Do TW prośba o pomoc i opinie

  
Strona 3 z 4    [ Posty: 32 ]

Moderator: heiland

Napisano: 13 cze 2019, 12:53

Cały czas to tak rozumiałem. Ale w tym wyroku NSA jest zapis że niedozwolone jest nawet czasowe przeznaczenie środków z dotacji na coś innego. Tam chyba gmina wydała kase z dotacji na potrzeby własne, a zadania związane z dotacją zrealizowała ze środków z pozyskanych z emisji obligacji. Czyli zadanie zrealizowane a zarzut jest i przegrali. Nie znam całej sprawy ale zaczyman się martwić. Cytat z wyroku "Sam fakt zapłaty za realizację zadania nie oznacza jednak, że beneficjent działał zgodnie z ufp. W ocenie sądu zyskanie przez gminę środków finansowych z emisji obligacji nie stanowi o otrzymaniu dotacji, nie zasila też konta służącego do gromadzenia i wydatkowania środków z dotacji. Nie można zatem powiedzieć, że zapłata z tych środków za zadania określone w umowie dotacyjnej stanowiła pokrycie tych zobowiązań dotacją.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska


Napisano: 13 cze 2019, 13:15

Kiedy można stwierdzić, że JST użyła środków z dotacji do innych celów?
Tylko wtedy gdy ogólna kwota posiadanych środków w danym dniu jest mniejsza od:
kwoty otrzymanej dotacji pomniejszonej o kwotę dokonanych wydatków związanych z dotacją.

Kiedy można stwierdzić, że JST użyła własnych środków na wydatki związane z dotacją?
Tylko wtedy gdy ogólna kwota wydatków związanych z dotacją na dany dzień jest większa od kwoty otrzymanej dotacji.
BDMB
Starszy referent
Posty: 662
Od: 05 sty 2015, 12:36

Napisano: 16 cze 2019, 21:56

...no nie do końca

TWoj pisze:
4. (...) Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji.

5. W przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 30 sie 2019, 12:29

Hej. Protokół pokontrolny do mojej sprawy. Pozytywny z zastrzeżeniami.
Fragmenty:
Środki z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Gmina przekazała w 100% do GOPS-u niezwłocznie tj. kwotę 17.600,00 zł w dniu 12.06.2018 r. oraz kwotę 16.000,00 zł w dniu 05.12.2018 r. Zgodnie z art.23 ust. 2 pkt 3: „Zapis księgowy powinien zawierać co najmniej:
datę dokonania operacji gospodarczej; zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów”; Natomiast zgodnie z zał.3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej „Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. (…) Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223”.
Zapisy w ewidencji księgowej konta 130-01 w GOPS nie prezentowały faktycznych zdarzeń, które następowały w konkretnych okresach sprawozdawczych, tzn. opis operacji na WB 83 brzmiał: „ przekaz. rez. poz.26 dot. cel. 85415&2030 2018.03.01.05.03 Woj. Śl. dla GOPS” natomiast opis operacji w księgach brzmiał: „przekazanie środków z ug” - ta konkretna operacja nie miała odzwierciedlenia w prezentacji danych w księgach rachunkowych GOPS.
Przyczyna: zgodnie z wyjaśnieniem, Kierownika GOPS-u:
„Opis operacji na dowodach księgowych WB 83 i WB 185 miał dla jednostki charakter informacyjny. (…) GOPS na realizację swoich zadań otrzymuje środki finansowe na swój rachunek bankowy w transzach, których wysokość ustalana jest na bieżąco przez działy merytoryczne, uwzględniając aktualny stan środków na rachunku bankowym. Zapotrzebowania składane są w sposób telefoniczny lub mailowo. Na koniec roku, pod datą 31.12., niewykorzystane środki finansowe zwracane są na rachunek organu poprzez automatyczne zerowanie rachunku.
W dniu 28.12.2018r. jednostka zamówiła ostatnią transzę środków. Transza ta została, jak wszystkie poprzednie, ograniczona do wysokości środków niezbędnych do wykonania budżetu. Plan finansowy wynosił 11.655.081,35zł., a przewidywane wykonanie 11.273.427,06zł. Środki otrzymane na rachunek: 11.279.989,29zł. Automatyczne przeksięgowanie dotyczyło różnicy pomiędzy wydatkami, a otrzymanymi środkami. Różnica ta wynosiła 6562,23zł i dotyczyła budżetu jako całości. Na dzień 31.12.2018r. saldo rachunku wydatków GOPS wynosiło 0,00zł., co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym. Nie ma możliwości udokumentowania zwrotu środków w paragrafie 854 85415 2030, z uwagi na brak takiej ewidencji w jednostce i na zasady przekazywania środków przez organ. Udokumentowanie zwrotu środków przez GOPS w kwocie wymienionej w pytaniu, tj. 14.412,00zł byłoby możliwe w sytuacji otrzymania przez jednostkę środków na wydatki do wysokości planu finansowego. Kwota ta zawierałaby się wtedy w całości środków stanowiących różnicę pomiędzy planem wydatków a wydatkami.(…) Odpowiedź Wójta Gminy (…) poprawnie opisuje zaistniałą sytuację tylko w zakresie informacji o zasadach przeksięgowania całkowitego salda rachunku bankowego GOPS na rachunek organu. Zwrot środków w kwocie 14.412,00zł. z rachunku GOPS nie miał miejsca, gdyż środki te na 31.12.2018r. znajdowały się na rachunku organu”.
Skutek: brak możliwości ustalenia terminu zwrotu przez GOPS niewykorzystanych środków z dotacji w odniesieniu do terminu wpływu dotacji do GOPS.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 30 sie 2019, 12:30

Ciąg dalszy
Ustalono, że przeksięgowanie salda rachunku bankowego GOPS w dniu 31.12.2018 r. wyniosło 6.562,23 zł bez udokumentowania jakich środków dotyczyło ww. przeksięgowanie. Natomiast zwrot niewykorzystanych środków z dotacji objętej kontrolą w kwocie 14.412,00 zł dotyczyć powinien klasyfikacji budżetowej 854.85415.2030. GOPS nie udokumentował zwrotu niewykorzystanych środków z kontrolowanej dotacji, które otrzymał w dniu 12.06.2018 r. (WB 83) w kwocie 17.600,00 zł oraz 05.12.2018 r. (WB 185) w kwocie 16.000,00 zł.
Przepływ środków pomiędzy gminą i GOPS-em, zasady refundowania wydatków finansowanych z dwóch źródeł: środków z dotacji i środków własnych gminy nie znajdowały odzwierciedlenia w uregulowaniach wewnętrznych gminy ani GOPS u. Sposób rozliczenia i przepływu środków stosowany pomiędzy dwoma podmiotami: Gminą i GOPS-em był tożsamy z zasadą kompensaty polegającą na zniesieniu wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań). W obrocie gospodarczym kompensaty zobowiązań są ustawowe na mocy art.498 kodeksu cywilnego oraz umowne, gdy warunki kompensaty są ustalane dowolnie na podstawie umowy między kontrahentami. Zakres uregulowań wewnętrznych w Gminie Chybie w powyższym zakresie nie czyni zadość wymaganiom określonym w art.126 ustawy o finansach publicznych, który stanowi: „Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych” oraz art.168 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
Przyczyna: zgodnie z wyjaśnieniem Wójta Gminy: „Zwrot środków niewykorzystanych w kwocie 14.412,00 zł z rachunku GOPS na rachunek budżetu Gminy nastąpił w wyniku przyjętej zasady przeksięgowania całkowitego salda rachunku bankowego w dniu 31.12.2018 r.”
Skutek: przyjęta forma rozliczania wykorzystania środków z dotacji celowej pomiędzy Gminą i GOPS-em zwiększa ryzyko możliwości czasowego wykorzystania środków dotacji na inne zadania realizowane przez GOPS nie objęte umową dotacji.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 30 sie 2019, 12:37

Moje zastrzeżenia
1. Zastrzeżenia do części protokołu:
„Zapisy w ewidencji księgowej konta 130-01 w GOPS nie prezentowały faktycznych zdarzeń, które następowały w konkretnych okresach sprawozdawczych, tzn. opis operacji na WB 83 brzmiał: „ przekaz. rez. poz.26 dot. cel. 85415&2030 2018.03.01.05.03 Woj. Śl. dla GOPS” natomiast opis operacji w księgach brzmiał: „przekazanie środków z ug” - ta konkretna operacja nie miała odzwierciedlenia w prezentacji danych w księgach rachunkowych GOPS.
Jednostka dokonała analizy wskazanych w protokole zapisów księgowych pod względem informacji zawartych w ustawie i nie znalazła błędu w sposobie ewidencji operacji gospodarczej objętej tym dowodem księgowym. Zapis księgowy zawierał wszystkie wyżej wymienione punkty, łącznie z pkt. 3, gdyż trudno uznać zapis „przekazanie środków z ug” za niezrozumiały, a to przekazanie faktycznie miało miejsce.
Zgodnie z art. 4 ust.2 Ustawy o rachunkowości „Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Operacja gospodarcza to udokumentowany proces powodujący zmiany w majątku jednostki (wpływa na stan aktywów i/lub pasywów) Ewidencji w księgach nie podlega „opis operacji na WB 83” tylko treść ekonomiczna z nią związana. We wskazanym przypadku treścią ekonomiczna było zasilenie rachunku bankowego jednostki środkami na wydatki zgodnie z planem finansowym. Jeżeli byłoby tak jak wykazał zespół kontrolujący, iż „ ta konkretna operacja nie miała odzwierciedlenia w prezentacji danych w księgach rachunkowych GOPS” to ujęcie księgowe dowodu nie spowodowałoby wzrostu obrotów strony Wn konta 130/01 i ma konta 223, czyli dowód musiałby nie zostać ujęty w ewidencji, a taka sytuacja nie miała miejsca.
Jednostka wnioskuje, iż stwierdzenie że „ta konkretna operacja nie miała odzwierciedlenia w prezentacji danych w księgach rachunkowych GOPS” nie wynika z faktu nie ujęcia treści ekonomicznej operacji, lecz z przekonania zespołu kontrolującego o obowiązku stosowania klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na wydatki. Na etapie czynności kontrolnych zespół wielokrotnie to sugerował. Potwierdzeniem tego faktu są zadawane pytania, min. „dlaczego środki otrzymane na realizację wydatków budżetowych (stypendia szkolne), zasilające rachunek jednostki, nie zostały ujęte w szczegółowości planu finansowego wydatków, do czego obliguje rozporządzenie....” Projekt wystąpienia pokontrolnego również zawiera cytat opisu konta 130. Zespół kontrolujący usilnie poszukuje analitycznego zapisu po stronie Wn konta 130/01, zawierającego klasyfikację dotacji otrzymanej przez JST jaką jest Gmina Chybie. Chodzi o zapis 130/01/854 15 2030.
Zapis „ Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym” jest fragmentem opisu funkcjonowania konta 130, mającym potwierdzać tę tezę. W ocenie jednostki teza ta jest błędna.
Z opisu konta 130 wynika, iż na stronie Wn konta księgowane są wpływy środków na realizację zadań wynikających z planu finansowego jednostki. Pkt.1 opisu nie zawiera zapisu o prowadzeniu ewidencji szczegółowej według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków, co oznacza iż środki na wydatki nie są „oznaczone” paragrafami. Gdyby tak miało być z pewnością zostałoby to zapisane w rozporządzeniu, tak jak w przypadku pkt.2 opisującego zapisy dotyczące dochodów budżetowych na stronie Wn konta 130 (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych). Zapis zgodnie z planem finansowym nie jest tożsamy z ewidencją szczegółową według klasyfikacji budżetowej wydatków.
W związku z powyższym dokonana przez zespół kontrolny ocena sytuacji prezentowanej w stwierdzeniu „ta konkretna operacja nie miała odzwierciedlenia w prezentacji danych w księgach rachunkowych GOPS” jest dla jednostki niezrozumiała.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 30 sie 2019, 12:39

Zastrzeżenia do:
„Sposób rozliczenia i przepływu środków stosowany pomiędzy dwoma podmiotami: Gminą i GOPS-em był tożsamy z zasadą kompensaty polegającą na zniesieniu wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań). W obrocie gospodarczym kompensaty zobowiązań są ustawowe na mocy art.498 kodeksu cywilnego oraz umowne, gdy warunki kompensaty są ustalane dowolnie na podstawie umowy między kontrahentami.”

Potraktowanie Gminy jako JST i GOPS-u jako jednostki budżetowej jako osobnych podmiotów nie znajduje uzasadnienia w ustawie o finansach publicznych, pozostając w sprzeczności min. z art.11.1
GOPS nie posiada osobowości prawnej. Zapisy takie pozostają dla jednostki niezrozumiałe.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 30 sie 2019, 12:41

Zastrzeżenia do:
„Natomiast zwrot niewykorzystanych środków z dotacji objętej kontrolą w kwocie 14.412,00 zł dotyczyć powinien klasyfikacji budżetowej 854.85415.2030. GOPS nie udokumentował zwrotu niewykorzystanych środków z kontrolowanej dotacji”

W jednostce budżetowej, jaką jest GOPS NIE MOŻE wystąpić paragraf 2030, który jest zarezerwowany dla JST jaką jest Gmina. Nadmieniamy, iż jest to paragraf dochodowy. Dotację otrzymuje Gmina, ujmuje ją w planie dochodów oraz po stronie wydatków w planie finansowym JST, którego częścią jest plan wydatków GOPS. Paragraf 2030 nie występuje w planie dochodów GOPS. GOPS nie otrzymuje dotacji, tylko środki na wydatki i prowadzi swoją działalność zgodnie z art. 254.3.
W oparciu o sprawozdanie z wykonania wydatków sporządzane przez GOPS, Gmina dokonuje rozliczenia otrzymanej dotacji w paragrafie 2030.

Zastrzeżenia do:
„Skutek: przyjęta forma rozliczania wykorzystania środków z dotacji celowej pomiędzy Gminą i GOPS-em zwiększa ryzyko możliwości czasowego wykorzystania środków dotacji na inne zadania realizowane przez GOPS nie objęte umową dotacji.”

W sytuacji, w której nie ma zarzutów co do merytorycznego ustalenia kwoty środków wydatkowanych w ramach dotacji, a jednostka realizuje swoje wydatki nie przekraczając planu finansowego, nie występuje możliwość wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
Gospodarowanie środkami zgodnie z art.42. ust.2, art. 254. ust.3 i roczny tryb rozliczania dotacji, wykluczają taką sytuację.
Nie ma tutaj znaczenia na jakim rachunku znajdują się środki, skoro wszystkie dotyczą jednego budżetu. Wniosek o zwiększonym ryzyku możliwości czasowego wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, w opisywanej sytuacji nie ma uzasadnienia.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 30 sie 2019, 12:46

Oczywiście odrzucili zastrzeżenia, ale w jaki sposób. Nie mogę wkleić całego bo to chyba tajne ale mogę napisać o co chodzi. Odnośnie tych kompensat i osobnych podmiotów to napisali coś takiego:

Jednocześnie zgodnie z definicją w Wikipedii (wolna encyklopedia): Jednostka budżetowa to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Z historycznego punktu widzenia stanowią one najstarszą formę organizacyjną gospodarki budżetowej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego (rozliczenie brutto – pełnymi kwotami). Cechą charakterystyczną jednostek budżetowych jest to, że nie posiadają one własnej osobowości prawnej i korzystają z osobowości prawnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Pomimo tego, w nauce prawa traktuje się je jako samodzielne podmioty , bowiem ustawodawca przyznał im wiele praw oraz obowiązków w kwestii gospodarki finansowej.
OD DZISIAJ CZYTAM WIKIPEDIĘ
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Chybie, Polska

Napisano: 31 sie 2019, 8:31

...sorry ale nie łapę o co chodzi i co ma do rzeczy definicja z Wilkipedi. Jaja jakieś?
TWoj
Podinspektor
Posty: 1127
Od: 10 maja 2016, 15:48

PoprzedniaNastępna

  
Strona 3 z 4    [ Posty: 32 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]