problem - KŚT środków trwałych

  
Strona 4 z 6    [ Posty: 52 ]

Moderator: heiland

Napisano: 05 lut 2019, 10:33

W poz. II 1.1. wskażę wartość amortyzacji majątku amortyzowanego stopniowo wg stawek natomiast w pkt. 1.16 podaję wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. Te dane przecież były podawane do tej pory w informacji uzupełniającej do bilansu .
renia50
Referent
Posty: 289
Od: 06 lis 2017, 13:53


Napisano: 05 lut 2019, 11:31

...czyli naruszysz art 32 UOR. A tam masz w ustępie 1 amortyzację planową a w ustępie 6 uproszczoną czyli jednrazową. Nawet RMRIF mówi, że mozna jednorazowo amortyzacować każdy środek trwałyc do 10tyz....ale to nadal środek trwały (013) i to nadal amortyzacja.

Jeśli użyjesz pozycji 1.16 a masz księgowania 031/072 to będzie dodatkowo błedna informacja dodatkowa.

Doczytaj proszę opis do pkt 1.1 i zerknij też do UOR do tamtejszej informacji dodatkowej.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

...na koncie 013 są przecież środki trwałe jednorazowo amortyzowane:

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 05 lut 2019, 16:40

Poprawka:

Jest w zdaniu: Jeśli użyjesz pozycji 1.16 a masz księgowania 031/072 to będzie dodatkowo błedna informacja dodatkowa.

Powinno być w zdaniu: Jeśli użyjesz pozycji 1.16 a masz księgowania 013 i 072 to będzie dodatkowo błedna informacja dodatkowa.

A zatem cały wpis dotyczy faktu, iż używane jest konto 013 oraz konto 072 czyli mamy do czynienia z środkami trwałymi amortyzowanymi jednorazowo, a tej amortyzacji nie macie w RZIS ....a będziecie mieć w inforacji dodatkowej. Czyli błąd.

A skoro sprawozdanie ma być opublikowane na BIP, to każdy w necie zobaczy co narobło się w księgowości OPS.

Omawiałem to wczoraj na szkoleniu w Poznaniu i ufam, że Panie z OPSów, które w nim uczestniczyły rozumieją wagę problemu.

A problemem jest łamanie zasady ostrożności.

A za łamanie zasad są konsekwencje.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 05 lut 2019, 17:44

Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową , finansową oraz wynik finansowy jednostki. W poz. 1.16 podaje sie inne informacje JAKIE???? Bez przesady jeśli w tej pozycji opiszę szczegółowo co podaje to o jakiej nieprawidłowości mówimy? Gdzie instrukcja wypełniania tej informacji?
renia50
Referent
Posty: 289
Od: 06 lis 2017, 13:53

Napisano: 05 lut 2019, 17:47

...a w ustawie o rachunkowości
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 05 lut 2019, 18:06

... i w Dyrektywie 2013/34

(9) Roczne sprawozdania finansowe powinny być sporządzane przy zastosowaniu zasady ostrożności, w sposób prawdziwy i rzetelny przedstawiać stan aktywów i pasywów jednostki, jej sytuację finansową oraz wynik finansowy.(...)

(16) W celu zagwarantowania, że ujawniane informacje będą porównywalne i równoważne, zasady ujmowania i wyceny powinny obejmować założenie kontynuowania działalności, zasadę ostrożności i zasadę memoriału. Należy wykluczyć możliwość wzajemnego kompensowania między pozycjami aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, a poszczególne składniki aktywów i pasywów powinny być wyceniane osobno.

Jak widzisz kompensaty, zwroty refundacje czyli to co ksiegujecie na zmniejszenie kosztów też jest niedozwolone....upsssss


i jeszcze jedno z Dyrektywy 2013/34:

To, czy poszczególne składniki aktywów są ujmowane, jako aktywa trwałe czy jako aktywa obrotowe, zależy od ich przeznaczenia.


A do czego były przeznaczone aktywa wynienione w kontroli NIK?....jeszcze raz dziękuję za przytoczenie protokołu NIK. 8-)
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 06 lut 2019, 10:05

podejrzewam że 99,9% jednostek budżetowych łącznie z JST księgują tak jak renia50 - tak szkoli RIO, NIK i podejrzewam że w księgowości Ministerstwa Finansów nie jest inaczej. Niech zobaczą na BIP'ie nasze sprawozdania i zaczną od siebie zmiany a my chętnie za nimi podążymy. To nie jest przypadek, że cała Polska źle księguje. Ja widzę sens w tym co Pan mówi ale my jesteśmy na szarym końcu tego łańcuszka...
alaaa
Referent
Posty: 230
Od: 02 mar 2016, 9:25

Napisano: 06 lut 2019, 14:06

ps. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

opis konta 072

"11) Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych itd...

Jak Ministerstwo zmieni opis konta 072 to temat będzie bardzo aktualny.
Na razie jest korespondencja z kontem 401-Zużycie materiałów i energii, a konto jest powiązane z par. 4210.

I to jest geneza rozbieżności między ustawą o r-ści a naszym księgowaniem.
alaaa
Referent
Posty: 230
Od: 02 mar 2016, 9:25

Napisano: 07 lut 2019, 9:37

...to ewidentana rozpbierzoność ale osoba odpowiedzialna w MF za ową rozbierzność ja potwierdza i tłumaczy ż jest zapis przy opisie zespołu 4:

51) Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących).
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych.
Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.


A ZATEM NIC NIE STOI NA PRZESZKODZIE ABY DO KONTA 401 ANALITYKĄ BYŁ PARAGRAF 472 AMORTYZACJA....a nie błędnie użyty 421.

Co więcej błędne jest używanie paragrafu 421 gdyż zgodnie z opisem pod paragrafem 614 powinniście używać paragraf 605 i zaliczać taki wydatek do wydatków majątkowych. A macie bieżące. Czyli źle....
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 07 lut 2019, 12:25

potwierdzeniem rozbieżności powinien być zmieniony opis konta a nie jakieś tłumaczenia...
alaaa
Referent
Posty: 230
Od: 02 mar 2016, 9:25

PoprzedniaNastępna

  
Strona 4 z 6    [ Posty: 52 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]