Wzór decyzji o ponownym przeliczeniu DM po wznowieniu

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 27 cze 2014, 15:17

Koleżanki/Koledzy

- wznowiłam postępowanie, bo na jaw wyszło, że członek rodziny nie wykazywał wszystkich dochodów w deklaracji o dochodach.
- jestem teraz na etapie tworzenia decyzji poprawnie wyliczającej wysokość DM i uwzględniającej prawidłowy dochód rodziny.

Czy mogłabym Was poprosić o WZÓR Wszej decyzji jaką wydajecie po wznowieniu postępowania, gdy na jaw wyjdzie, że rodzina nie wykazywała wszystkich dochodów (tzn. wyliczającej prawidłową wysokość DM po przeliczeniu)?

Nie wiem czy wszystkie elementy zawarłam w mojej decyzji i chciałabym sobie porównać.

Za każdą pomoc z Waszej strony - bardzo DZIĘKUJĘ !
Kaasiek


Napisano: 30 cze 2014, 14:16

Zanim stworzycie tę nową decyzję przyznającą dodatek (chyb nie macie z tym problemu), zgodnie z Kpa należałoby starą zwyczajnie uchylić.
PCW
Inspektor
Posty: 2895
Od: 14 kwie 2014, 7:31

Napisano: 01 lip 2014, 14:36

DM.511............. Warszawa ..............r.

Decyzja

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 5, art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 267) oraz art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 3 , art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 6 ust. 1 pkt 3, ust. 7, art. 7 ust. 1 , 1a, 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 966), upoważnienia Burmistrza Miasta ............. z dnia ...............r. do załatwiania indywidualnych spraw i wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych po wznowieniu postępowania objętego postanowieniem z dnia ........13r. Nr DM.511...........
orzekam:
1. uchylić decyzję własną z dnia .............3r. Nr DM.511................ przyznającą dodatek mieszkaniowy Pani ................ zam. ................... na okres od 1 luty 2013r. do 31 lipca 2013r. w wysokości ................ zł miesięcznie
2. przyznać wnioskodawcy Pani ........................zam. ................ dodatek mieszkaniowy na okres od 1 luty 2013r. do 31 lipca 2013r. w wysokości ............. zł miesięcznie.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia .............13r. Nr DM.511.............. Pani ....................... został przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od 1 luty 2013r. do 31 lipiec 2013r. w wysokości .............. zł miesięcznie.
Powyższa decyzja zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy od dodatkach mieszkaniowych została wydana w oparciu o złożone dokumenty: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklarację o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy tj. październik, listopad i grudzień 2012r., dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody oraz oświadczenie złożone przez wnioskodawcę oraz syna wnioskodawcy.
W deklaracji dołączonej do złożonego w dniu ..............r. wniosku o dodatek mieszkaniowy Pani .................... wykazała dochód gospodarstwa domowego w łącznej wysokości .......... zł, na który składały się: emerytura wnioskodawcy w łącznej wysokości ................. zł, wynagrodzenie syna wnioskodawcy Pana .................... za pracę w firmie ................ w wysokości .......... zł, wynagrodzenie Pana ..................... za prace w firmie ................... w wysokości ........... zł, zasiłek dla bezrobotnych pobierany przez Pana ...................... w wysokości ................. zł, wynagrodzenie synowej wnioskodawcy Pani .................... w wysokości ..............zł oraz pobierane przez nią świadczenia rodzinne w wysokości .......... zł.
W złożonych dokumentach Pani .............. oświadczył, że wykazane w deklaracji dochody są jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego.
W wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego po złożeniu przez Panią .......................wniosku o dodatek mieszkaniowy w dniu ...........r. ustalono, że Pan ................ od dnia .................r. jest zatrudniony w firmie .................o. na podstawie umowy zlecenie, co nie zostało wykazane w deklaracji złożonej wraz z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy w dniu .................r.
Ponieważ wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne istniejące w dniu wydania decyzji przyznającej Pani .......................... dodatek mieszkaniowy na okres od 1 luty 2013r do 31 lipiec 2013r. w wysokości ................ zł miesięcznie nie znane organowi w dniu wydania decyzji, na podstawie postanowienia z dnia .........3r. Nr DM.511............ wznowiono z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie w/w dodatku mieszkaniowego.
Ośrodek Pomocy Społecznej pismem z dnia .............r. Nr DM.511............ wystąpił do .................. udzielenie informacji o wysokości wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki społeczne ZUS oraz koszty uzyskania przychodu Pana .................... wypłaconego w okresie od ..............r.
W dniu 17.09.2013r. do tutejszego Ośrodka wpłynęła odpowiedź na powyższe pismo z treści, której wynika, że Pan .....................we wskazanym okresie uzyskał dochód w wysokości ............ zł.
Działając zgodnie z art. 10 KPA Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował Panią ....................że został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do zakończenia wznowionego z urzędu postępowania, a strona ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od daty odebrania niniejszego pisma. Pismo zostało odebrane przez Panią ......................osobiście w dniu ..............r. strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym organ uznał, że przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego przyznanego Pani ....................... na okres od 01.02.2013r. do 31.07.2013r. w wysokości .......... miesięcznie należy uwzględnić dochód Pana .................... uzyskany z firmy ...........................
Łączny dochód gospodarstwa domowego Pani ................... za miesiące październik, listopad i grudzień 2012r. wynosi ................, tj.:................................
Pani .................prowadzi ....................... gospodarstwo domowe w lokalu mieszkalnym o powierzchni ............. m.kw.
Miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego Pani ............ wynosi ......... zł. tj. ......... zł. : 3 miesiące = ........... zł. : ........ osób = ................. zł., i nie przekracza maksymalnego dochodu na osobę w gospodarstwie wieloosobowym określonego w art. 3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 966), który wynosi na dzień złożenia wniosku 998,98 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Wydatki wykazane przez zarządcę we wniosku:
- czynsz stały i opłaty eksploatacyjne ........... zł
- centralne ogrzewanie ......... zł
- odbiór nieczystości stałych ........... zł
- odbiór nieczystości płynnych ........... zł
- zimna woda ............. zł.
Łączne wydatki wykazane przez zarządcę wynoszą ............ zł
Z uwagi na brak w lokalu mieszkalnym instalacji centralnie ciepłej wody, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001r. z późn. zm.) za wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu za brak centralnie ciepłej wody przyjmuje się równowartość 20 kWh energii elektrycznej na każdego członka gospodarstwa domowego, według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych. Pani ....................... w dniu składania wniosku udostępniła fakturę VAT Nr .................... z treści, której wynika że wartości 1 kWh bez opłat abonamentowych i stałych wynosi 0,5878 zł. Na tej podstawie naliczono ryczałt dla gospodarstwa domowego wnioskodawcy, który wynosi 58,77 zł, tj. 20 kWh x 5 osób x 0,5878 zł = 58,77 zł.
Podstawa wyliczenia dodatku mieszkaniowego stanowi zatem ........... zł, tj. ........... zł wydatki wykazane przez zarządcę oraz ............... zł kwota stanowiąca podstawę obliczenia ryczałtu.
Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy podstawą naliczania dodatku mieszkaniowego, a udziałem własnym gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych w przypadku gdy dochód na członka pięcioosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza 100% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku tj. na dzień 18.01.2013r. kwoty 799,18 zł udział własny w opłatach za lokal mieszkalny stanowi 10% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
10% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego Pani .............. wynosi ........... zł. tj. ................. zł. : 3 miesiące = ............... x 10%.
Naliczanie dodatku mieszkaniowego ................... zł (podstawa naliczania dodatku mieszkaniowego) – .............. zł (udział własny) = ................... zł.
Wyliczony dodatek wynosi .................................. zł.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Decyzja niniejsza zwolniona jest z opłaty skarbowej – załączniki do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) część I pkt 53 kolumna 4 ppkt 2.
Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.
Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy należy zwrócić w wysokości ........... zł (tj. różnica pomiędzy wypłaconym a należnym dodatkiem wynosi ...........zł x 6 mc x 2) w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.
W/w kwotę należy wpłacić we wskazanym terminie na konto OPS B.S. w .......................
W przypadku nie wpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie, należność ta wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Otrzymują:
1 x Pani ..................
1 x księgowość w/m
1 x a/a – DM.511..................
Gość

Napisano: 02 lip 2014, 8:08

"Gość" - jesteś prawdziwym G O Ś C I E M !

Serdecznie Ci DZIĘKUJĘ!
Kaasiek


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]