Do TW prośba o pomoc i opinie

  
Strona 1 z 4    [ Posty: 32 ]

Moderator: heiland

Napisano: 07 cze 2019, 18:50

Witam. Jak wyjaśnić kontrolującej z urzędu wojewódzkiego, że ops nie dostaje dotacji tylko środki na wydatki i że rozliczenie dotacji następuje na poziomie organu. Miałem plam 33600 wydatkowałem 19000. Zwrot środków 14600. Dokonany przez gminę w terminie. Z rachunku ops nie było zwrotu na taką kwotę, gdyż nie otrzymaliśmy środków do wysokości planu. Kontrola upiera się że jak nie zwróciłem 14600 to wydałem je niezgodnie z przeznaczeniem. Gmina złożyła 2 wyciągi bankowe z których wynika że przelali mi środki w paragrafie 2030 w wysokości 33600. Ja nie mam zwrotu więc wd kontroli wydałem na coś innego czyli sfinansowałem zadanie własne dotacją. Jeżeli tak to co oddała gmina. Proszę o pomoc. Jak to argumentować. Dotacje dostaje przecież gmina, ja nie mam w planie dotacji.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska


Napisano: 07 cze 2019, 22:28

...mam wrażenie, że ktoś zapomniał o rocznym cyklu rozliczania dotacji i o art 11 UOFP. Ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie.

Pozdr TW

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

Art. 1. Ustawa określa:

3) zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;

Art. 11. 1. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

rt. 168. 1. Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 3 podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tych przepisach, z zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6 oraz terminów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 189 ust. 4 i 4a.
2. Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację zadań za granicą w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 28 lutego następnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust. 1 lub 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
4. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji.

5. W przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

Art. 169. 1. Dotacje udzielone z budżetu państwa:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
2. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu państwa w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.
3. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej.
4. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 08 cze 2019, 8:25

Kontroli chodzi o to, że jak dostałem 33600 - wydałem 19000, to zwrot z mojego rachunku na koniec roku powinien wynosić minimum 14600. Wynosił 6500, gdyż nie dostałem całego planu. Oprócz przelewów z organu z opisem 2030, 2010 robimy zapotrzebowanie na wydatki które musimy realizować zgodnie z planem. Pani twierdzi że taki stan to kompensata otrzymanej dotacji, gdyż zamawiamy środki nie zastanawiając się ile mamy na rachunku dotacji i że ograniczmy środki własne wydając dotację niezgodnie z przeznaczeniem.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 08 cze 2019, 15:28

...przecież nie ma obowiązku ani praktyki aby OPSy miały wyodrębnione bankowo rachunki do dotacji. Przecież zgodnie z art 54 ust 1 UOSG Dochody gminy są określone w odrębnych ustawach.

Ustawa z 13 listopada 2001 o dochodach JST wyraźnie stanowi w art 3 ust 1 pkt 3, że dochodami JST są dotacje celowe z budżetu państwa.

A dotacje rozlicza się według wyżej wskazanych przepisów UOFP.

Jednostki budżetowe JST nie otrzymują dotacji bo to JST je otrzymuje jako swój dochód.

Fakt, że w planach na właściwych rozdziałach i paragrafach owe dotacje są widoczne nie oznacza, iż są one dochodem OPS.

Metoda brutto wyraźnie wskazuje, iż OPSy pokrywają wydatki z budżetu a rozliczyć dotację musi podmiot, który ją otrzymał czyli JST, co wynika z powyższych przepisów.

Ewidentnie w UW funkcjonują błędne mechanizmy kontrolne a zarzut moim zdaniem jest błędny. Bo przecież zgodnie z art 254 pkt 3 UOFP

dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów


Raz jeszcze zacytuję: "dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określanych w planie"....

dokonywanie aby miało miejsce to zgonie z art 11 UOFP trzeba zasilić jednostkę środkami na wydatki.

A Was nie zasilono....

No i jest jeszcze art 42 ustęp 2 UOFP 2.:

Środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

...a tu nie stanowi. Ale chyba najważniejszy jest art 44 ustęp 3 pkt 1 lit b i pkt 2 UOFP:

 Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 09 cze 2019, 10:28

Dzięki. Napiszę na forum jak sprawa potoczyła się dalej się dalej.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 09 cze 2019, 13:27

Art. 152. 1. Jednostki, którym została udzielona dotacja, o której mowa
w art. 150 i art. 151 ust. 1, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej
ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków
dokonywanych z tych środków.
Może chodzi o to że nie widać zwrotu środków z mojego konta na rachunek organu więc nie mam wyodrębnionej ewidencji księgowej. Ale ja to rozumiem tak że organ ma ewidencję środków otrzymanych z dotacji po stronie dochodowej a ja w gops mam ewidencje wydatków.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 10 cze 2019, 8:02

kontrolującej z urzędu wojewódzkiego cos się chyba pomyliło- to nie OPS zwraca dotacje do UW tylko organ i to organ powinien udokumentować prawidłowy zwrot niewykorzystanej dotacji natomiast OPS winien być skontrolowany pod kątem prawidłowości jej wykorzystania. Liczy się zwrot dotacji do UW a ten jest prawidłowy.
renia50
Referent
Posty: 289
Od: 06 lis 2017, 13:53

Napisano: 10 cze 2019, 13:14

004.jpg
Zapytania na etapie kontroli
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 10 cze 2019, 14:01

U nas dotację na stypendia otrzymuje Gmina i stypendia dla uczniów szkoły podstawowej płaci szkoła, której gmina przekazuje środki na wydatki na ten cel i gmina rozlicza szkołę z wydatkowanych środków natomiast stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej ( w naszej miejscowości nie ma takich szkół i młodzież dojeżdża) płaci urząd nie OPS .
renia50
Referent
Posty: 289
Od: 06 lis 2017, 13:53

Napisano: 10 cze 2019, 20:20

Pytanie 3 sugeruje iż powinna być ewidencja otrzymanych środków na rachunek bieżący z podziałkami klasyfikacji jak w planie finansowym. Czyli po Wn 130 klasyfikacja w paragrafach otrzymanych środków a po ma 130 klasyfikacja w paragrafach wydatkowanych środków. Ciekawe
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Następna

  
Strona 1 z 4    [ Posty: 32 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]