dotyczy wstrzymania zas. stałego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 20 lut 2014, 14:50

Może ktoś ma decyzję dotyczącą wstrzymania wypłaty zas. stałego. Klientka otrzymała świadczenie emerytalne z ZUS.
~Izabela


Napisano: 20 lut 2014, 14:58

Na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1, pkt 1, art. 37 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, art. 99, art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 182 j.t.) art. 104 i 108 § 1, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. mpoz. 267 j.t. ) oraz Zarządzenia Nr …. Burmistrza ….. z dnia ….. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej po rozpatrzeniu wniosku z dnia …… orzekam
UCHYLIĆ
pomoc społeczną w formie zasiłku stłego przyznznego
decyzją Nr ………… z dnia ………………
od dnia ………….

Pani /u ………….
zam. ………………
na podstawie …………….

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

U Z A S A D N I E N I E

Stosownie do art. 37 ustawy o pomocy społecznej ust. 1 -\" zasiłek stały przysługuje pkt 1 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.\"
W dniu ……... zgłosił się Pan do Ośrodka Pomocy Społecznej w ………z decyzją przyznającą emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ……….Znak: …………… z dnia ……….. od dnia …………... W związku z powyższym następuje uchylenie zasiłku stałego od dnia ………….
Zgodnie z art. 99 ustawy o pomocy społecznej ust 1\" osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasilek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacaja to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej.
Nadmienia się, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ………. .pomniejszy Panu świadczenie emerytalne o wysokość pobranych zasiłków stałych za okres ……. do ………. w wysokości po ……… zł miesięcznie łącznie ………. i przekaże na rachunek bankowy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

P O U C Z E N I E
Zgodnie z art. 109 Ustawy o Pomocy Społecznej osoby i rodzny korzystajace ze świadczeń pomocy społecznej są zobwiązane niezwłocznie poinformować Osrodek Pomocy społecznej o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej, majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
~xyx


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]