prace społecznie użyteczne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Moderator: heiland

Napisano: 03 lut 2014, 11:24

czy są opsy, którym wójt/burmistrz powierzył całość spraw dotyczących spraw społecznie użytecznych? Dajce znać. Jestem z zachodniopomorskiego i urząd chce cały temat, w tym rozliczanie dać do ops.
~PILNE


Napisano: 03 lut 2014, 11:44

u nas w ops te prace są już od kilku lat, ale nie ma w związku z tym żadnego zarządzenia wójta....
~wera

Napisano: 03 lut 2014, 14:46

my mamy tez bez zarzadzenia
~ola

Napisano: 03 lut 2014, 14:57

My mamy porozumienie
~Ryska

Napisano: 03 lut 2014, 15:08

Dzięki za odpowiedzi ale nie chodziło mi o zarządzenia, tylko o to czy wszystko co dotyczy tych prac jest robione przez pracownika ops, a jeśli tak to jakiego? W ustawie i rozporządzeniu na ten temat jest zapisane, że rozliczanie, nadzór jest w gestii wójta/burmistrza. OPS daje wykaz osób kierowanych do prac. Proszę napiszcie parę słów jak macie to zorganizowane w ops oraz w gminie. Rysko czy możesz szerzej opisać jakie to porozumienie?
~PILNE

Napisano: 03 lut 2014, 16:27

Porozumienie w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych na terenie gminy ..... zawarte w dniu ..... pomiędzy gminą ....... reprezentowaną przez Burmistrza ........... itd
a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ....... reprezentowanym przez kierownika ..... itd

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych, zasad ustalania świadczeń za wykonywanie tych prac oraz obowiązków stron w trakcie jego realizacji.

§ 2

Porozumienie zostaje zawarte na okres od ..... do .......

§ 3

Strony ustalają, że w okresie objętym porozumieniem:
1) do prac społecznie użytecznych PUP w .... skieruje 15 bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających jednocześnie ze środków pomocy społecznej,
2) ogólna liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi 4 200, przy czym czas wykonywania prac przez jednego bezrobotnego nie może przekroczyć 10 godzin w tygodniu,
3) wysokość świadczenia przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez jednego bezrobotnego wynosi 8 zł za jedną godzinę faktycznego wykonywania pracy.

§ 4

1. Do obowiązków Gminy należy ustalenie miejsc odbywania prac społecznie użytecznych i sporządzanie porozumień.
2. Do obowiązków Ośrodka Pomocy Społecznej należy:
1) przyjmowanie i kierowanie bezrobotnych do niżej wymienionych podmiotów, u których będą wykonywane prace społecznie użyteczne:
- Sołectwo .......- 1 osoba;
- Sołectwo .......- 2 osoby;
- ZS w .......- 2 osoby;
- itd
z uwzględnieniem wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia a także w miarę możliwości, posiadanych przez niego kwalifikacji,
2) pouczanie przyjmowanych bezrobotnych o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
3) zapoznawanie bezrobotnych z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) niezwłoczne zawiadamianie Urzędu Pracy w .... o każdym przypadku:
a) niezgłoszenia się bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych,
b) niepodjęcia przez bezrobotnego przydzielonej pracy,
c) opuszczania przez bezrobotnego miejsca wykonywania prac,
d) naruszania przez bezrobotnego porządku i dyscypliny w miejscu wykonywania pracy,
5) prowadzenie ewidencji prac społecznie użytecznych wykonywanych przez bezrobotnych,
6) ustalanie wysokości przysługujących bezrobotnym świadczeń z uwzględnieniem rodzaju i efektów wykonywanej pracy,
7) wypłacanie przysługujących bezrobotnym świadczeń w okresach miesięcznych z dołu,
8) sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Pracy w ..... w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wniosków o refundację kosztów wykonywania prac z dołączoną kopią listy bezrobotnych, którym wypłacono świadczenie.

§ 5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają , pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 6

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.................... ....................
(Gmina) ( OPS)


Obsługę administracyjną psu mamy w naszym statucie. Środki na psu są w naszym budżecie. W praktyce jest tak, że my organizujemy badania lekarskie i bhp. Jesteśmy też płatnikiem tych usług. Ważne jest i to, że burmistrz zawiera porozumienia z poszczególnymi podmiotami na wykonywanie psu. Brzmi ono mniej więcej jak to powyżej. Jednakże to ops współpracuje z tymi podmiotami, które przedstawiają nam listy obecności i liczbę godzin przepracowanych, na podstawie których sporządzamy listę wypłat.
~Ryska

Napisano: 03 lut 2014, 23:26

U nas cała obsługa w ops-ie, bez porozumień jak powyżej. Kasa na psu tez w naszym budżecie i tak od lat. Co się da to nam wciskają.
~ala

Napisano: 05 lut 2014, 11:51

Bardzo dziękuję. Szczególnie Rysce :))) Masz rację Alu, że wszystko nam wciskają. Jak się bronić? MOże ktoś jeszcze wskaże....
~PILNE

Napisano: 25 lut 2015, 17:13

w Stargardzie obsługuje urząd, a reszta tak jak w ustawie i rozporządzeniu - ops i pup
dana1

Napisano: 25 lut 2015, 17:28

U nas są od zawsze.A jeden z nas to kręci i nie ma taryfy ulgowej w innych zadaniach,które wykonuje.
t.franek


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]