...............................
ORZEKAM

- przyznać dodatek mieszkaniowy w wysokości .............. zł (słownie: .........................) na okres od dnia .............2014 r. do dnia ....................2014 r.
Kwota w całości tj. ...................... zł płatna jest na poczet bieżących opłat mieszkaniowych bezpośrednio dla Zarządcy domu, w którym znajduje się zajmowany przez wnioskodawcę lokal.

UZASADNIENIE

Z danych przedstawionych we wniosku i deklaracji wynika, że jest to gospodarstwo wieloosobowe. Rodzina zamieszkuje w lokalu o powierzchni .................. m2 (ustawowa powierzchnia normatywna dla .............. osób wynosi ............... m2). Łączny dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi: ..................... zł, w przeliczeniu na 3 m-ce wynosi ................... zł, a w przeliczeniu na osobę w rodzinie miesięcznie wynosi ................ zł. Kwota ta nie przekracza 125% najniższej emerytury, którą ustalono na kwotę 1.038,94 zł. Ponadto powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% powierzchni stosownie do art. 5 ust. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W związku z powyższym wnioskodawczyni spełnia warunki do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Dlatego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

P O U C Z E N I E

1. Niniejszą decyzją zobowiązuję się zarządcę budynku do niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w regulowaniu bieżących należności za lokal, obejmujących pełne dwa miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłacone za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach.

2. Pobierający jest zobowiązany zwrócić organowi te kwoty w terminie 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy nie uiści zaległych kwot w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości.

3. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacony do rąk pobierającego, na którym spoczywa obowiązek powiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, pobierający zwraca także nienależnie pobrany ryczałt.

4. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli regulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim , wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres w którym wypłata była wstrzymana (art. 7 ust. 11 ustawy)
5. Osoba w stosunku do której z powodu nie regulowania należności za zajmowany lokal wygasa decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji ( art. 7 ust. 9 )

6. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji kub wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności. (art. 7 ust. 9)
7. Osoba korzystająca z dodatku jest zobowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku (art. 17 ust. 14 )

Otrzymują:
1. Adresat
2. Zarządca
3. a/a


Pozdrawiam
~Andzia

Napisano: 24 sty 2014, 15:21

jeszcze oczywiście jako pkt 7 ująć treść
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ..............., za pośrednictwem OPS, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
~Andzia

Napisano: 24 sty 2014, 15:22

To znaczy się 8 pkt ;)

Miłego weekendu.
~Andzia

Napisano: 24 sty 2014, 15:30

Bardzo dziękuję, pomogłaś mi bardzo.
Ja też życzę miłego weekendu
Pozdrawiam
~Janka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]